Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Walne zgromadzenia

X Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników

 

Prezes Stowarzyszenia – Dipl. Ing. Wojciech Rogalski przedstawił w krótkim zarysie zakres działalności organizacji. Wyliczył tematy sympozjów naukowych i konferencji, które byly w tym okresie zrealizowane i stanowią o naszym dorobku. Celem konferencji i sympozjów było zawsze zbliżenie Polski do Unii Europejskiej, uwypuklenie korzyści, jakie wstąpienie do UE przyniosło Austrii czyli króto mówiąc transfer know-how. Stowarzyszenie pełni funkcję centrum kompetencji w zakresie ośrodka ochrony środowiska, wibitni specjaliści z tej branży są członkami Stowarzyszenia. 

Dla zainteresowanych detalami polecamy witrynę internetową: www.vpivienna.org

Oprócz działalności zawodowej i tego, co z punktu widzenia kraju z większymi doświadczeniami unijnymi, niż nowo-wstępująca Polska ocenione zostało jako najbardziej istotne, Stowarzyszenie zajmuje się także działalnością kulturalną, która spotkała się z uznaniem i została dotowana zarówno przez Wydział Kultury Wiedeńskiego Magistratu, jak i przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z funduszy senatu RP. 

W latach 2006-2007 zorganizowano 15 koncertów muzyki kameralnej, angażując polskich studentów odbywających studia podyplomowe na Wiedeńskim Uniwesytecie Muzyki i Sztuki Teatralnej. Na rok 2008 zaplanowana jest kolejna seria koncertów. Poziom koncertów był bardzo wysoki. Były one spontaniczne i przekazane prosto z serca i dlatego też wymowa była zawsze optymistyczna, tchnąca młodzieńczą witalnością i siłą, dla którego to połączenia nie ma rzeczy niemożliwych. 

Słuchacze nie mieli wyboru – poddawali się młodzieńczej witalności emanującej z estrady, słuchali w skupieniu, bili brawa i .... prosili o więcej.

Opracowanie płyty CD pod tytułem „Inżynier XX-wieku” jest zbiorem życiorysów polskich inżynierów, którzy żyli, pracowali i wnieśli wkład do rozwoju techniki na terenie Austrii na przestrzeni XX wieku jest aktualnie tłumaczone na język niemiecki. Planowany termin wydania – grudzień 2007 roku.

Z okazji X-lecia nasze VPI otrzymało gratulacje od wielu osób i szanowanych powszechnie organizacji. Miło było na walnym zebraniu posłuchać podsumowania naszych 10-letnich osiągnięć. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w sprawę rozwoju Stowarzyszenia, zapraszamy nowych członków, którzy być może zechcą nas wzbogacić nowymi pomysłami i ideami.
Sprawozdanie

 

Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników
Sobota 24 listopada 2007 - godz. 15.00

Miejsce obrad: Dom Inżyniera, „Festsaal”, 2 piętro, Eschenbachgasse 9, Wien 1.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i powitanie zaproszonych gości.
 2. MUZYKA & TECHNIKA - KONCERT KAMERALNY - Wojciech Pławner – skrzypce, Cezary Kwapisz – fortepian.
 3. Otwarcie obrad i udzielenie głosu zaproszonym gościom.
 4. Potwierdzenie quorum.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z obrad ostatniego walnego zebrania w roku 2006.
 7. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, przedstawienie planów na przyszłość (referat Prezydenta VPI - Kol. Wojciecha Rogalskiego).
 8. Sprawozdanie Skarbniczki Kol. Grażyny Zbieszczyk na temat stanu finansowego Stowarzyszenia.
 9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Kol. Andrzej May – Sprawozdanie z kontroli finansowej.
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu (Komisja Skrutacyjna).
 11. Dyskusja i głosowanie na temat pisemnie złożonych wniosków.
 12. Dyskusja wolnych wniosków.
 13. Zamknięcie obrad.Ad.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i powitanie zaproszonych gości.

Prezydent VPI – Kol. Wojciech Rogalski - otworzył uroczyście X-te Walne Zgromadzenie VPI, podkreślając fakt, iż czuje się zaszczycony tym, że może dokonać otwarcia tego jubileuszowego spotkania i  powitać szanownych gości, którzy zechcieli przybyć na tę ważną w życiu Stowarzyszenia uroczystość.

Szczególnie podziękował przedstawicielom polskiej ambasady w Austrii: Panu Ministrowi – Tadeuszowi Oliwińskiemu i Panu Radcy – Andrzejowi Kuźmie za przybycie na dzisiejsze obrady, a także  Panu dr hab. Bogusławowi Dybasiowi – nowemu Dyrektorowi stacji PAN-u w Wiedniu.

Kolejno wymienionym ważnym gościem był przedstawiciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich /SEP/ - Pan Jan Kurek, Wiceprezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, który przyjechał z Polski – z Katowic - specjalnie na nasze zaproszenie do Wiednia.

Powitanie Prezesa Rogalskiego skierowane zostało także do przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji polonijnych z terenu Wiednia.

W ramach kulturalnej działalności Stowarzyszenia zatytułowanej „Muzyka i Technika” mamy zaszczyt od 2 lat gościć u nas wspaniałych, młodych, polskich muzyków i właśnie dlatego w dniu dzisiejszym otwarcie naszego jubileuszowego Walnego Zgromadzenie odbyło się w sposób nieco odmienny od zwykłych spotkań – a mianowicie koncertem w wykonaniu Wojciecha Pławnera – skrzypce i Cezarego Kwapisza – fortepian.

Pierwszym utworem była etiuda w formie walca Camille Saint-Saëns’a, drugim transkrypcja Leopolda Auera 24 kaprysu Niccolo Paganiniego na skrzypce i fortepian.


Ad.2. MUZYKA & TECHNIKA - koncert kameralny

Wojciech Pławner – skrzypce, Cezary Kwapisz – fortepian.

Wszyscy zebrani z uwagą odsłuchali dzieł mistrzowsko prezentowanych przez młodych artystów – wirtuozów sztuki muzycznej. Prezydent VPI podsumował: „przed kimś, kto potrafi tak grać Paganiniego stoją otwarte sale koncertowe Europy i świata”.

Zasłużone brawa nie miały końca.


Ad.3. Otwarcie obrad i udzielenie głosu zaproszonym gościom.

Jako pierwszy przemawiał Minister Tadeusz Oliwiński, powitał Prezydenta VPI, oraz wszystkich zebranych, podkreślił że z satysfakcją uczestniczy w naszym  zwyczajnym walnym zebraniu, choć w zasadzie zebranie to nie jest takie całkiem zwyczajne, ponieważ jest ono zebraniem jubileszowym. Działalność VPI została przez Pana Ministra oceniona jako bardzo istotna i potrzebna z uwagi na fakt, że jesteśmy ambasadorami polskiej myśli technicznej i naukowej nie tylko na terenie Austrii ale i na arenie międzynarodowej. W ubiegłym roku w 5-tym spotkaniu „Polacy Razem” udział wzięli inżynierowie z całego świata. Tematem konferencji była „Energia Odnawialna w Kontekście Ochrony Środowiska”. Pogłębianie wiedzy i międzynarodowa wymiana doświadczeń przez regularną organizację spotkań merytorycznych prowadzi do szerzenia wiedzy i automatycznie także do pogłębiania wiedzy członków Stowarzyszenia, co jest oczywiście dodatkowym czynnikiem zasługującym na wyróżnienie. Należy podkreślić, że tematy wybierane przez Stowarzyszenie VPI – oszczędność energii i gospodarka odpadami - zasługują na szczególną uwagę i są najbardziej aktualnymi w XXI wieku. Stowarzyszenie przyjęło rolę centrum kompetencji w zakresie ochrony środowiska – są to problemy bardzo istotne, które dotyczą całej ludzkości.

