Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Walne zgromadzenia

XI Wyborcze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników

Miejsce obrad: Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk, Wiedeń 3, Boerhaavegasse 25.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Otwarcie obrad, powitanie gości i udzielenie im głosu
 3. Potwierdzenie quorum – wraz z zestawieniem upoważnień
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad ostatniego walnego zebrania w roku 2007
 6. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, przedstawienie planów na przyszłość (referat Prezydenta VPI - Kol. Wojciecha Rogalskiego)
 7. Sprawozdanie Skarbniczki na temat stanu finansowego Stowarzyszenia.
 8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Sprawozdanie z kontroli finansowej.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Prezydium.
 10. Ustąpienie Prezydium i zapowiedź wyborów
 11. Zgłaszanie kandydatur i wystąpienia przedwyborcze nowych kandydatów.
 12. Referat gościnny
 13. Głosowanie
 14. Przerwa, bufet i w tym czasie obliczanie głosów.
 15. Ogłoszenie wyników wyborów – komisja skrutacyjna.
 16. Dyskusja i głosowanie na temat pisemnie złożonych wniosków.
 17. Dyskusja wolnych wniosków.
 18. Zamknięcie obrad.
 19. Bufet.


Godz. 17.00 Koncert muzyki polskiej Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski, Henryk Wieniawski

Wykonawcy:

Anna Gutowska – skrzypce
Cezary Kwapisz - fortepian

 

Ad.1.

Zgromadzenie otworzył Prezydent kol. Wojciech Rogalski i powitał zaproszonych gości oraz członków Stowarzyszenia.


Ad.2.

Następnie kol. Wojciech Rogalski poprosił gości o zabranie głosu. Jako pierwszy przemawiał pan minister Tadeusz Oliwiński, który podkreślił rolę VPI i jego działalności, gratulował Stowarzyszeniu jego dorobku i życzył sukcesów w na przyszłość. Wśród tematów ważnych dla dalszej działalności minister Oliwiński wymienił uzyskanie statusu grupy etnicznej i stosunek VPI do Forum Polonii. Na zakończenie minister Oliwiński podziękował za współpracę kol. kol. Wojciechowi Rogalskiemu i Bożenie Prochaska. Kolejny mówca pan Mieczysław Ledóchowski przekazał życzenia dla Stowarzyszenia, podkreślał dobrą współpracę Stowarzyszenia ze wszystkikimi organizacjami polonijnymi, jej profesjonalność i wagę współpracy z Forum Polonii. Na zakończenie pan dyrektor Stacji Naukowej PAN dr hab. Bogusław Dybaś występując jednocześnie w roli gościa i gospodarza podkreślił znaczenie współpracy pomiędzy VPI i Polską Akademią Nauk oraz złożył życzenia owocnych obrad i wyborów. W odpowiedzi na słowa dr hab. Dybasia kol. Wojciech Rogalski zapewnił o naszej woli kontynuacji współpracyi podjęcia działań w sprawie uzyskania statusu grupy etnicznej.

Ad.3.

Quorum: obecnych na sali uprawnionych do głosowania 31 osób i 5 otrzymanych upoważnień, razem 36 głosów. Quorum potwierdził kol. Wojciech Rogalski. Kol. Bożena Prochaska otrzymała upoważnienia do głosowania od kol. kol. Jolanty i Krzysztofa Mękal, Grzegorza Piotrowskiego, Wiesława Mroza i Antoniego Maleszki. Usprawiedliwienia swojej niebecności nadesłali: prezes Stowarzyszenia

„Wspólnota Polska” Maciej Płażyński, prezes stowarzyszenia „Österreichisch-Polnische Gesellschaft” dr Theodor Kanitzer oraz pan prof. Adam Zieliński.

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Maciej Płażyński podziękował ustepującemu Prezydium VPI za stworzenie w Austrii ważnego ośrodka polonijnego, skupiającego inteligencję techniczną - zainteresowaną, oprócz spraw zawodowych, krzewieniem kultury narodowej w kraju osiedlenia."


Ad.4.

W wyniku przeprowadzonego głosowania w skład komisji skrutacyjnej weszli:

Dariusz Bińkowski
Dominik Cebula
Tomasz Depta

Głosowanie do komisji skrutacyjnej organizowała kol. Wanda Zgud.


