Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Skróty
B

Bahnwiderstand (niem., elektr.) Oporność rozproszona, oporność ścieżki na płytce drukowanej.
Bakenempfänger (niem., radiokom.) Odbiornik radiolatarni.
Bakensender (niem., radiokom.) Radiolatarnia.
Balanceregler (niem., elakust.) Regulator równowagi akustycznej (np. równowagi kanału lewego i prawego w stereofonii).
Ballenpresse (niem., techn.) Prasa do belowania.
Bandbreite (niem.) Szerokość pasma.
Bandfilter (niem., techn.) Filtr taśmowy.
Bandfilterpresse (niem., techn.) Prasa sitowo-taśmowa.
Bargraph (ang.) Wskaźnik słupkowy. Rodzaj wskaźnika potykanego często na skali cyfrowych przyrządów pomiarowych. Wskaźnik w postaci słupka lub leżącego paska ułatwia szybką ocenę kierunku zmian wartości mierzonej - wzrostu, spadku - lub znalezienie maksimum czy minimum tej wielkości.
Basisabstand (niem.) 1. (elakust.) Odstęp od bazy głośnikowej (w stereofonii).
Basisband (elektr.) Pasmo podstawowe, pasmo sygnału modulującego
Batchdatei (niem.) Plik wsadowy. Pliki wsadowe pod systemami DOS i Windows noszą rozszerzenie ".BAT". Do najbardziej znanych należy AUTOEXEC.BAT. Patrz: Datei.
Batch file (ang.) Plik wsadowy. Patrz: Batchdatei, Datei.
Baud Bod. Jednostka miary określająca liczbę zmian stanu sygnału w czasie jednej sekundy. Jeżeli sygnał może przyjmować tylko dwa stany, to szybkość transmisji w bodach odpowiada szybkości mierzonej w bit/s.
Baugruppe (niem.) Podzespół, zespół montażowy.
Bausatz (niem.) Zestaw, komplet (przyborów lub części wraz z opakowaniem).
BBD (ang., elektr.) Element łańcuchowy, skrót ang. bucket brigade device.
Bedienhebel (niem.) Dźwignia sterowania.
Bedienteil (niem.) Element manipulacyjny.
Bedingte Verzweigung (niem., inf.) Rozgałęzienie warunkowe.
Befehl (niem.) Rozkaz, polecenie.
Befehlsdekoder (niem., autom., inf.) Dekoder rozkazów.
Befehlssatz (niem., inf.) Zbiór rozkazów.
Befehlsschlange (niem., inf.) Kolejka rozkazowa.
Befehlsschleife (niem., inf.) Pętla rozkazowa./b>
Behandlung (niem., techn.) Obróbka, przeróbka, unieszkodliwianie. ~ in Abwasserteich - oczyszczanie ścieków w stawach; ~anlage - zakład przetwarzania, unieszkodliwiania.
Beizanlage (niem., techn.) Urządzenie do bejcowania (zakład).
Beizereiabwässer (niem., techn.) Ścieki po procesie bejcowania.
Beizereiabfall (niem., techn.) Odpad po procesie bejcowania.
Beizschlamm (niem., techn.) Osad z bejcowania.
Belastungswiderstand (niem., elektr.) Oporność obciążenia.
Belebtschlamm (niem., techn.) Osad czynny.
Belüftung (niem., techn.) Napowietrzanie. ~sbecken - zbiornik napowietrzany.
Benutzer (niem.) Użytkownik.
Benutzeroberfläche (niem., inf.) Powierzchnia obsługi (programu). Alternatywnie używane jest określeniepanel obsługi.
Benzol (niem., chem.) Benzen.
Berieseungsanlage, Sprinkler (niem., techn.) Instalacja zraszająca, zraszacz.
Berillium (niem., chem.) Beryl
Beschichtung (niem., techn.) Powlekanie
Beschickungsband (niem., techn.) Taśma zasilająca.
Beschickungskammer (niem., techn.) Komora zasilająca.
Beschickungstrichter (niem., techn.) Lej załadowczy.
Betriebskosten (niem., ekon.) Koszty eksploatacji.
Betirebsplan (niem., techn.) Plan eksploatacji, plan ruchu zakładu.
Betriebssystem (niem., inf.) System operacyjny , program zapewniający podstawową funkcjonalność komputera. Przykłady: DOS, Windows, Unix (Linux), OS/2.
Betriebstemperatur (niem., techn.) Temperatura robocza.
Bettungsmaterial (niem., techn.) Materiał podsypki, podsypka.
BFO (ang., radiokom.) Generator dudnieniowy, skrót ang. beat frequency oscillator.