Kolejnym elementem wyróżniającym Stowarzyszenie – to działalność w zakresie promocji polskiej kultury i polskich artystów. Tematy, którymi zajmuje się Stowarzyszenie VPI wybrane zostały niezwykle celowo i właściwie, za co należą się serdeczne i szczere gratulacje które Pan Minister Oliwiński składa wszystkim członkom Stowarzyszenia – Jubilata, na ręce Pana Prezydenta Wojciecha Rogalskiego.

Na koniec informacja:

W uznaniu zasług i osiągnięć Prezydenta VPI - Dipl.-Ing. Wojciecha Rogalskiego – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński - przyznał Prezydentowi VPI - Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Huczne brawa były odpowiedzią na tę deklarację ze strony Pana Ministra.

Prezydent W. Rogalski – podziękował za informację odnośnie tak wysokiego odznaczenia oraz za tak pozytywne postrzeganie działalności Stowarzyszenia VPI.

Następnie przemawiał dyrektor stacji PAN-u w Wiedniu – Pan dr hab. Bogusław Dybaś. Podziękował za zaproszenie na tę ważną, jubileuszową imprezę. Pan Dyrektor objął kierownictwo stacji PAN-u od 1 maja 2007 i powoli wchodzi w kręgi polonijne i rozpoznaje środowisko. Dzisiejszy kontakt ze Stowarzyszeniem VPI – jest pierwszą okazją do wzajemnego poznania, jest on jednak bardzo ważny z punktu widzenia placówki naukowej, ponieważ VPI skupia ludzi wg. rodzaju wykształcenia. Pan dr Dybaś oświadczył, że z wykształcenia jest humanistą, tym nie mniej w przeszłości zajmował się historią mostów i historią fortyfikacji – a więc zagadnienia techniki nie są mu całkowicie obce. Zgłosił swoją gotowość do współpracy i wyraził nadzieję, że będziemy mogli w przyszłości wspólnie generować przedsięwzięcia naukowe i kulturalne, złożył serdeczne gratulacje z okazji naszego jubileuszu, życząc dalszych sukcesów.

Prezydent Rogalski serdecznie podziękował za propozycję współpracy. Stowarzyszenie VPI współpracowało już w przeszłości ze stacją PAN-u, a więc wyrażamy nadzieję, że uda się nam powtórzyć dawne sukcesy.

Kolejne przemówienie wygłosił Pan Jan Kurek (Wiceprezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP – delegat Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich /SEP/ - prof. dr hab. Jerzego Barglika. Pan Jan Kurek podziękował za zaproszenie na dzisiejsze obrady, oraz odczytał gratulacje Prezesa Barglika:

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy – Z okazji X-lecia gratuluję w imieniu władz Stowarzyszenia Elektryków Polskich i w imieniu własnym i życzę owocnych obrad. Niestety z uwagi na wcześniej ustalone terminy nie mogłem osobiście wziąć udziału w obradach, moje serdeczne życzenia przekazuje tą drogą i oświadczam że jestem zainteresowany dalszym rozwojem naszych kontaktów.

Podpisany: prof. dr hab. Jerzy Barglik.

 Pan Jan Kurek przywiózł w prezencie dla Prezydenta Wojciecha Rogalskiego i dla Sekretarza Generalnej – Bożeny Prochaska piękne książki ilustrujące polską architekturę i romantyczne polskie krajobrazy, oraz zaproszenia na 17 grudnia 2007 (poniedziałek) do udziału w spotkaniu z okazji Bożego Narodzenia, które odbędzie się w sali audytoryjnej „Parnasos” Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Poproszono nas o wytypowanie delegatów jeżeli osobiście nie będziemy mogli wziąść udziału. Przemówienie spotkało się z dużym aplauzem ze strony zebranych.

/Równocześnie nadeszło drogą pocztową drugie zaproszenie – na spotkanie świąteczno-noworoczne SEP-u do Warszawy do Domu Technika, na dzień 19 grudnia 2007 (środa)/.

Prezydent W.Rogalski i B.Prochaska serdecznie podziękowali za tak miłe wystąpienie bratniego Stowarzyszenia, oraz za piękne prezenty i wyrazili nadzieję na nawiązanie dobrych kontaktów i współpracy.

Nastąpiła krótka przerwa potrzebna celem przestawienia fortepianu i stołu prezydialnego.

Kol. W.Rogalski przy okazji usprawiedliwił 15 minutowe opóźnienie w rozpoczęciu obrad, było ono jednak konieczne z uwagi na wymagania statutowe.


 

Ad.4. Potwierdzenie quorum.

Kol. Zgud podliczył listy obecności. Obecnych, uprawnionych do głosowania znajduje się na sali osób 37, ponadto 4 osoby przekazały pełnomocnictwa do głosowania. W sumie 41 głosów.

Kol. Bożena Prochaska – posiadała uprawnienie do głosowania w imieniu Kol. Tadeusza Pająka, Kol. Grzegorza Piotrowskiego, oraz Kol. Bartosza Winieckiego.

Kol. Wojciech Rogalski – głosował w imieniu Kol. Elżbiety Olbińskiej.

Obecnych gości było: 7-miu
Usprawiedliwili swoją nieobecność: 

Zaproszeni goście: Pan Mieczysław hrabia Ledóchowski wraz z Małżonką; Pan prof. Adam Zieliński; Pani Wicedyrektor Ewa Wasiak – PAN; prof. Edward Zienkowski - Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien; Mag. Andrzej Lech – Forum Polonii.

Czlonkowie VPI: DI Piotr Jeleński, Józef Lato, DI Małgorzata Machata, DI Bolesław Wroński.
Członkom VPI towarzyszyło 6 osób – określamy te osoby jako sympatyków VPI.

W sumie 54 osoby brały udział w Jubileuszowym, X - Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VPI.


Ad.5. Wybór komisji skrutacyjnej.

Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej: Przewodniczącym został Kol. Bogdan Zieliński, członkami: Kol. Elżbieta Chołkowska i Kol. Teresa Kopeć.


Ad.6. Zatwierdzenie protokołu z obrad ostatniego walnego zebrania w roku 2006.

Protokół zatwierdzono jednogłośnie, nie było żadnych uwag lub zastrzeżeń.


Ad.7.Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, przedstawienie planów na przyszłość (referat Prezydenta VPI - Kol. Wojciecha Rogalskiego).