Ad.5.

Protokół z X walnego zgromadzenia z 2007 roku, po wprowadzeniu (poniżej przytoczonej) uwagi kol. Piotra Nieckuły został zatwierdzony jednogłośnie. Uzupełnienie dotyczy zestawienia wykonanych przez VPI prac w okresie 10-lecia działalności (pkt. 7 – referat Prezydenta VPI) 25 kwietnia 1998 została zamontowana TABLICA PAMIĘCI w Gusen, na murze okalającym zachowaną część krematorium. Fundatorami tablicy byli Panowie Jerzy Wandel z Wiednia, oraz Tomasz Dziekan z Poznania, cudownym zrządzeniem losu uratowani byli więźniowie Obozu Koncentracyjnego w Mauthausen i Obozu Śmierci w Gusen.

W obozach tych zakatowanych zostało 28.271 Polaków. Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii, w odpowiedzi na apel Pana Konsula Zbigniewa Kowalskiego czuło się w obowiązku udzielić pomocy fundatorom. Koledzy: mgr inż. Piotr Nieckuła, oraz mgr inż. Emil Karło podjęli się wykonania tego zadania, za co Zarząd VPI serdecznie im podziękował.


Ad.6. Prezydent, kol. Wojciech Rogalski wygłosił referat, w którym podsumował dotychczasową działalność VPI i przedstawił plany na przyszłość.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo!

Przed prawie dokładnie 10 laty, 21 października 1998 roku zostałem przez Zarząd Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii wybrany tymczasowym prezesem Stowarzyszenia, potwierdzenie tego wyboru miało miejsce na walnym zebraniu VPI w dniu 12 czerwcza 1999 r.

Były to lata pełnej zaangażowania pracy dla Stowarzyszenia, ale również dla naszej Ojczyzny w trudnych latach przedakcesyjnych. Dzięki wspaniałej współpracy Prezydium VPI oraz wielu szczególnie zaangażowanych członkiń i członków Stowarzyszenia udało nam się stworzyć i umocnić Stowarzyszenie jako jedyny w swoim rodzaju działający na wysokim poziomie organizacyjnym, technicznym i kulturalnym związek polonijny. Jestem dumny z tych lat, z tej pracy i z osiągniętych sukcesów. Po wielu przemyśleniach postanowiłem ustąpić z funkcji Przezydenta Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii oddając tę funkcję w nowe ręce. Jest to więc czas na podsumowanie ale również na podziękowanie. Adresatką moich szczególnych słów uznania i podziękowania jest koleżanka architekt Bożena Prochaska, Sekretarz Generalna Stowarzyszenia od czasu jego powstania. Również i koleżanka Bożena wycofuje się z aktywnej działalności w Prezydium. Jak nikt inny przyczyniła się ona do rozwoju VPI. Koleżanka Bożena Prochaska jest tą osobą, której w pierwszej linii należą się słowa uznania i podziękowania za rozwój Stowarzyszenia.

Z funkcji członkini Prezydium rezygnuje również skarbnik Stowarzyszenia koleżanka mgr inż. Grażyna Zbieszczyk. Dzięki pełnej profesjonalizmu i zaangażowania pracy koleżanki Grażyny możemy dzisiaj przekazać „zdrowe” finanse stowarzyszenia (ponad 9000 €) jako dobrą bazę do dalszej działalności.

I za tę działalność winni jesteśmy słowa uznania i podziękowania. Pozwólcie jednak, że w skrócie przypomnę najważniejsze wydarzenia mijającego roku. Był to rok w sumie spokojny, aczkolwiek nie pozbawiony ważnych akcentów w życiu Stowarzyszenia.

Jak zapewne wiecie, od czerwca 2008 r. posiadamy nową siedzibę. Budynek przy Eschenbachgasse 9 uzyskał od wiedeńskiej Policji Budowlanej bardzo złą opinię odnośnie stanu technicznego budowli, a jako pomnik architektury uznany przez UNESCO wymagał natychmiastowej poprawz sztuacji. Spowodowało to konieczność natychmiastowego remontu poszczególnych kondygnacji.

