Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
D

 

DAC Przetwornik cyfrowo-analogowy, przetwornik C-A. Urządzenie zamieniające sygnały cyfrowe na postać analogową. Często spotykane w urządzeniach sterujących, cyfrowej obróbce sygnałów, telefonii cyfrowej itp. Skrót z ang.: Digital-Analog Converter.
Dampf (niem.) Para. ~druck - ciśnienie pary.
Daisy-Chain (ang.-niem., inf.) Połączenie łańcuchowe, sygnalizacja łańcuchowa, przerwania łańcuchowe.
Darlington Transistor (niem., elektr.) Tranzystor Darlingtona, element składający się z dwóch tranzystorów, przy czym emiter pierwszego z nich jest połączony z bazą drugiego.
Data base (ang., inf.) Baza danych.
Data bus (ang., inf.) Szyna danych, magistrala danych. Patrz: bus.
Datagramm (ang., inf.) Datagram, 1. paczka danych w sieci transmisji danych. 2. Podstawowy blok danych w sieci TCP/IP (np. Internetu). Datagram zawiera adres nadawcy i adres docelowy.
Datei (niem., inf.) Zbiór danych komputerowych, dokument komputerowy, także używana jest nazwa plik. Binärdatei - zbiór (plik) dwójkowy, Textdatei - zbiór (plik) tekstowy, Tondatei - dokument foniczny.
Datei-Manager (niem., inf.) Menedżer plików, program wchodzący w skład systemu Windows służący do zarządzania plikami (zbiorami), kopiowania, kasowania, przesuwania itp. Używana jest także nazwa Administrator plików.
Datenaufstellzeit (niem., elektron.) Czas ustalania.
Datenbank (niem., inf.) Baza danych.
Datenbereich (niem., inf.) Obszar pamięci danych, obszar danych.
Datenbus (niem., inf.)Szyna danych, magistrala danych. Patrz: bus.
Datenbusbreite (niem., inf.) Szerokość szyny danych.
Datenerfassung (niem., inf.) Akwizycja danych.
Datenerfassungssystem (niem., inf.) System akwizycji danych, system przyjmowania danych, system zbierania danych.
Datenhaltezeit (niem., elektr.) Czas utrzymywania.
Datenquelle (niem.) patrz: quelle.
Datenreduktion (niem., inf.) Kumulowanie danych.
Datensammelsystem (niem., inf.) patrz: Datenerfassungssystem
Datensenke (niem., inf.) W sieciach komputerowych stacja docelowa, komputer, dla którego przeznaczone są transmitowane dane.
Datenträger (inf.) Nośnik danych, rozróżniamy nośniki magnetyczne np. dyskietki, twarde dyski, nośniki optyczne np. CD-ROM itd.
Datenverbindung (niem., inf) Kanał przesyłu danych.
Datenverzeichnis (niem., inf.) Lista zbiorów danych.
Disassembler (niem., inf.) Deasembler, program tłumaczący z kodu maszynowego na język asemblera.
Debug-Monitor (niem., inf.) Monitor uruchamiania.
Demultiplexer (niem., elektr.) Demultiplekser.
Denitrifikation (niem., chem.) Denitryfikacja, odazotowanie. ~ mit Methanol - denitryfikacja metanolem.
Deponie (niem.) Składowisko odpadów. ~gas - gaz wysypiskowy; ~gaserzeugung - produkcja gazu wysypiskowego; ~rung - składowanie; ~sanierung - sanitacja składowiska odpadów; ~verdichter - kompaktor.
Destillation (niem.) Destylacja. ~srückstände - pozostałości destylacyjne.
Detektivität (niem., elektr.) Wykrywalność, detekcyjność
Dezimalkorrektur (niem., inf.) Korekcja dziesiętna.
D-Flipflop (niem., elektr.) Przerzutnik (typu) D.
Dialogbox (niem., inf.) Okienko dialogowe.
Dialogfenster (niem., inf.) Okno dialogowe.
Dichte (niem.) Gęstość.
Dichtung (niem.) Uszczelka.
Dichtungsschlamm (niem.) Osad uszczelniający.
Dickschichtschaltung, 
Dickschichtschaltkreis
(niem., elektr.) Układ scalony grubowarstwowy.
Dielektrikum (niem., elektr.) Dielektryk, materiał izolacyjny (nieprzewodzący prądu elektrycznego).
Dieselmotor (niem.) Silnik wysokoprężny.
Differentialer Widerstand (niem., elektr.) Oporność różniczkowa.
Diffusion (niem., fiz.) Dyfuzja.
Diffusverunreinigung (niem.) Zanieczyszczenie rozproszone, dyfuzyjne.
Digital (ang., elektr., inf.) Cyfrowy, np. sygnał, urządzenie.
Digitalisierer (niem.) Przetwornik analogowo-cyfrowy, konwerter analogowo-cyfrowy, w skrócieprzetwornik a/c.
DIL (and., elektr.) Obudowa dwurzędowa, wykonanie dwurzędowe. Dotyczy obwodów scalonych i niektórych innych podzespołów elektronicznych. Skrót ang. Dual In Line (package).
Dioxine (niem., chem.) Dioksyna.
DIP (ang.) patrz: DIL.
Directory 1. (ang., inf.) Katalog zawierający zbiory (pliki) danych komputerowych, także używana nazwa folder
2. (pot.) Spis treści.