Drogie Kolezanki, Drodzy Koledzy,

Szanowni Państwo!

Przed prawie dokładnie 10 laty - 15 listopada 1997 w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu odbyło się zebranie grona zaangażowanych inżynierów i techników, którzy z inicjatywy ówczesnego Radcy Ambasady Pana Zbigniewa Kowalskiego (dziś Czlonka Honorowego VPI) i Kierownika Działu Konsularnego – Pana Ryszarda Szklanego postanowili stworzyć nową organizację, mającą na celu skupienie rozproszonych po Austrii polskich inzynierów i techników. Ta grupa emigracyjnych inzynierów i techników miała możliwość po raz pierwszy spotkania się w gronie szeroko reprezentujacym środowisko techniczne. Wkrótce po pierwszym spotkaniu w ambasadzie, zachęcony do wstąpienia do tego nowo powstałego związku niezapomnianym listem architekta Jerzego Guta zapisałem się i ja do tego stowarzyszenia, tak zresztą jak wiele obecnych tu dzisiaj Koleżanek i Kolegów.

Pierwszym prezesem został wybrany kol. Piotr Lapinski, następnie przejął pałeczkę kol. Edward Budzanowski. Nie ma tych Kolegów dzisiaj wśród nas, ale  mimo wszystko chcialbym tym dwóm kolegom bardzo podziękować za ich ówczesne zaangażowanie.

Stowarzyszenie szybko zaczęło się rozrastać, już w roku 1998 przekroczyliśmy granicę 100 członków. Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii liczy dzisiaj 174 zarejestrowanych osób, w tym 151 członków indywidualnych, 11 członków organizacyjnych, 9 członków honorowych i 3 członków nadzwyczajnych.

Stowarzyszenie uchwaliło w roku 2000 nowy statut, który przez wielu obserwatorów został uznany za jeden z najbardziej postępowych w Austrii. Obok kompleksowego zastosowania zasad „gender mainstreaming" (w jezyku niemieckim - w polskim nie jest to jeszcze możliwe), godną uwagi konsekwencją wprowadzenia nowego statutu jest ustalenie warunków uzyskania członkostwa w stowarzyszeniu. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba posiadająca odpowiednie zaplecze techniczne, oraz wykazująca się zarówno zainteresowaniem Polską jak i Austrią. Tym samym nie jest istotne obywatelstwo, pochodzenie a nawet kraj zamieszkania czy język ojczysty osób które zamierzają wstąpić do VPI. Do Stowarzyszenia Polskich Inzynierów i Techników w Austrii należą zatem oprócz Polaków lub osób polskiego pochodzenia również przedstawiciele innych narodowości, niektórzy z nich nie znający nawet języka polskiego.

Tego typu nastawienie do sprawy członkostwa jest wyrazem otwarcia na zewnątrz i odpowiada zarówno elementarnej idei Unii Europejskiej, jak i również nastawieniu Stowarzyszenia w kierunku na przyszłość.

VPI nie jest zatem zorientowanym na przeszłość „Stowarzyszeniem Polskiej Emigracji Technicznej" ­ mamy nadzieję, że problem „emigracji" skończył się w roku 1989 raz na zawsze. Celowo chcieliśmy odejść od tej starej - w przeszłości bardzo ważnej formuły „Polaków na obczyźnie". Polska jest dzisiaj członkiem Unii Europejskiej, granice zacierają się, nowe pokolenia inzynierów i techników będą wybierały w sposób wolny zarówno miejsce życia, miejsce kształcenia się jak i miejsce pracy.

Stowarzyszenie stara się w sposób dynamiczny iść z czasem. Historia jest jednak dla nas bardzo ważna, gdyż bez niej nie można sobie wyobrazić przyszłości, a bez przyszłości życie codzienne pozbawione jest horyzontów, sprowadza sią zatem do zwykłej wegetacji. Sama teraźniejszość nie może nikomu wystarczyć.

W tym kontekście wydana została w roku 2003 płyta CD - Inżynier XX wieku, zawierająca szereg życiorysów polskich, lub polskiego pochodzenia inżynierów żyjących na przestrzeni XX wieku na terenie Austrii. Opracowanie to spotkało się z dużym uznaniem między innymi ze strony Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki poparciu tej Instytucji ta zawierająca ponad 150 życiorysów dokumenatcja jest tłumaczona aktualnie na język niemiecki. Tym sposobem umożliwimy Austriakom, Niemcom, Szwajcarom, ale również innym osobom nie znającym języka polskiego a władającym językiem niemieckim na zapoznanie się z tym ważnym rozdziałem rozwoju polskiej myśli technicznej.

Stowarzyszenie VPI towarzyszyło Polsce na drodze do Unii Europejskiej, naszym hasłem było sparafrazowane niejako powiedzenie ze starożytnego Rzymu: „wiele dróg prowdzi Polskę do Unii Europejskiej, dlaczego jedna z nich nie może przebiegać przez Austrię?”

W tym celu organizowaliśmy wiele konferencji fachowych. Mottem ich było przekazanie polskim fachowcom z różnych dziedzin techniki doświadczeń austriackich. Dzięki organizacji tych spotkań początkowo w wiedeńskiej Stacji PAN-u, później w tej sali, gdzie się aktualnie znajdujemy, jak i również w wiedeńskim ratuszu czy w budynku parlamentu Dolnej Austrii mieliśmy możliwość pozyskania najlepszych prelegentów zadanego tematu. A do Wiednia też wszyscy chętnie przyjeżdżają – jest to przykład optymalnego wykorzystania wszystkich danych wyjściowych.

Wszystkie konferencje i sympozja prowadzone były w dwóch językach, zapewnione było profesjonalne tłumaczenie symultaniczne. Ponadto członkinie i członkowie VPI służyli pomocą jako tłumacze konsekutywni, w każdej chwili do dyspozycji uczestników.

Ta formuła spotkań technicznych nie straciła nic na aktualności również po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Nasze zadanie widzimy w dalszym ciągu w działalności służącej wymianie technicznego know-how zarówno Austrii jak i Polski, oraz w umożliwieniu obydwu tym państwom odpowiednich kontaktów gospodarczych. Pracujemy przy pomocy polskich władz dyplomatycznych i handlowo-gospodarczych w Wiedniu - tu bardzo dziękuję za tę ważną współpracę.

Poczuwamy się również do obowiązku wobec historii. Co roku delegacja Stowarzyszenia składa kwiaty i wieńce w Mauthausen i Gusen, w miejscach męczeństwa Polaków w czasie nocy, jaka panowała wówczas w Austrii, w Polsce i na świecie.

Zauważona i wielokrotnie komentowana przez prasę austriacką (Der Standard, Kurier, Die Presse i inne) działalność VPI z pewnością przyczyniła się do lepszego zapoznania się austriackiej opinii publicznej z tematami związanymi z Polską jako nowym członkiem Unii Europejskiej, oraz do rozwoju pozytywnego nastawienia Austrii w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej.


Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo!

Pozwólcie zatem, że przedstawię w dużym chronologicznym skrócie te najważniejsze imprezy i wydarzenia ostatnich 10 lat.