Kierownictwo Austriackiego Stowarzyszenia Inżynierów i Architektów postanowiło rozpocząć prace remontowe od drugiego piętra, czyli tam gdzie było nasze biuro. Po długich poszukiwaniach udało nam się znaleźć bardzo przydatne pomieszczenie biurowe, nadające się z racji dużej powierzchni na posiedzenia i obrady. Pomieszczenie to jest częścią biura architektonicznego naszego kolegi

Pawła Raczewa (który osobiście wystąpił z tą propozycją) i to cieszy mnie szczególnie.

Adres nowej siedziby:
17 dzielnica Wiednia, Gschwandnergasse 26-28/1 - suterena, spotkania wtorkowe bez zmian.

W czasie ostatniego roku miały miejsce liczne odczyty fachowe, wieczory poświęcone wrażeniom z urlopów, czy też normalne zebrania wtorkowe. Kontynuowany był również cykl koncertowy „Muzyka i Technika” – na rok 2008 było zaplanowanych 7 koncertów, jeden z nich odbędzie się dzisiaj, następny w czasie naszej stowarzyszeniowej wigilii w dniu 13 grudnia – już teraz wszystkich serdecznie zapraszam, tym razem to spotkanie wigilijne odbędzie się za pełnym zaproszeniem i na koszt stowarzyszenia.

Również w tym roku odbyło się w lipcu ognisko w Mauerbach. We wrześniu kol. Prochaska, kol. Krzysztof Zgud oraz kol. Pająk wzięli udział w II Kongresie Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych na Obczyźnie, który miał miejsce w Krakowie. Reprezentowali oni tam nie tylko Stowarzyszenie

Polskich Inżynierów i Techników w Austrii ale również i Federację Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, której oficjalna siedziba znajduje się w Wiedniu (w naszym biurze).

Stowarzyszenie gościło również wiele delegacji z Polski, niektóre z nich oprowadzałem sam po wiedeńskich zakładach gospodarki odpadami i oczyszczania ścieków. Bardzo zaangażowany w tym zakresie był również kolega Jurek Staszczyk. Gościliśmy również dwie grupy studenckie, którymi opiekował się nasz kolega z Krakowa dr Tadeusz Pająk.

Stałym punktem naszego programu jest wizyta majowa w Mauthausen, gdzie złożone zostały kwiaty przed miejscami męki i śmierci polskich więźniów, również pod tablicą pamiątkową w Gusen, która została ufundowana przez byłych więźniów Gusen: niedawno zmarłego Jerzego Wandla z Wiednia oraz Tomasza Dziekana z Poznania a umieszczona z pomocą naszego Stowarzyszenia w dniu 25.04.1998 przez naszego kolegę Piotra Nieckułę. Wydaliśmy wersję niemiecką płyty CD – Inżynier XX wieku, zawierającą ponad sto życiorysów inżynierów polskich lub polskiego pochodzenia żyjących na przestrzeni XX wieku „na terenie Austrii”. Było to możliwe jedynie dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu kolegi Krzysztofa Dąbrowskiego, ale również kolegi Staszczyka i wielu innych koleżanek i kolegów. Jest to jednak praca ‘bez końca”, zachęcam zatem do dalszej działalności w tym zakresie.

W kwietniu została odsłonięta w trzeciej dzielnicy Wiednia przy ulicy Hansalgasse tablica ku pamięci polskiego geologa Gejzy Bukowskiego von Stolzenburg. Tablica ta powstała za inicjatywą pani Barbary Vecer pod patronatem między innymi naszego stowarzyszenia ale również i Polskiej Akademii Nauk. Nasz kolega Jacek Marszałkowski przyczynił się nawet fizycznie, wkręcając własnym sumptem tę tablicę do ściany budynku, w którym mieszkał Gejza Bukowski.

Takie inicjatywy warto by powtórzyć. Jestem przekonany, że w Wiedniu jest wiele miejsc, w których mieszkali Polacy zasłużeni dla rozwoju techniki. Zaproponowałem panu profesorowi Dybasiowi wspólne prowadzenie tego rodzaju działalnoścui historyczno-technicznej.

