Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
P

PAL (ang.) 1. (TV) System transmisji TV kolorowej. Skrót ang. phase alternetion line. 
2. (elektr.) Układ logiczny programowalny elektrycznie, matryca logiczna programowalna elektrycznie, układ PAL. Skrót ang. programmable array logic.
Paralleladdierer (niem., elektr., inf.) Sumator równoległy.
Parallele Arbeitsweise (niem., inf.) Praca równoległa np. programów, procesorów.
Parallelkomparator (niem., elektr.) Komparator równoległy.
Password (ang.) Hasło (dostępu), np. do systemu komputerowego, do sieci komputerowej. Tajne hasło chroniące przed nieuprawnionym dostępem.
Passwort (niem.) Hasło (dostępu), np. do systemu komputerowego, do sieci komputerowej.
Paste (ang., inf.) W menu wielu programów funkcja wklej wstawiająca na ekran dane ze schowka.
Path (ang.) 1. (inf.) ścieżka dostępu (do plików) 
2. (inf.) Nazwa zmiennej środowiskowej w systemach DOS i Windows, w której zapisana jest ścieżka dostępu.
Peer to Peer (ang.) Architektura sieci typu każdy z każdym, tzn. składającej się z równouprawnionych systemów.
Pegeltongenerator (niem., elakust.) Generator tonu o poziomie nominalnym.
Personal computer (ang., inf.) Komputer osobisty.
Personalcomputer (niem., inf.) Komputer osobisty.
Pfad (niem.) Ścieżka, trasa, (inf.) ścieżka dostępu (do plików) .
Phase-Locked-Loop (ang., elektron.) Układ pętli synchronizacji fazowej, pętla synchronizacji fazowej.
Phasenkomparator (niem., elektr.) Układ porównywania fazy, układ do porównywania faz, komparator fazy.
Phasenregelkreis (niem., elektron.) Układ pętli synchronizacji fazowej, pętla synchronizacji fazowej, układ z synchroniczną pętlą fazową.
Phasenstarre Schleife (niem., elektr.) patrz: Phasenregelkreis.
Phasenstarrheit (niem., elakust., elektron.) Stałość fazy.
Phasensynchronisierte Regelschleife (niem., elektr.) patrz: Phasenregelkreis
Phasenvergleicher (niem., elektr.) patrz: Phasenkomparator.
Phasenvergleichsschaltung (niem., elektr.) patrz: Phasenkomparator.
Pilotsignal (niem., elakust., elektr.) Sygnał pilotujący.
PING Program użwany w sieci TCP/IP. Umożliwia on sprawdzenie dostępu do wybranego punktu. W tym celu Przesyła żądanie echa ICMP i czeka na odpowiedź od docelowego komputera.
PIP (ang., TV) Funkcja obraz w obrazie służąca do wyświetlania małego obrazu (podglądu) jednego z programów TV na tle innego.
Pixel Punkt obrazowy, punkt na obrazie wyświetlanym na ekranie.
Pixelprozessor (niem., inf.) Procesor graficzny.
Planarepitaxialverfahren (niem., elektr.) Technologia epitaksialno-planarna, technologia epiplanarna.
Planarprozeß (niem., elektr.) Technologia planarna.
Plasmaanzeige (niem., elektr.) Wskaźnik plazmowy.
Plattenbetriebssystem (niem., inf.) System operacyjny dyskowy.
PLL (ang. elektr.) patrz: Phase-Locked-Loop.
Plug (ang.) Wtyczka, wtyk.
Plug and Play (ang., inf.) Włącz i korzystaj, rozwiązania urządzeń dodatkowych do komputerów pozwalające na ich automatyczne wykorzystywanie przez system operacyjny.
PnP 1. (inf.), patrz: Plug and Play. 2. (elektr.) Struktura tranzystora zawierający naprzemian warstwy półprzewodnika domieszkowane nośnikami ładunków dodatnich (p), ujemnych (n) i znowu dodatnich (p). Przeciwieństwem tej struktury jest struktura npn.
