Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
I

IC (ang., elektr.) Skrót oznaczający obwód scalony. Skrót z ang.: Integrated Circuit.
ICMP Protokół wspomagający protokół IP. Służy m.in. do przekazywania komunikatów o błędach.
Icon Piktogram, symbol przypisany do programu lub którejś z jego funkcji. Piktogramy te są często umieszczane na listwie narzędziowej programu.
Initialisationsdatei (niem., inf.) Zbiór (plik) zawierający dane inicjalizacyjne dla danego programu lub urządzenia, zbiór (plik) inicjalizacyjny. Patrz też: Datei.
ICU (ang., inf.) Sterownik przerwań, moduł przerwań. Skrót ang. interrupt control unit.
IIIL (ang., elektr.) Ukłąd izoplanarny IIL, układ IIIL. Skrót ang. isoplanar integrated injection unit.
IIL-Schlatkreis (ang.-niem., elektr.) Ukłąd logiczny iniekcyjny, układ IIL (ze wstrzykiwaniem nośników ładunkowych). Skrót ang. integrated injection logic.
Impact-Drucker (ang.-niem., inf.) Drukarka uderzeniowa.
Impattdiode (niem., elektr.) Dioda lawinowa, dioda impatt. Skrót ang. impact avalanche transit time diode.
Implizit direkte Adressierung (niem., inf.) Adresowanie bezpośrednie uwikłane.
Impulsdehner (niem., elektr.) Wydłużacz impulsu.
Impulsfolgegenerator (niem., elektr.) Generator serii impulsów.
Impulslänge (niem., elektr.) Czas trwania impulsu, szerokość impulsu.
Impulstrennstufe (niem., TV) Separator impulsu, wydzielacz impulsu, stopień oddzielania impulsów.
Impulswiederholfrequenz (niem., elektr.) Częstotliwość powtarzania impulsów.
In-Circuit-Emulierung (ang.-niem., inf.) Emulacja w systemach projektowych (mikrokomputerów).
Indizierte Adressierung (niem., inf.) Adresowanie indeksowe.
Induktive Kopplung (niem., elektr.) Sprzężenie indukcyjne.
Initialisierung (niem., inf.) Inicja(liza)cja.
Ink-Jet-Drucker (ang.-niem., inf.) Drukarka strumieniowa.
Ink-Jet-Printer (ang., inf.) Drukarka strumieniowa.
Integerfunktion (niem., inf.) Funkcja operująca na liczbach całkowitych, funkcja typu integer np. w języku BASIC.
Integerzahl (niem., inf.) Liczba całkowita, typ liczby spotykany w wielu językach programowania.
Integration (niem., mat.) Całkowanie.
Integrierte Schaltung (niem., elektr.) Układ scalony, obwód scalony.
Intelligentes Terminal (niem., inf.) Końcówka inteligentna, terminal inteligentny, konsola inteligentna,(urządzienie wejścia/wyjścia mogące wykonywać niektóre operacje komputera).
Interface (ang., inf.) Złącze , część urządzenia np. komputera służąca do podłączenia dalszych urządzeń. Przykłady: złącze szeregowe COM, złącze drukarki LPT.
Intermodulationsverfahren (niem., elakust.) Metoda intermodulacyjna.
Internet Globalna sieć komputerowa powstała przez połączenie wielu mniejszych sieci regionalnych. Obecnie jest to sieć wirtualna. Podstawową strukturą Internetu jest sieć NFSNET.
Interpreter (inf.) Interpreter. Program na bieżąco przetwarzający polecenia języka wyższego poziomu na kod maszynowy, który jest odrazu wykonywany. Interpretery są wolniesze od kompilatorów, które najpierw przetwarzają cały program komputerowy na plik zawierający kod maszynowy gotowy do wykonania sprzętowego (elektrycznego). Najpopularniejszym językiem interpretowanym jest BASIC.
Interrupt (ang., inf.) Przerwanie.
Interruptmaske (niem., inf.) Maska przerwań.
Interruptregister (niem., inf.) Rejestr przerwań.
Interruptsteuereinheit (niem., inf.) patrz: ICU.
Interruptvektor (niem., inf.) Wektor przerwań.
Inversionszone (niem., elektr.) Obszar inwersji.
Invertierungsgatter (niem., elektr.) Inwerter, element (logiczny) NIE.
Ionenbeschuß (niem., elektr., fiz.) Bombardowanie jonami.
Ionenschale (niem., chem., fiz.) Powłoka jonowa.
Ionisierte Athmosphäre (niem., fiz.) Atmosfera zjonizowana.
IP Protokół z grupy TCP/IP odpowiedzialny za wybór tras połączeń w sieci. Stosowany m.in. w sieci Internetu. Skrót z ang.: Internet Protocol.
IR Skrót oznaczający światło podczerwone, podczerwień. Skrót z ang.: Infra Red; z niem.: InfraRot. Promieniowanie podczerwone jest dla człowieka niewidzialne, jest ono odczuwane jako ciepło.
IrDA (ang.) Skrót nazwy Infrared Data Association, oznaczającej stowarzyszenie które opracowało zasady i normy transmisji danych przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego. Także nazwa złącza komputerowego tego typu.
IRQ (ang., inf.) Przerwanie, w komputerach PC oznaczenie przerwania. Przerwania są numerowane od 0 do 15, np. IRQ2. Skrót z ang.: Interrupt ReQuest.
IR-Schnittstelle Złącze podczerwone. Złącze, w którym do transmisji danych wykorzystane jest światło podczerwone.
IS (niem., elektr.) Skrót oznaczający obwód scalony. Skrót z niem.: Integrierte Schaltung.
ISDN (ang.) Skrót nazwy Integrated Systems Digital Network - sieć cyfrowa z integracją usług.
IS-Maske (niem., elektr.) Maska układu (obwodu) scalonego.
ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Skrót z ang.: International Standard Organisation.
ISO Modell (niem.) Model (porównawczy) ISO. Model środowiska sieciowego przygotowany przez organizację ISO. W modelu występuje 7 warstw sieci oddzielających funkcje zawarte w każdej z nich. Modelu tego używa się do przeprowadzania porównań z innymi typami sieci.
Iterations-Addierer (niem., inf.) Sumator kaskadowy.
IV (niem., inf.) Przetwarzanie informacji. Skrót niem. Informationsverarbeitung.