Marzec do listopada 1999:

internetowy konkurs dla dzieci polskich i polonijnych na całym świecie pod tytułem: „Jak widzę siebie w roli inżyniera, gdy dorosnę“

Konkurs obejmował trzy grupy wiekowe: 7–9 lat, 10–12 lat, 13–15 lat. Opierał się na mediach elektronicznych.

Nadesłano ponad 100 prac z całego świata. Udział wzięły dzieci z Ameryki, Austrii, Czech, Danii, Iranu, Kanady, Ukrainy, Polski. Wzruszające były listy dzieci i młodzieży - podziękowania za nagrody, które napływały po zakończeniu konkursu. Konkurs oparty na mediach internetowych.


11–13 listopada 1999, Konferencja:

„Różnorodność modeli jako szansa polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej – prognozy naukowo-teoretyczne i doświadczenia praktyczne”. Już wtedy zdawaliśmy sobie sprawę, że polskie rolnictwo będzie odgrywało ważną rolę w procesie wejścia do UE.

Organizacja wspólnie z kierowaną wówczas przez Prof. zw. dr hab. Franciszka Gruczę - Członka Honorowego VPI - stacją PAN w Wiedniu. Wydany został skrypt w językach polskim i niemieckim, zawierający wszystkie referaty, które zostały na tej konferencji wygłoszone. Konferencja dała przegląd możliwości ekologicznego i ekonomicznego rozwoju polskiego rolnictwa w ramach Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na rolnictwo ekologiczne.


17–21 maja 2000, Konferencja:

"Budownictwo mieszkaniowe w Wiedniu, nowe inwestycje oraz renowacja istniejących obiektów. Impulsy dla przemian strukturalnych budownictwa mieszkaniowego w Polsce."


Organizacja wspólnie ze stacją PAN-u w Wiedniu. Z okazji tego sympozjum wydane zostały także skrypty, które zawierają wszystkie wygłoszone z tej okazji referaty zarówno w języku polskim jak i w niemieckim. Zaproszeni referenci dali zarys możliwości dalszego rozwoju polskiego budownictwa mieszkaniowego w oparciu o doświadczenia austriackie w tym szczególnie wiedeńskie, ale również niemieckie.

Przy organizacji tej konferencji uzyskaliśmy bardzo konkretną pomoc merytoryczną ze strony naszego członka – Kolegi architekta - Mirosława Zawiły.


15-17 maja 2001 - "Biowaste Conference"

Organizacja razem z władzami Miasta Wiednia i Dolnej Austrii. Konferencja dotyczyła problematyki związanej z odpadami biologicznymi, kompostowaniem, wykorzystaniem kompostu w rolnictwie. Adresatami byli przedstawiciele krajów stojących u progu Unii Europejskiej. Językiem konferencji był angielski. W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób w tym 15 z Polski. Konferencja dotyczyła pośrednio problemów rolnictwa, jednego z najtrudniejszych etapów przygotowawczych do wejścia Polski do Unii Europejskiej.


21-23 czerwca 2001 - Sympozjum:

"Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi w Wiedniu" - Organizacja przy współpracy z firmą Ekologus z Bielska Białej (właściciele tej firmy Anna i Jacek Buchta są członkami stowarzyszenia a prowadzona przez nich Firma Ekologus jest członkiem organizacyjnym VPI). W ramach tego sympozjum przedstawiciele polskich władz samorządowych mieli możliwość praktycznego zapoznania się z zakładami gospodarki odpadami w Wiedniu.

 

22-25 października 2001 - Konferencja:

"Konserwacja zabytków w Austrii na przykładzie Wiednia i doliny Wachau - Austriacko-Polskie Forum Konserwatorów Zabytków"

Pierwsza z serii imprez informacyjnych zorganizowanych przy współpracy z firmami austriackimi i polskimi. Referaty wygłosili znamienici przedstawiciele austriackich władz zajmujących się ochroną zabytków, interesującym było porównanie tego zakresu działalności w Wiedniu i w Dolnej Austrii (małe miasta i wioski). W programie było również zwiedzanie wybranych obiektów zabytkowych w Wiedniu i w dolinie Wachau.


5-6 grudnia 2001 - Konferencja:

"Biodiesel"

Celem konferencji było zapoznanie strony polskiej z ostatnimi osiągnięciami w tym zakresie w Austrii. Przedstawione zostały zarówno podstawy prawne Unii Europejskiej, Austrii i Polski jak i praktyczne możliwości produkcji i zastosowania tego paliwa. Bardzo dużym zaangażowaniem w organizacji tej konferencji wykazał się członek VPI - Kol. Biesiekierski.


20-23 marca 2002 - Konferencja:

"Gospodarka odpadami w Austrii - przykłady rozwiązań dla Polski w drodze do Unii Europejskiej"

Konferencja ta była olbrzymim sukcesem Stowarzyszenia. Dzięki zaangażowaniu i znakomitej współpracy wielu członków VPI zapewniony został fachowy i sprawny przebieg tej trzydniowej, zorganizowanej pod patronatem Pani Ambasador Ireny Lipowicz i burmistrza miasta Wiednia Michaela Haeupla konferencji i imprez towarzyszących.

Konferencja skierowana była do polskich i austriackich specjalistów, przedstawicieli urzędów i centrów decyzyjnych, instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się planowaniem, finansowaniem, zarządzaniem i prowadzeniem gospodarki odpadami. Miała ona na celu dokonanie wymiany informacji między zainteresowanymi stronami. Organizatorzy gwarantowali także odpowiednią opiekę i zaangażowali tłumaczy symultanicznych do dyspozycji w czasie konferencji i oraz konsekutywnych do rozmów bilateralnych. Współorganizatorem były polskie firmy Ekologus i Abrys.

 
17–20 października 2002 – Wystawa AGH

W ramach Dni Krakowa w Wiedniu, powiązanych z obchodami Roku Polskiego w Austrii została zorganizowana wystawa pod tytułem: „Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, 50 lat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - Wybrane Osiągnięcia Naukowe”.

W otwarciu wystawy uczestniczyło około 90 osób, patronat przejął osobiście prezydent Miasta Krakowa prof. zw. dr hab. Andrzej Gołaś - Członek Honorowy VPI, obecni byli: prof. dr hab. inż. Janusz Kowal - Prorektor AGH, dr inż. Bolesław Karwat - Prodziekan WIMiR, pracownicy naukowi AGH, w tym dr Tadeusz Pająk, członek VPI, koordynator organizacji wystawy w Krakowie. Nie brakowało także przedstawicieli Magistratu Miasta Wiednia, oraz firm austriackich. Zebranych powitał między innymi gospodarz Domu Inżyniera – sekretarz generalny ÖIAV Dr. Georg Widtmann. Podkreślił on rolę Polaków w Europie, poczynając od Jana III Sobieskiego, który uratował Europę przed zalewem tureckim, a kończąc na roli papieża Jana Pawła II, dzięki któremu Europa uzyskała nowe oblicze. Z olbrzymim zainteresowaniem i uznaniem strona austriacka zapoznała się z dużą ilością patentów i ciekawych wynalazków pochodzących z tej wspaniałej polskiej uczelni. Przy realizacji wystawy pomogli m.in. Kol. Tadeusz Pająk i Kol. Krzysztof Zgud.