Bildeinstellung (niem., elektr, TV) Regulacja obrazu.
Bildleuchtdichte (niem.) Luminancja obrazu.
Bildröhre (niem. elektr.) Kineskop.
Bildschirm Monitor (komputerowy), ekran. Bildschirmröhre - lampa kineskopowa.
Bildschirmausdruck (niem., inf.) Wydruk zawartości (np. ekranu).
Bildschirmkonsole (niem., inf.) Konsola monitora (ekranowego).
Bildschirmprozessor (niem., inf.) Procesor graficzny.
Bildschirmtext (niem.) System dwukierunkowego przesyłania informacji za pomocą sieci telefonicznej i odbiornika TV. Obecnie zasadniczo wyparty przez sieć Internetu.
Bildschirmschoner (niem. inf.) Wygaszacz ekranu. Program wygaszający ekran monitora po upływie zadanego czasu, zapobiega wypalaniu się luminoforu. Wygaszacze wyświetlają często ruchome, zabawne obiekty.
Bildverarbeitungsprogramm Edytor graficzny, program graficzny, program do przetwarzania grafiki.
Bildwiederholfrequenz (niem., elektr.) Częstotliwość powtarzania obrazów.
Binär (niem.) Dwójkowy, np. system liczenia, plik komputerowy.
Binäraddierer (niem. elektr., inf.) Sumator dwójkowy.
Binärdatei (niem., inf.) Zbiór (plik) dwójkowy.
Bioabfall (niem., techn.) Odpad biologiczny.
Bioakkumulation (niem., techn.) Bioakumulacja, akumulacja (substancji) w przyrodzie.
Biochemie (niem.) Biochemia.
Biodeponie (niem., techn.) Składowisko odpadów bioaktywnych.
Biodiesel (niem.) Biologiczny olej napędowy.
Biologisch (niem.) Biologiczny, -nie. ~ abbaubar - biologiczne rozkładalny; ~ ruhend - biologicznie nieaktywny; ~ stabilisiert - biologicznie ustabilizowany; ~e Klärgrube, ~e Faulgrube - osadnik gnilny, szambo; ~e Sanierung - odnowa biologiczna; ~er Abbau - rozkład biologiczny, biodegradacja.
Biomasse (niem.) Biomasa.
Bipolarschaltkreis (niem., elektr.) Układ scalony bipolarny tzn. zawierający tranzystory bipolarne.
Bipolartechnik (niem., elektr.) Technologia bipolarna.
Bit Elementarna jednostka ilości informacji. Skrót z ang.: BInary digiT.
Blähschlamm (niem.) Osad spęczniały.
Blattsauger (niem.) Sączek bibułowy, filtr.
Blausäure (niem., chem.) Cyjanowodór.
Blei (niem.) Ołów.
Blinker (niem.) Migacz.
Bps Jednostka szybkości transmisji w terminologii anglojęzycznej (bit per second). Prawidłowe oznaczenie w terminologi polskiej bit/s.
Bohrkern (niem., mech.) Rdzeń wiertniczy.
Bohrkopf (niem.) Głowica wiertnicza
Bohrloch (niem.) Otwór wiertniczy
Bordcomputer, Bordrechner (niem.) Komputer pokładowy.
Brennkammer (niem., techn.) Palenisko. ~wandauskleidung - wymurówka paleniska.
Brennstoff (niem.) Paliwo.
Browser Przeglądarka, np.przeglądarka internetowa - Netscape, Internet explorer.
Bruchglass (niem.) Stłuczka szklana.
Brückenwaage (niem., techn.) Waga pomostowa.
Brunnen (niem., techn.) Studnia.
Bus (ang., inf.) Magistrala, szyna. System wieloprzewodowych połączeń pomiędzy poszczególnymi częściami w urządzeniach komputerowych. Address bus (ang.), Adressbus (niem.) - szyna adresowa, data bus (ang.) Datenbus (niem.) - szyna danych, Steuerbus - szyna sterująca.
Busempfänger (niem., inf.) Odbiornik szyny.
Busgeschwindigkeit (niem., inf.) Szybkość transmisji danych na szynie, przepływność szyny.
Bustransceiver (ang., inf.) Układ nadawczo-odbiorczy szyny.
Bustreiber (niem., inf.) Nadajnik szyny.
Button (ang.) Przycisk, klawisz.
Byte (ang., inf.) Bajt, jednostka ilości informacji w systemach komputerowych; najczęściej odpowiada 8 bitom. Wielokrotnościami są np. kilobajt (kB), megabajt, (MB) i gigabajt (GB).