Jakie mamy plany na przyszłość? Nowe dzisiaj przez was wybierane prezydium będzie obok zachowania dotychczasowych zasad działania musiało znaleźć nową formułę programową, powoli odchodzącą od starego wzorca „organizacji Polaków na obczyźnie”, czy zgoła na tzw. „emigracji”. Żyjemy w nowych czasach, granice w Europie znikają, młodzi polscy inżynierowie i technicy nie muszą już opuszczać Polski. Jeżeli to robią, to przede wszystkim dlatego, aby za granicą zdobyć doświadczenie,

poznać nowe technologie, znaleźć ciekawe zadania, rozwinąć się, stworzyć finansowe podstawy własnej przyszłości w Polsce. Również zorganizowana polska myśl techniczna oraz gospodarka szukają kontaktu z innymi krajami europejskimi w tym również z Austrią. Także austriackie firmy zainteresowane są tego typu kontaktami. W tym zakresie stowarzyszenie musi rozwinąć nowe formy działalności. Dzisiaj, gdy Unia Europejska – mimo wielu trudności – rozwija i umacnia się,

sprawa Polskości nabiera nowego rozmiaru. Identyfikacja narodowościowa coraz mniej polegać będzie na zachowaniu granic politycznych, Polskość jest i będzie tam, gdzie żyją Polacy. W tym kontekście chciałbym zwrócić waszą uwagę na znaczenie od lat już biegnących starań uzyskania przez austriackich obywateli polskiego pochodzenia statusu polskiej mniejszości narodowej (grupy etnicznej).

Jedność buduje – w tym kontekście polecam nowemu prezydium dokładną analizę i nowe ustosunkowanie się Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii do działalności organizacji dachowej „Forum Polnii”. Może znajdzie się wspólna, nawet „nadzwyczajna” formuła takiej działalności. Strona austriacka nie jest zainteresowana przyznaniu nam rangi mnijszości narodowej – to wiąże się naturalnie z pewnymi zobowiązaniami finansowymi. Jednym z argumentów Austriaków jest (rzekomy?) brak jednej organizacji, która by repretentowała tę polską mniejszość*). Jeżeli „Forum” spełniać miałoby te wymogi, to uważam, że członkostwo VPI w „Forum” mogłoby znaleźć (przynajmnie „nadzwyczajne” i „celowe”) uzasadnienie. W dalszym ciągu kontynuować będziemy cykl koncertowy „Muzyka i Technika” – kol. Prochaska zobowiązała się jeszcze w roku 2009 zająć się organizacją koncertów, dla których opracowane już zostało wystąpienie o dotację do Stowarzyszenia Wspólnota Polska (dotacja polskiego sejmu). Moja rezygnacja z funkcji członka prezydium VPI nie oznacza naturalnie rezygnacji z członkostwa w tej wspaniałej organizacji. Wszyscy ustępujący członkowie prezydium będą w dalszym ciągu służyć stowarzyszeniu i propagowaniu polskiej myśli technicznej, jak i również polskiej kultury. Ja osobiście postaram się więcej czasu poświęcić na działalność publicystyczną w ramach naszego wspaniałego i wielokrotnie uznanego, przez kolegę Krzysztofa Dąbrowskiego prowadzonego „Biuletynu VPI”.

Zapraszam wszystkich do aktywnego udziału w redakcji tego medium.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Ostatnie dziesięć lat były pięknym okresem mojego życia, część tej życiowej drogi wolno mi było przejść razem z Wami. Za to bardzo Wam wszystkim dziękuję.

*) Przyp. red. sprawozdania:

- Organizacja uprawniona do wystąpienia musi istnieć od co najmniej trzech pokoleń, czyli od 60 lat - a wiec jedyną organizacją uprawnioną do takiego wystąpienia jest Strzecha, a nie Forum, które założono w roku 1990. Również założone w 1997 roku VPI nie spełnia tego kryterium.

- Słynna ustawa "Volksgruppengesetz” w § 7 określa ponadto jeszcze inne kryteria - najważniejszym jest warunek, że grupa narodowościowa może zostać uznana wówczas jeśli granice państwa (do którego należaly uprzednio osoby występujące o uznanie jako grupa narodowościowa) znajdowały się na terenie zajmowanym obecnie przez Austrię.