22-23 maja 2003 Konferencja:

„Fermentacja beztlenowa odpadów organicznych - Zakład Fermentacji w Wiedniu”

Również ta impreza była efektem wspólnego działania VPI z władzami Miasta Wiednia oraz z wiedeńskimi kręgami naukowymi. Ta międzynarodowa konferencja dała możliwość dyskusji różnych form zastosowania technologii fermentacji beztlenowej odpadów i produkcji biogazu w Austrii, Niemczech, Szwajcarii i w Polsce.

W konferencji wzięło udział 150 osób, w tym 50 z Polski.


Sierpień 2003 - Zakończono opracowanie tematu „Inżynier XX wieku”.

Wydany został dysk CD ze zbiorem wszystkich zebranych oraz zgłoszonych życiorysów inżynierów polskiego pochodzenia, pracujących i żyjących w XX wieku na terenie Austrii. Forma elektroniczna tego wydawnictwa umożliwia kontynuację zbioru. Stowarzyszenie wdzięczne jest zatem za dalsze materiały informacyjne, życiorysy, zdjęcia, plany etc. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowania wydania niemieckojęzycznego.


22-25 sierpnia 2003

Współpraca z agencją filmową „Czołówka” przy realizacji filmu „Ziemia – Planeta śmieci”. Ten wieloodcinkowy film popularno-naukowy został uznany za materiał dydaktyczny w ramach edukacji ekologicznej w Polsce. Stowarzyszenie VPI jako oficjalny współorganizator zostało zaprezentowane także tutaj.


5 października 2003 - prezentacja Książki biograficznej Hrabiego Ledóchowskiego

Wspólna impreza VPI i Wiener-Krakauer Kultur-Gesellschaft w „Festsaal” w domu Inżyniera i Architekta przy Eschenbachgasse 9. Przybyło ponad 150 osób. Po prezentacji książki uczestnicy zaproszeni zostali przez VPI na lampkę wina i mały poczęstunek.


24–26 października 2003

Wizyta Kol. Kol. z Francji i Wielkiej Brytanii w sprawie uzgodnienia statutu Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Rozmowy prowadził dr inż. Jacek. T. Gierliński – członek Zarządu STP w Wielkiej Brytanii, projektodawca utworzenia Federacji. Ze strony VPI w rozmowach wziął udział obok członków prezydium również Kol. Paweł Raczew, Pełnomocnik Prezydium VPI do Spraw Kontaktów z Polonijną Federacją.


29 listopada 2003

Spotkanie „In memoriam Architekta Tadeusza Spychały” w „Festsaal” Domu Inżyniera w Wiedniu (Eschenbachgasse 9, Wien 1.) Patronat nad tą - poświęconą zmarłemu w październiku 2003 wybitnemu polskiemu i austriackiemu architektowi – imprezą objęła Pani ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii, prof. dr hab. Irena Lipowicz, która wygłosiła z tej okazji wzruszające przemówienie.


16–18 marca 2004 – Konferencja:
„Ochrona Środowiska w Unii Europejskiej na Przykładzie Miasta Wiednia i Dolnej Austrii, w Wiedniu i St. Pölten”. Organizatorami byli: Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii, Magistrat Miasta Wiednia - Wydział 48, Rząd Kraju Dolnej Austrii, Wydział Gospodarki Środowiskowej i Dotacji Zagospodarowania Terenu. Ze strony Rządu Dolnej Austrii za wspaniałą organizację i udostępnienie na potrzeby Konferencji sali obrad Parlamentu Dolnej Austrii odpowiedzialny był Dipl.-Ing. Dr. Erwin Szlezak.

Współorganizatorami byli: Ekologus Polska; Austriacki Związek Miast; ARGE Kompost & Biogaz NÖ; ARGE Kompost & Biogaz Österreich; NÖ Abfallwirtschaftsverein;

ARA AG. Program konferencji obejmował szereg interesujących, specjalistycznych referatów, oraz zajęcia plenerowe. W seminarium uczestniczyło 30 osób (m.in. burmistrzowie i przedstawiciele władz gminnych z Polski).


24 kwietnia 2004, biuro STP w budynku POSK w Londynie:

1. Walne Zebranie delegatów reprezentujących stowarzyszenia założycielskie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (VPI reprezentował kol. Paweł Raczew).

Zgodnie z wstępnymi ustaleniami zebrania Komitetu Założycielskiego, które odbyło się w Wiedniu w październiku 2003 r., na zarząd Federacji wybrano na rok 2003/2004, jednogłośnie i przez aklamację, Zarząd STP w Wielkiej Brytanii.

Ustalono, że Zarząd Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych rozpocznie swoje urzędowanie w dniu 1 maja 2004, w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Dokonano wyboru Sekretariatu Generalnego.

Sekretarzem generalnym została:            
Kol. Bożenna Brooker (Wielka Brytania), 
jej zastępcą Kol. Paweł Raczew (Austria).

Sekretariat Generalny oraz Skarbnik Zbigniew Wilimowski (Wielka Brytania) zostali wybrani na kadencję 3-letnią, tj. do końca kwietnia 2007 roku. Na stałą siedzibę Federacji wybrano siedzibę VPI w Wiedniu w Austrii, 1010 Wien, Eschenbachgasse 9,2 Stock.

Ustalono nazwę Federacji w językach stowarzyszeń inicjujących jej powstanie:

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
European Federation of Polish Scientific and Technological Societies Abroad.

Fédération Européenne des Associations Scientifiques et Techniques Polonaises á l’Etranger

Europäische Föderation Polnischer Wissenschaftlich-Technischen Vereine im Ausland


7 czerwca 2004

Kol. Krzysztof Krotla wziął udział w Międzynarodowej Konferencji POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ „Ekologiczna Polityka Regionalna w gospodarce odpadami”. Organizatorem konferencji była Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we Wrocławiu. Kol. K. Krotla wygłosił referat na temat „Najnowsze tendencje rozwojowe w zakresie termicznej utylizacji odpadów w Unii Europejskiej na przykładzie Wiednia i Dolnej Austrii”.


7–8 października 2004

Konferencja na temat:  Gospodarka odpadami w Austrii na przykładzie miasta Wiednia i Styrii.

Organizacja Konferencji: VPI i Firma Ekologus. Udział w konferencji wzięło około 35 burmistrzów z Polski.

 
4 czerwca 2005

W Paryżu odbyło się Walne Zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Delegatem VPI był kol. Paweł Raczew. Na mocy ustaleń Walnego Zebrania Federacji z roku 2004 (w Londynie) siedzibą tej organizacji jest wiedeńskie biuro VPI. Od 3 czerwca 2005 VPI przejmuje Zarząd Federacji. Sekretariat Generalny Federacji pozostaje na następne 2 lata w dotychczasowym składzie.


7 czerwca 2005

Kol. Wojciech Rogalski, jako Prezydent VPI, wziął udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez Komunalną Izbę Gospodarki Odpadami (KIGO) w Warszawie na temat: „Zmiany w ustawie o gospodarce odpadami”.