POP Protokół z grupy TCP/IP odpowiedzialny za odbiór listów elektronicznych w sieci Internetu. Skrót z ang.: Post Office Protocol. Obecnie używane są jego odmiany POP2 i POP3.
Portabilität (niem., inf.) Przenośność (oprogramowania).
Portable Software (niem., inf.) Oprogramowanie przenośne.
Positionierungsverfahren (niem., inf.) Metoda pozycjonowania.
Positive Flanke (niem., elektr.) Przednie zbocze, czoło (sygnału).
Positive Logik (niem., inf.) Logika dodatnia.
PPM 1. (ang., elektr.) Modulacja położenia impulsu , skrót oznaczenia Pulse Position Modulation. 
2. (ang.) skrót oznaczenia Part Per Million - część na milion, oznacza np. zawartość pewnych składników w jednostce objętości, odchyłkę lub niestabilność wartości mierzonej w stosunku do wartości absolutnej.
Problemorientierte Sprache (niem., inf.) Język (programowania) problemowy.
Primärfarbe (niem., TV) Kolor podstawowy.
Primärstruktur (niem., fiz.) Struktura pierwotna.
Primärvalenz (niem., TV) Kolor podstawowy.
Print server Patrz: server.
Prioritätscodierer (niem., eletr.) Koder priorytetowy.
Programm-Manager (niem., inf.) Menadżer programów, program wchodzący w skład systemu Windows służący do zarządzania programami, uruchamiania ich itp. Używana jest także nazwa Administrator programów.
Probe (ang., elektr.) Sonda (pomiarowa). Axial probe - sonda osiowa, transverse probe - sonda poprzeczna.
Programmablaufgraph (niem., inf.) Schemat blokowy programu.
Programmablaufplan (niem., inf.) Schemat blokowy operacyjny, schemat blokowy (programu).
Programmer (niem., inf.) Programator pamięci (stałych)
Programmierbare Logikschaltung (niem., elektr.) Programowany układ logiczny, programowany szereg logiczny. Skrót ang. programmable logic array.
Programmierbare logische Struktur (niem., elektr.) patrz: programmierbare Logikschaltung.
Programmierbare Maschinesteuerung (niem., autom., inf.) Układ sterowania maszyn (obrabiarek).
Programmierbarer Frequenzteiler (niem., elektr.) Dzielnik częstotliwości programowany (nastawiany).
Programmierbarer Zähler (niem., elektr.) Licznik programowany.
Programmierbares Logikgatterfeld (niem., elektr.) patrz: programmierbare Logikschaltung.
Programmiersprache (niem., inf.) Język programowania, np. BASIC, C, Pascal.
Programmierungsbuch (niem., inf.) Podręcznik programowania, instrukcja programowania.
Programmschrittzähler (niem., inf.) Licznik programu.
PROM-Löschgerät (niem., elektr.) Kasownik pamięci (stałej, EPROM).
Proportionalverstärker (niem., eletr.) Wzmacniacz liniowy.
Protokoll Protokół. 1. (inf.) Zbiór reguł określających sposób funkcjonowania urządzeń sieci.
Provider (ang., inf.) Dostawca internetowy, dostawca usług internetowych, usługodawca (internetowy). Firma zapewniająca połączenie prywatnych użytkowników lub małych firm z siecią Internetu.
Prozessor (inf.) Procesor. "Mózg" każdego komputera zarządzający wszystkimi układami systemu.
Prozessorchip (niem., elektr., inf.) Obwód (scalony) procesora, mikroprocesor.
Prüfzeilensignal (niem., TV) Sygnał linii kontrolnej (obrazu).
Pseudoringzähler (niem., elektr.) Licznik pseudopierścieniowy, licznik Johnsona.
Punkt-zu-Punkt-Verbindung (niem., elektr.) Połączenie dwupunktowe.
Pyramidendecodierer (niem., elektr.) Dekoder piramidalny.