A wiec istnieją bardzo wyraźne przepisy w tej sprawie i nie powinniśmy mówićo tym jako o "rzekomych" wymaganiach Austriaków.


Ad.7. Sprawozdanie finansowe za rok 2007

W roku 2007 przy pomocy finansowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Magistratu Wiednia (MA7), częściowo ambasady mogliśmy zorganizować koncerty, wydać biuletyn stowarzyszenia oraz tłumaczenia CD – Inżynier XX wieku.

Przedstawiam rachunek wyników za rok 2007 w euro:

Wpływy

Składki                           3366,00
Poz. wpływy                18106,68
Razem wpływy             21472,68
Razem wydatki            17714,57
Wynik roku 2007          3758,11


Stan posiadania

Stan kasy na 31.12.2007                      9692,16
Stan kasy na 1.01.2007                        5934,05
Wynik roku 2007                                   3758,11

Wynik lat poprzednich 5934,05
Wynik ma 31.12.2007 9692,16

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 na dzień 30.09.2008

Niestety coraz gorzej wygląda sytuacja na polu płacenia składek członkowskich. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpłacono o 1400 € mniej. Płaci tylko 30% z całej listy zapisanych do stowarzyszenia. Natomiast koszty utrzymania stowarzyszenia wzrastają. Z uwagi na zmianę naszego adresu roczny czynsz będzie wynosić 4200 € a poprzedni wynosił on ok. 2500 €, a zatem z wpłaty składek nie pokrywamy nawet półrocznego czynszu.

Egzystencja organizacji zależy przede wszystkim od organizowania różnych przedsięwzięć i inicjatywy wszystkich członków stowarzyszenia. W tym roku wsparcie finansowe otrzymaliśmy od Stowarzyszenia „Współnota Polska” (67%) oraz Magistratu Wiedeńskiego (33%) oraz Stacji PAN-u (która nie pobiera opłaty za wynajem sali na koncerty). A teraz przedstawiam rachunek wyników na koniec września b.r. w euro:

Wpływy

- składki 1927,00
- poz. wpływy 9848,92

Razem wpływy 11775,92
Razem wydatki 11856,91

Wynik roku 2008 -80,99

Stan posiadania:
Stan kasy na 30.09.2008 9611,17
Stan kasy na 1.01.2008 9692,16
Wynik roku 2008 na 30.09.2008 -80,99
Wynik lat poprzednich 9692,16
Wynik na 30.09.2008 9611,17

Na zakończenie tego sprawozdania powiem tylko, że w czerwcu 1999 r. przejmowałam funkcję skarbnika ze stanem kasy 8632 szylingi = 627 euro, a ustępując z tej funkcji przekazuję kasę ze stanem 9611 euro na koniec września.

Preliminarz 2008

Wpływy

- składki 2300
- poz. wpływy 10000

Razem wpływy 12300
Razem wydatki 14400

Wynik roku 2008 -2100

Stan posiadania:

Stan kasy na 31.12.2008 7600
Stan kasy na 1.01.2008 9700
Wynik roku 2008 -2100

Wynik lat poprzednich 9700
Wynik na 31.12.2008 7600
 

Ad.8. Protokół kontroli finansowej VPI

Komisja Rewizyjna w składzie: Andrzej May i Piotr Jasiewicz w obecności skarbnika VPI kol. Grażyny Zbieszczyk dokonała kontroli dokumentów finansowych stowarzyszenia za okres od 1 listopada 2007 r. do 30 września 2008r.

Do kontroli przedstawiono:

Raporty kasowe wraz z rachunkami.

 1. Zestawienia wyciągów bankowych.
 2. Rachunki wyników za dwa wymienione okresy.


W toku kontroli stwierdzono co następuje:

 1. Wszystkie wpływy i wydatki są prawidłowo udokumentowane.
 2. Nie stwierdzono przypadków braku rachunków.
 3. Nie było przypadków niecelowych bądź nieuzasadnionych wydatków.
 4. Rachunkowość jest prowadzona sumiennie i prawidłowo.


Podsumowując wyniki kontroli komisja stwierdza, że dokumentacja finansowa prowadzona jest bardzo dobrze i nie ma zastrzeżeń do przeprowadzonego bilansu za rok 2007 i za skontrolowaną część roku 2008.