 

3-15 października 2005 odbyła się międzynarodowa konferencja na temat:

„WYKORZYSTANIE ŹRÓDEŁ GEOTERMALNYCH W POLSCE SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO”

Konferencja zgromadziła przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego (ok. 70 osób), przedstawiła możliwości inwestycyjno-rozwojowe wynikające z faktu posiadania tego typu źródeł. W ramach konferencji przedstawiono jak przejść drogę od zasobów do realizacji uniwersalnego zakładu wypoczynkowo-leczniczego wraz z całą infrastrukturą komunikacyjną, zaopatrzeniową i hotelową regionu. Konferencja odbyła się pod auspicjami Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Rzeczypospolitej w Wiedniu oraz Austriackiej Izby Gospodarczej, patronatem honorowym objął konferencję Prezydent Miasta Krakowa – prof. Jacek Majchrowski. Liczne firmy austriackie zaangażowane w eksploatacji źródeł przedstawiły swoje projekty, które mogą służyć jako sprawdzony przykład do wykorzystania w praktyce.

 

22 października 2005 – Londyn – obchody 65-lecia STP w Wielkiej Brytanii.

Delegatem VPI była Kol. Bożena Prochaska.

 

23 października 2005 – Londyn - I Światowe Forum Polskich Federacji Naukowo-Technicznych.

W czasie Forum dyskutowano możliwości dalszej integracji polskich organizacji inżynierskich, formy działania i najbliższe zadania jak np. V sympozjum „Polacy Razem”, które zaproponowano, aby odbyło się w Wiedniu w roku 2006. W poczet członków Federacji przyjęte zostało Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników na Litwie. W roku 2005 dołączyło do Federacji Stowarzyszenie Polskich Inżynierów na Litwie – doszła zatem nowa nazwa Federacji – tym razem w języku litewskim:

Lenkų Mokslinių-Techninių Sąjungų Federacija Europoje.

 
23 października 2005 – Londyn

I Nadzwyczajne Walne Zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Powołanie Komisji Rewizyjnej.


16-17 listopada 2006

V Międzynarodowe Sympozjum „Polacy Razem” – jako temat wiodący wybrano: „ENERGIA ODNAWIALNA W KONTEKŚCIE OCHRONY ŚRODOWISKA”.

Udział w konferencji zgłosiło 100 osób, przyjechało 70 osób, reprezentowane były polonijne stowarzyszenia inżynierskie Austrii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. 

Tematyka referatów dotyczyła wykorzystania energii słonecznej (kolektorów słonecznych) i geotermii w ogrzewnictwie, zastosowania paliw odnawialnych do napędu pojazdów, paliwa wodorowego, wykorzystania konopii włóknistych i gazów kwaśnych, utylizacji odpadów stałych i biologicznych oraz inne. 

Szczególnie interesującym faktem było stwierdzenie, że energia odnawialna to nie tylko ochrona środowiska ale również czysty zysk ekonomiczny. Kolektory słoneczne w Austrii i w Polsce (Dipl.-Ing. Piotr Lapiński - Firma NSG), wykorzystanie energii słonecznej do wytwarzania "sztucznych" wirów powietrznych (dr inż. Emil Bros z Kanady), technologia plazmy do unieszkodliwiania odpadów (inż. Maria Jolanta Olsson ze Szwecji), czy propozycja przydzielania praw do uzyskania certyfikatów emisyjnych dla rolników produkujących w systemie ekologicznym (Dipl.-Ing. Rogalski z Austrii) to tylko niektóre z przykładów tej prawidłowości.

 

18 listopada 2006 – Wiedeń – Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Zarząd Federacji, który do tej pory pełniło VPI - przekazany został Stowarzyszeniu Polskich Inżynierów i Techników we Francji. Prezesem Federacji został Kol. Janusz Ptak – Prezes SPITF.

Utworzono Sekretariat Generalny w nowym składzie:

Sekretarzem Generalnym EFPSNT został Kol. Paweł Raczew (VPI Austria), zastępcą Kol. Andrzej Farnik (Francja), skarbnikiem – Katarzyna Andre (Skarbnik SPITF).

 
Od początku roku 2006

Wprowadzono nowy zakres działalności VPI – organizację cyklu koncertów muzyki klasycznej pod tytułem: „Muzyka i Technika”. Jest to promocja polskich studentów przebywających na studiach podyplomowych na wiedeńskim Uniwersytecie Muzyki i Sztuki Teatralnej. Należy podkreślić znakomity poziom młodych wirtuozów. Kontynuacja koncertów została uwzględniona w programie pracy na lata 2007 i 2008. Fundusze na organizację uzyskujemy dzięki poparciu Wydziału Kultury MA7 Magistratu Wiedeńskiego oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Warszawa.


W dniach 16-18 listopada 2007
Odbyły się w Paryżu uroczystości związane z obchodami 90-lecia Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników we Francji.  VPI reprezentowała na tym spotkaniu Kol. Bożena Prochaska.


W dniu 17 listopada 2007 także w Paryżu odbyło się Walne Zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. SPITF scedowało Zarząd Federacji na Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników na Litwie. Wybrano także nowy Sekretariat Generalny Federacji. Sekretarzem Generalnym został mgr inż. Marek Piekarski z Wk. Brytanii, jego Zastępcą dr Edward Kieyne z Niemiec, a Skarbnikiem ponownie została wybrana mgr inż. Katarzyna Andrè z Francji. Oczekujemy ożywionej działalności Sekretariatu Generalnego w nowym, odmłodzonym i silnym składzie.

Relaksowym uzupełnieniem zawodowo-naukowej działalności VPI są tradycyjne spotkania towarzyskie, przyjmujące różnorodne formy. Raz są to plenerowe spotkania przy ognisku, innym razem wypady statkiem połączone z podziwianiem naddunajskiej przyrody, wspólne wycieczki autobusowe, a gdy pora roku po temu to i zapisaliśmy na naszym koncie narciarskie zawody o puchar VPI, zorganizowane przez Arch. Dipl.-Ing. Wojciecha Kruczyńskiego) obecnego wraz z małżonką Dipl.-Ing. Magdaleną Kruczyńską dzisiaj na sali.

Drobne imprezy takie jak zwiedzanie historycznych zakątków Wiednia, lub zwiedzanie najciekawszych obiektów będących w budowie, a także odwiedzanie wystaw i galerii na stałe wplecione są w bieżącą działalność Stowarzyszenia, co zresztą dokumentuje prowadzona stale kronika.

Niezależnie od wyżej wymienionych imprez, konferencji, sympozjów itp. działalność Stowarzyszenia opiera się na cotygodniowych tzw. „otwartych zebraniach wtorkowych” Prezydium VPI. W spotkaniach tych biorą udział wszyscy zainteresowani wymianą informacji i utrzymaniem lub zawieraniem nowych kontaktów członkowie, ale również i sympatycy Stowarzyszenia. Obok zagadnień natury bieżącej, większość zebrań ma konkretny temat, który najpierw zaprezentowany jest w formie krótkiego referatu bądź krótkiej prezentacji multimedialnej, a następnie uwieńczony jest interesującą dyskusją.

