Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
R

 

Radiobordpeiler (niem., lotn., radio.) Radiokompas.
Radio(echo)lot (niem., lotn., radio.) Radiowysokościomierz.
Radiofon (niem., radio.) Radiotelefon.
RAM Pamięć robocza komputera, pamięć o dostępie przypadkowym. Ze względu na zasadę działania rozróżniamy pamięci statyczne SRAM i dynamiczne DRAM. Skrót z ang.: Random Accsess Memory.
Rand (niem.) Margines.
Randomlogik (niem., inf.) Logika dyskretna.
Rasterlelektronenmikroskopische Aufnahme (niem., elektr., fiz., med.) Mikrografia elektronowa (skaningowa).
Raumeindruck (niem., elakust.) Wrażenie przestrzeni.
Raumkörper (niem.) Pojazd kosmiczny.
Raumschaubild (niem.) Wykres przestrzenny, stereogram.
Rauschpegelreduktion (niem., elakust., elektr.) Redukcja poziomu szumów.
Rauschstrom (niem., elektr.) Prąd szumów.
Reaktives Medium. (niem., chem.) Środowisko aktywne, środowisko dyfuzyjne.
Rechnergestützter Entwurf (niem., inf.) Komputerowe wspomaganie projektowania, projektowanie wspomagane komputerowo. Patrz też: CAE.
Rechnerstellwerk (niem., autom., kol.) Nastawnia komputerowa.
Reduzierendes Medium (niem., chem.) Środowisko redukujące.
Referenzspannung (niem., elektr.) Napięcie odniesienia.
Referenzträger (niem., elektr., TV) Nośna odniesienia, nośnik odniesienia.
Regelwiderstand (niem., elektr.) Potencjometr.
Reihen(schluß)schaltung (niem., elektr.) Połączenie szeregowe.
Reihungsverfahren (niem., inf.) System przerwań skierowanych, system priorytetów przerwań, prioryzowanie przerwań.
Rekursive Prozedur (niem., inf.) Procedura rekursywna.
Relais (ang., elektr.) Przekaźnik.
Relaisgruppe (niem., elektr.) Zestaw przekaźnikowy.
Relativadressierung (niem., inf.) Adresowanie względne.
Relokatible Adresse (niem., inf.) Adres przemieszczalny.
Repeater (ang.) 1. W sieciach komputerowych wzmacniak. Urządzenie sieciowe wznacniające sygnał, co pozwala na rozbudowę sieci. 
2. W sieciach radiowych stacja przekaźnikowa.
Ressource (niem., inf.) Zasób.
Restart (niem., inf.) Ponowny start, wznowienie biegu (programu, przetwarzania).
Retrodirektive Antenne (niem., radio.) Reflektor van Atta (typ anteny).
RFC 1. (inf.) Zestaw dokumentów zawierający opisy protokółów TCP/IP. Dokumenty te są dostępne w sieciowym centrum informacyjnym (NIC). Skrót z ang.: Request For Comment. 
2. (elektr.) Skrót oznaczający dławik elektryczny, z ang. radio frequency choke.
Richtungsmaß (niem., elakust.) Miara kierunkowości.
Richtungsmischer (niem., elakust.) Mikser kierunkowy.
Ringgleichrichter (niem., elektr.) Prostownik pierścieniowy.
Ringzähler (niem., inf.) Licznik pierścieniowy.
RMM (ang., elektr., inf.) Pamięć (stała) z możliwością wielokrotnego programowania, pamięć (stała) reprogramowa(l)na , patrz: EPROM, EEPROM. Skrót ang. read mostly memory.
RMOS-Technik (niem., elektr.) Technologia bramki molibdenowej lub wolframowej, technologia RMOS. Skrót ang. refractory metal oxide semiconductor.
Roboter (niem.,autom.) Robot.
Robotersteuerung (niem., autom.) Sterowanie robotów.
Rolle (niem., inf.) Tekst przesuwający się na ekranie (w sposób ciągły).
Rollen (niem., inf.) Ciągłe przesuwanie się (np. obrazu na ekranie monitora).
Röhre (niem.) 1. (elektr.) Lampa elektronowa, lampa radiowa. Bildröhre - kineskop.
ROM Pamięć stała komputera, pamięć służąca tylko do odczytu. Skrót z ang.: Read Only Memory. Patrz też: EPROM, EEPROM
Röntgenfluoreszenzanalyse (niem., chem., fiz.) Analizy rentgenowska fluorescencyjna, analiza rentgenofluorescencyjna.
Router (ang., inf.) Urządzenie wchodzące w skład sieci komputerowej, którego zadaniem jest wybór trasy dla dalszej transmisji danych, węzeł sieci.
Routing (ang., inf.) Wybór tras, np. tras połączeń w sieci komputerowej.
RS-232-C Norma opisująca złącze szeregowe.
Rückkopplung (niem., autom., elakust., elektr.) Sprzężenie zwrotne.
Rückkopplungsregelung (niem., autom. elektr.) Sterowanie w obwodzie zamkniętym, sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym.
Rückkopplungsschleife mit Phasenverkettung (niem., elektr.) Układ z pętlą sprzężenia fazowego, układ z synchroniczną pętlą fazową.
Rücksetzen (niem., elektr., inf.) Powrót do stanu początkowego, zerowanie (np. dla pamięci - kasowanie).
Rückstelleingang (niem., elektr.) Wejście zerujące (przerzutnika).
Ruhestromprinzip (niem., inf.) Zasada łączenia na prąd ciągły (spoczynkowy).