Kontrolę przeprowadzono dnia 13 października 2008 roku w Wiedniu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej May /-/
Członek Komisji Rewizyjnej Piotr Jasiewicz /-/
Członek Komisji Rewizyjnej Piotr Nieckuła

W imieniu komisji rewizyjnej kol. May wyraził uznanie dla kol. Grażyny Zbieszczyk za bezbłędnie prowadzoną dokumentację i podziękował jej za dotychczasową współpracę.
 

Ad.9.

W wyniku głosowania Prezydium uzyskało absolutorium za lata 2007 i 2008 bez głosów przeciwnych lub wstrzymujących się.


Ad.10.

Po uzyskaniu absolutorium dotychczasowe Prezydium VPI ustąpiło otwierając drogę do przeprowadzenia wyborów. W swoim wystąpieniu kol. Bożena Prochaska podziękowała za współpracę w dotychczasowym składzie prezydium, za dziesięcioletnie zaufanie i złożyła życzenia owocnej działalności dla mającego się wyłonić po wyborach nowego prezydium.

Następnie jeszcze raz głos zabrał kol. Wojciech Rogalski.

Jako „były” prezes VPI, pozwalam sobie jeszcze na zabranie głosu w bardzo ważnej sprawie. Odejść nie jest trudno, ważnym jest, aby znaleźć odpowiednich następców, tak aby była zapewniona kontynuacja pracy i istnienia Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii. Sądze, że to się udało.

W rozmowach poprzedzających nasze dzisiejsze wybory udało nam się wyłonić grupę ośmiu kandydatek i kandydatów, którzy przystąpią dzisiaj do wyborów. Wiem, że Walne Zgromadzenia wybiera tylko członków Prezydium, poszczególne funkcje rozstrzygane są podczas posiedzenia inauguracyjnego nowego prezydium.

Niemniej jednak mam nadzieję, że nie będziecie nam mieli za złe, że już w czasie rozmów wstępnych zastanowiliśmy się wspólnie nad podziałem przyszłych obowiązków.

I tak cieszę się, móc przedstawić wam kandydatki i kandydatów do nowego prezydium:

Są to:

Kolega Mariusz Podgórski
Kolega Krzysztof Zgud
Kolega Krzysztof Dąbrowski
Koleżanka Elżbieta Chołkowska
Kolega Bogdan Zieliński
Koleżanka Teresa Kopeć
Koleżanka Wanda Zgud
Kolega Sławek Kotowski.

Zwróciliście zapewnie uwagę na fakt, że podane nazwiska miały pewną kolejność. Otóż tak, kolejność te nie jest przypadkowa. Pod warunkiem wyboru ich przez was do Prezydium VPI, wymienione koleżanki i koledzy gotowi są do podjęcia następujących funkcji:
Na przejęcie funkcji prezydenta czuje się na siłach Kolega Mariusz Podgórski, ja osbiście jestem przekonany o tym, że jest on bardzo dobrym kandydatem do tej funkcji. Jego zastępcą i gwarancją kontynuacji i tradycji zgodziłby się być kolega Krzysztof Zgud.

Kolega Krzysztof Dąbrowski pełni już od pewnego czasu po opieką koleżanki Bożeny funkcję adepta Sekretarza Generalnego – moim zdaniem okres nauki jest z sukcesem zakończony. Koleżanka Elżbieta Chołkowska jest gotowa wesprzeć Krzysztofa w jego pracy jako jego zastępczyni.

Nad kasą stowarzyszenia gotowe są opiekować się nawet trzy osoby (trudno się dziwić, pełną kasą przyjemnie jest się opiekować), a są to: Kolega Bogdan Zieliński, koleżanka Wanda Zgud oraz koleżanka Teresa Kopeć, Koleżanka Teresa ma również wiele nowych pomysłów i inicjatyw w kontekście dalszej działalności VPI.

Kolega Sławek Kotowski opiekuje się już dzisiaj witryną internetową stowarzyszenia – Sławek gotów jest tę funkcję dalej piastować – tym razem również jako członek Prezydium.