Stowarzyszenie dysponuje nowoczesnym sprzętem multimedialnym, biuro Stowarzyszenia, gdzie odbywają się spotkania wtorkowe może być w razie potrzeby „rozszerzone” o większą salę, co umożliwia przeprowadzenie projekcji filmowych w miłej i wygodnej atmosferze.

Na zakończenie jeszcze kilka słów na temat działalności Stowarzyszenia w 2007 roku, który powoli zbliża się ku końcowi:


Najpierw o koncertach:

20 stycznia 2007
– odbył się pierwszy w roku 2007 koncert z cyklu „Muzyka i Technika” organizowany staraniem polskich inżynierów i techników w Austrii. Wśród wykonawców znaleźli się wybitni młodzi muzycy: Cezary Kwapisz - fortepian, Anna Gutowska -I skrzypce, Marianna Oczkowska - II skrzypce, Joanna Szumieł - altówka oraz Gergely Mohl - wiolonczela.

20   lutego 2007
- o godz. 18.00 odbył się drugi koncert z cyklu „Muzyka i Technika 2007" w małej sali konferencyjnej, na 2 piętrze w „Ingenieurhaus" Eschenbachgasse 9. Obecnych było 25 osób, zaproszony przez nas już po raz drugi gitarzysta p. Marek Długosz z Wrocławia przeniósł nas w magiczny świat muzyki hiszpańskiej, latyno-amerykańskiej i klasycznej, głównie w opracowaniach kompozytorów hiszpańskich.

Koncert wiosenny w Festsaal w Domu Inżyniera odbył się 17 marca.
- w programie utwory Pablo Sarasate, Henryka Wieniawskiego, Ludwika van Beethovena. Wykonawcy: Wojciech Pławner - skrzypce i Cezary Kwapisz – fortepian.

29 maja - „In vino veritas" - droga do własnej winnicy - opowieść Kol. Maćka Biesiekierskiego.
- słuchacze dowiedzieli się, że Kolega zapisał się na czteroletnie seminarium, w ramach którego zajmuje się także stroną praktyczną: uprawą ćwiczebnej winnicy o powierzchni 100 m2 i oczywiście produkcją bardzo dobrego wina.

16 czerwca
- spotkaliśmy się na tradycyjnym ognisku w Mauerbach. Jak zwykle było to bardzo miłe spotkanie.

22 lipca
- odbyła się wycieczka „własnym" (w tym dniu) statkiem VPI do Orth an der Donau. Zwiedzenie wiedeńskiej części parku narodowego „Donau Auen", kolacja w nadbrzeżnej restauracji. Jak co roku bardzo miła i udana impreza.

Podczas spotkań wtorkowych zostały zaprezentowane bardzo ciekawe referaty fachowe, do prelegentów w roku 2007 należą Koledzy Dąbrowski, Biesiekierski, Milewski, Wroński. Przedstawiane były również doświadczenia z urlopów - o Australii mówiła Kol. Chołkowska, o Dubaju Kol. Biesiekierski. Ja sam miałem możliwość opowiedzenia o moim urlopie statkiem po Dunaju aż do Morza Czarnego.

Co czeka nas jeszcze w tym roku?

4 grudnia będę miał możliwość dzięki zaproszeniu przez Pana Henryka Bruchalskiego oraz przez Austriacką Izbę Gospodarczą do wygłoszenia Referatu pod tytułem „Technisches Know-how als Investitionsfaktor" - przedstawię osiągnięcia naszych członków Kolegów Tombińskiego, Biesiekierskiego, Kordyki i Staszczyka w działalności inwestytcyjnej w Polsce.

Również 4 grudnia tyle tylko że wieczorem odbędzie się tradycyjna „Barbórka"

15 grudnia godz. 17.00 - Wigilia VPI w restauracji "Zum Narrischen Kastanienbaum" (Strozzigasse 36, 1080 Wien). Lista zgłoszeń na wigilię wyłożona jest w szatni – prosimy o zapisy.

Druga lista, która wyłożona jest także w szatni dotyczy zapisów na „I Bal Inżyniera” – chcemy się zorientować jakie zainteresowanie będzie balem wśród naszych członków, aby zorientować się czy przyjąć ten punkt w planie pracy na rok 2008, czy nie.

W roku 2008 będziemy kontynuować naszą działalność. Planujemy - jak już powiedziałem organizację balu inżyniera, sympozjum (ochrona środowiska lub budowa dróg), oraz 5 koncertów kameralnych, w dalszym ciągu popierając młodych magistrów sztuki - muzyków odbywających w Wiedniu studia podyplomowe.

 

Na zakończenie Prezydent VPI podziękował całemu składowi Prezydium za dobrą współpracę i podkreślił fakt, że bez dobrze funkcjonującego zespołu niemożliwe byłoby zrealizowanie tak szerokiej gamy zadań.

Po referacie Prezydenta Wojciecha Rogalskiego Kol. Bożena Prochaska opowiedziała w skrócie o uroczystościach w Paryżu, w których miała zaszczyt brać udział i reprezentować VPI - w dniach 16-18 listopada b.r. Stowarzyszenie inżynierów i Techników we Francji obchodziło w tym roku swoje 90-lecie. Obrady jubileuszowe miały miejsce w salach reprezentacyjnych ambasady polskiej w Paryżu – w pałacu de Monaco. Ambasada usytuowana jest w samym sercu Paryża koło Placu Inwalidów, przy Rue Saint Dominique 57. 90-lecie obchodzono szalenie uroczyście. Obecnych było około 120 osób. Zjechali się przedstawiciele Polonii z Ameryki Północnej, Anglii, Francji, Litwy, Niemiec, oraz Austrii.

 Obecni byli przedstawiciele polskiej ambasady, polskiego Senatu oraz delegaci Naczelnej Organizacji Technicznej z Warszawy. Obrady filmowała Telewizja Polonia. Przedstawiciele Stowarzyszeń inżynierskich mieli okazję zaprezentowania działalności przez nich prowadzonej. Prezentacja na temat VPI spotkała się z bardzo gorącym przyjęciem. Była ona zwięzła, kolorowa i bardzo konkretna, za co została nagrodzona specjalnymi gratulacjami.

Wiele osób zachęciła ona do ponownych odwiedzin Wiednia, celem zwiedzenia pałacu i parku Schönbrunn, spalarni odpadów Spittelau, oraz zapoznania się z nowoczesną architekturą Wiednia.

Stowarzyszenie francuskie wydało z okazji 90-lecia specjalny medal, jubileusz ten był także okazją do prezentacji osiągnięć zawodowych szeregu członków SITPF

Z okazji X-lecia Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii:

Dyplom uznania dla VPI nadało nam Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie – APAJTE – za wkład w tworzenie polskiego jązyka technicznego.

Dyplom Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zawiera życzenia dobrej współpracy i wzmożonych działań we wspólnym interesie.