Disk (niem., inf.) Dysk.
Diskette (niem. inf.) Dyskietka - nośnik magnetyczny służący do rejestracji danych komputerowych.
Diskettenlaufwerk (niem., inf.) Stacja Dyskietek.
Display (ang.) 1. Wyświetlacz, np. w kalkulatorku, telefonie. 
2. Ekran, monitor (komputerowy)
3. Wskaźnik, skala (cyfrowa), np. w przyrządzie pomiarowym.
DLL 1. Biblioteka przyłączana dynamicznie. Plik zawierający procedury przyłączane dynamicznie podczas wczytywania lub wykonywania programu. 
2. Rozszerzenie nazwy pliku bibliotecznego.
DMA-Kanal (niem., inf.) Kanał bezpośredniego dostępu (do pamięci), kanał DMA. DMA - skrót ang. Direct Memory Access.
DNS Adresowa baza danych. Metoda identyfikacji wprowadzona w protokóle TCP/IP zamiast poprzedniego sposobu polegającego na zapamiętywaniu nazw komputerów, ich pseudonimów (ang. alias) i adresów w Internecie. DNS jest więc rozproszoną bazą danych dokonującą zamiany nazw węzłów na adresy internetowe (adresy IP). Zasadą, na której opiera się DNS, jest "decentralizacja" konwencji nazw przez rozproszenie odwzorowywania nazw i adresów. Skrót z ang.: Domain Name System.
Doppeldiffusionstechnologie (niem., elektr.) Metoda podwójnej dyfuzji (wytwarzania tranzystorów).
Doppler-Frequenz (niem., elektr., radiokom.) Częstotliwość dopplerowska, częstotliwość sygnału dopplerowskiego.
DOS (ang., inf.) System operacyjny używany powszechnie w komputerach PC, operacyjny system dyskowy. Skrót ang. Disk Operating System.
Drag and drop (ang., inf.) Przenoszenie i upuszczanie. Metoda przesuwania obiektów w programach lub wywoływania programów polegająca na najechaniu na wybrany obiekt lub dokument znacznikiem myszy, naciśnięciu lewego klawisza i ciągnięciu obiektu do celu gdzie należy puścic klawisz myszy - upuścić obiekt. Przykład: przeciągnięcie symbolu dokumentu na symbol drukarki powoduje wydrukowanie dokumentu.
Dränungsrost (niem., techn.) Ruszt drenarski.
Drehgestell (niem., techn.) Podstawa obrotowa
Drehrohrofen (niem., techn.) Piec obrotowy
Drehstrom (niem., el.) Prąd trójfazowy
Drehstromantrieb (niem., el.) Napęd trójfazowy.
Drehstrommotor (niem., el.) Silnik trójazowy.
Drehtrommel (niem., techn.) Bęben obrotowy
Drehwinkelcodierer (niem., elektr.) Kodownik kątowy, kodownik kąta.
Drei-Sigma-Grenze (niem., mat.) Reguła trzech sigm (w statystyce).
Driver Sterownik, (ang. inf.) Program pośredniczący między systemem operacyjnym a poszczególnymi urządzeniami wchodzącymi w skład systemu komputerowego; np. sterownik drukarki, sterownik graficzny, sterownik kalwiatury.
Drossel (niem., inf., techn.) Dławik. ~klappe - klapa dławiąca
Drosselstoßtransformator (niem., el.) Transformator dławikowy.
Drucker Drukarka, Druckertreiber - sterownik drukarki.
Druckserver Patrz: server.
Druckleitung (niem., techn.) Przewód ciśnieniowy.
DSP (ang., inf.) Cyfrowa obróbka sygnałów (COS). Metoda obróbki sygnałów analogowych polegająca na przetworzeniu ich na postać cyfrową, poddaniu przeliczeniom komputerowym symulującym działanie układów elektronicznych, np. filtrów i ponownym przetworzeniu na postać analogową. Zastępuje w wielu przypadkach klasyczne układy elektroniczne. W cyfrowej obróbce sygnałów stosowane są specjalne procesory sygnałowe. Skrót z ang.: Digital Signal Processing.
DSP-Filter (ang.) Filtr cyfrowy, filtr pracujący na zasadzie cyfrowej obróbki sygnałów.
DTMF (ang., elektron. tekekom.) Skrót nazwy Dual Tone Multi Frequency oznaczającej system wybierania (dwu-)tonowego stosowany w sieci telefonicznej. System ten stosowany jest również w prostych systemach zdalnego sterowania lub systemach radiowego wywołania selektywnego.
Durchfluß (niem., techn.) Przepływ. ~rate - natężenie przepływu.
(niem., inf.) Transmisja danych, rzadziej używane teledacja. Skrót niem. Datenübertragung.
Dünnschichtschaltung, 
Dünnschichtschaltkreis
(niem., elektr.) Układ scalony cienkowarstwowy.
Duplexkanal (niem., inf., radiokom.) Kanał dupleksowy.
Durchstimmbarer Oszillator (niem., elektr.) Generator przestrajany, VFO (Variable Frequency Oscillator).
Düse (niem., techn.) Dysza.
Dynamischer Widerstand (niem., elektr.) Oporność dynamiczna, opór dynamiczny.
Dynamisches Flipflop (niem., elektr.) Przerzutnik wyzwalany zboczem.
Dynatronwirkung (niem., elektr.) Zjawisko dynatronowe.