Z tych ośmiu osób trzy znane są Wam jako aktualni członkowie Prezydium, są to: Krzysztof Zgud, Wanda Zgud oraz Krzysztof Dąbrowski. 

Mimo to proszę wszystkie kandydatki i wszystkich kandydatów o podzielenie się z nami kilkoma słowy o sobie i o swoich planach. Następnie poproszę wszystkich z Was uprawnionych do czynnego prawa wyborczego i chętnych do pracy w prezydium o zgłoszenie swojej kandydatury. Ja osbiście jeszcze raz dziękuje Wam za uwagę i za możliwość kierowania przez ostatnich dziesięć lat pracą Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii.

 

Ad.11.

Na wniosek kol. Bolesława Wrońskiego wszyscy kandydaci, a nie tylko nowi jak wnioskował początkowo kol. Wojciech Rogalski, zaprezentowali się krótko obecnym na sali koleżankom i kolegom wyborcom.

Prośba kol. Rogalskiego o zgłaszanie dalszych kandydatur przeszła bez odzewu z sali. Następnie kol. Wojciech Rogalski objaśnił przebieg głosowania. 

Ad.12.

Dyrektor stacji naukowej PAN, pan dr hab. Bogusław Dybaś wygłosił wykład na temat pochodzenia zawodu inżyniera i historii terminu inżynier a także rozwoju techniki budowy fortyfikacji na przestrzeni dziejów. W trakcie wykładu zostały wydrukowane kartki wyborcze i na jego zakończenie zostały one rozdane obecnym wyborcom. Głosowanie i obliczanie głosów odbyło się w czasie przewidzianej na ten cel przerwy.


Ad.13. Wyniki wyborów

Po przerwie komisja skrutacyjna w składzie Tadeusz Depta, Dariusz Bińkowski i Dominik Cebula ogłosiła wyniki wyborów. Na 35 uprawnionych do głosowania oddano 35 ważnych głosów.

Kol. Elżbieta Chołkowska - 27 głosów
Kol. Krzysztof Dąbrowski - 31
Kol. Teresa Kopeć - 16
Kol. Sławomir Kotowski - 28
Kol. Mariusz Podgórski - 21
Kol. Krzysztof Zgud - 24
Kol. Wanda Zgud - 30
Kol. Bogdan Zieliński - 31

W skład prezydium weszli: Elżbieta Chołkowska, Krzysztof Dąbrowski, Sławomir Kotowski, Mariusz Podgórski, Krzysztof Zgud, Wanda Zgud, Bogdan Zieliński.

Po ogłoszeniu wyników wyborów kol Krzysztof Zgud złożył w imieniu nowowybranego przezydium podziękowania dla kol. Wojciecha Rogalskiego, Bożeny Prochaska i Grażyny Zbieszczyk. Ustępujący członkowie prezydium otrzymali kwiaty i dyplomy z podziękowaniami za całokształt działalności.
 

Ad.14.

Kol. Wojciech Rogalski złożył wniosek o zmianę statutów: wprowadzenie w miejsce nieaktualnego adresu przy Eschenbachgasse 9 – ogólnego określenia siedziby VPI – miasta Wiednia. Zmiana ta pozwoli nam w przyszłości uniknąć konieczności uchwalania zmian statutów i zgłaszania ich na policji po ewentulanej zmianie adresu. Przepisy austriackie nie wymagają podania tak dokładnego adresu jak to mieliśmy w dotychczas obowiązujących statutach. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
 

Ad.15.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.16. Zamknięcie obrad

Po zamknięciu obrad odbył się zgodnie z planem koncert muzyki kameralnej. Recenzja z koncertu jest osobnym dokumentem. Prezydium VPI dziękuje koleżance Bożenie Prochaska za organizację koncertu.


Ad.17.

Prezydium VPI składa serdeczne podziękowania pani Bożenie Konik i koleżance Janinie Żmudzkiej-Podgórskiej za wkład pracy przy organizacji bufetu a pani Beacie Łukaszewskiej, właścicielce polskiego sklepu POLONIA MIX przy ul. Ottakringerstrasse 58 w 17 dzielnicy Wiednia za bogaty wybór smakołyków, które zdobiły nasze kanapki.

 

 

Powrót