Dyplom od 90-letniego Jubilata – czyli od SITPF zawiera życzenia dalszych sukcesów na polu popularyzacji osągnięć polskiej myśli technicznej.

PZITB – Zarząd Główny - wystosowało długi list z gratulacjami. Podpisany przez Przewodniczącego mgr inż. Wiktora Piwkowskiego

Przedstawiciele FSNT-NOT – w osobie 2 Wiceprezesów, oraz Naczelna Redaktor Przeglądu Technicznego złożyli osobiście serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za wyjątkowo obszerną tematycznie działalność i interesujące zadania, jakie stawiamy przed naszym Związkiem.

Kol. Ryszard Chmielowiec – STP w Wielkiej Brytanii (redaktor pisma „Nauka i Technika”) przesłał serdeczne gratulacje z racji X-lecia drogą mailową. 

Wszystkie te wyrazy uznania dla VPI  zostaną  pieczołowicie zachowane w kronice Stowarzyszenia.
Oprócz Jubileuszu odbyło się także w Paryżu IV Walne Zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, na którym funkcja Zarządu przekazana została przez Stowarzyszenie Francuskie – Stowarzyszeniu Litewskiemu, oraz wybrany został nowy Sekretariat Generalny Federacji i Komisja Rewizyjna.

Sekretarzem Generalnym został mgr inż. Marek Piekarski, absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Tytuł Mgr Inż. Budownictwa o specjalności: Drogi, Ulice i Lotniska uzyskał w roku 2000 – reprezentant Wielkiej Brytanii. Zastępcą Generalnego Sekretarza został – dr Edward Kieyne z Niemiec, a funkcja Skarbnika pozostała we Francji w gestii mgr inż. Katarzyny Andrè.

Wybrano także Komisję Rewizyjną, w skład której weszli: M.Wyszyński – Przewodniczący Komisji, Członkami Komisji są: Dipl.-Ing. Krzysztof Zgud oraz mgr inż. Grażyna Zbieszczyk.

Paryż był oczywiście piękny i wspaniały jak zawsze, duże utrudnienie stanowił jednak strajk pracowników metra i autobusów. 8-milionowa metropolia była zupełnie sparaliżowana – tym wyraźniej odczuwało się gościnność Koleżanek i Kolegów francuskich, którzy pomagali przyjezdnym podwożąc ich własnymi samochodami.

 
 

Ad.8. Sprawozdanie Skarbniczki Kol. Grażyny Zbieszczyk na temat stanu finansowego Stowarzyszenia.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2006 na dzień 31.12.2006

W  roku  2006 zorganizowaliśmy 9 koncertów oraz Sympozjum "POLACY RAZEM" przy pomocy finansowej Magistratu Wideńskiego oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Rachunek wyników

Wpływy:
składki członkowskie       3.371,00
poz. wpływy                      22.381,99
Razem wpływy                 25.752,99

Wydatki: telefon, internet, programy, koszty zw. z komputerami.2.171,26
opłaty pocztowe                     551,98
materiały biurowe              3.149,40
koszty organizacyjne          4.297,81
opłaty bankowe                      205,92
koszty podróży                     2.012,20
czynsz                                   2.281,80
wyposażenie                          281,77
pozostałe koszty                 9.831,38
Razem wydatki                 24.783,52


Wynik roku 2006
969,47

Stan posiadania stan kasy na 31.12.06
5.934,05

Stan kasy na pocz.roku 2006
4.964,58

Wynik roku 2006
969,47

Wynik poprzednich lat:
4.964,58

Wynik na 31.12.2006
5.934,05
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2007 na dzień 31.10.2007

W tym roku sytuacja wpłat skladek pogorszyła się w stosunku do roku poprzedniego. Przypominam :do końca 1-go kwartału płacimy skladki za dany rok. Bardzo dużo członków zalega ze składkami, a to niestety rzutuje na naszą sytuację finansową. W tym roku zorganizowalismy 5 koncertów, wycieczkę statkiem po Dunaju przy pomocy finansowej Magistratu Wiedeńskiego oraz Stow. Wspólnota Polska.

Na koniec października mamy stratę za rok bieżący w wysokości 1783 euro.

Rachunek wyników

Wpływy:
składki członkowskie            2.344,00
poz. wpływy                             8.128,14
Razem wpływy                     10.472,14

Wydatki

czynsz    2.069,50
telefon, internet, programy, koszty zw. z komputer.    1.313,12
opłaty pocztowe                  140,35
materiały biurowe           1.412,16
Koszty organizacyjne         654,35
opłaty bankowe                     97,57
koszty podróży                  1.298,00
wyposażenie                       119,40
pozostałe koszty              5.150,38
Razem wydatki              12.254,83

Wynik roku 2007 na 31.10.07
1.782,69

Stan posiadania stan kasy na 31.10.2007
4.151,36

Stan kasy na pocz.roku 2007
5.934,05

Wynik roku 2007
1.782,69

Wynik poprzednich lat
5.934,05

Wynik na 31.10.2007
4.151,36

 

Ad.9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Andrzej May – Sprawozdanie z kontroli finansowej.

Jak co roku przed walnym zgromadzeniem komisja rewizyjna dokonała wnikliwej kontroli rachunkowości. Nie odkryto żadnych niezgodności, ponownie stwierdzono, że rozliczenia prowadzone są bardzo dobrze. Po tym krótkim wstępie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kol. Andrzej May odczytał sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli finansowej:

Dnia 16. XI. 2007. roku Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Andrzej May – przewodniczący
 • Piotr Jasiewicz – Członek Komisji Rewizyjnej
 • w obecności Kol. Grażyny Zbieszczyk i Kol. Wandy Zgud


dokonała kontroli dokumentów finansowych przedstawionych przez Skarbnika VPI Kol. Grażynę Zbieszczyk. Sprawdzono prowadzenie buchalterii Stowarzyszenia za rok 2006, oraz do 31.10.2007. Skontrolowane zostały wpływy i wydatki oraz sposób prowadzenia dokumentacji finansowej.

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

Wszelkie wpływy i wydatki są prawidłowo udokumentowane.
Nie stwierdzono przypadków braku rachunków.
Nie było przypadków niecelowych bądź nieuzasadnionych wydatków.

Rachunkowość jest prowadzona sumiennie i prawidłowo.

Podsumowując wyniki przeprowadzonej kontroli Komisja stwierdza, że dokumentacja finansowa prowadzona jest bardzo dobrze i nie ma zastrzeżeń do przedstawionego bilansu VPI za rok 2006 oraz do 31.X.2007.

Kol. May podkreślił, że kierunki prac, które podejmuje Prezydium VPI są celowo i interesująco wybrane i przynoszą Stowarzyszeniu wymierne zyski na dalsze prowadzenie działalności.  

Dokument podpisali:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Andrzej May
Członek Komisji Rewizyjnej - Piotr Jasiewicz. 

Kol. May przedstawił do głosowania wniosek o udzielenie absolutorium.

 

Ad.10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Prezydium.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Prezydium VPI. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.

Prezydent VPI – Kol. Wojciech Rogalski podziękował zebranym za udzielenie absolutorium.

 

Ad.11. Dyskus

Powrót