Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Walne zgromadzenia

IX Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i udzielenie im głosu.
 2. Potwierdzenie quorum.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Zatwierdzenie protokołu obrad ostatniego walnego zgromadzenia.
 5. Poddanie pod głosowanie przyznania tytułu członka honorowego VPI.
 6. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, przedstawienie planów na  przyszłość - referat Prezydenta VPI - Kol. Wojciecha Rogalskiego.
 7. Sprawozdanie Skarbniczki - Kol. Grażyny Zbieszczyk.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący Kol. Andrzej May.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Prezydium.
 10. Ustąpienie dotychczasowego Prezydium i dotychczasowej Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybory nowego Prezydium i nowej Komisji Rewizyjnej:
  a) wystąpienia kandydatek i kandydatów – osobista prezentacja osób, które dotychczas nie były w składzie Prezydium.
  b) przygotowanie list wyborczych,

  Wystąpienie gościnne Pana Mieczysława hrabiego Ledóchowskiego. 
  Referat na temat aktualnej sytuacji w Polsce.

  c) rozdanie list wyborczych,
  d) tajne wybory do Prezydium oraz do Komisji Rewizyjnej.
  Koncert  (45 min)  -  „Festsaal” – 2. piętro

 12. Ogłoszenie wyników wyborów.
 13. Dyskusja i głosowanie na temat pisemnie złożonych wniosków.
 14. Dyskusja wolnych wniosków.
 15. Zamknięcie obrad.
 16. Bufet


Sprawozdanie

 

Ad. Pkt.1. Otwarcie obrad, powitanie gości i udzielenie im głosu.

Uroczystego otwarcia obrad dokonał Prezydent Stowarzyszenia – Kol. Wojciech Rogalski.

Powitał obecnych na zebraniu, zaproszonych Gości:
- Pana Ministra Tadeusza Oliwińskiego, Kierownika Działu Konsularnego Ambasady RP
w Austrii.
- Pana Miczysława hrabiego Ledóchowskiego wraz z Małżonką,
- Pana Mariusza Michalskiego , przedstawiciela Forum Polonii.
- Panią mgr Zofię Beklen – Prezesa Wiener-Krakauer Kulturgesellschaft
- Panią Jadwigę Hafner, naczelną redaktorkę „Jupitera”
- Pana Adama Kiss-Orskiego – naczelnego redaktora Austriapolu
- Pana Profesora Dr. Theodora Kanitzera - Prezydenta Stowarzyszenia Austriacko – Polskiego oraz Prezydenta Towarzystwa Chopinowskiego w Wiedniu
- Panią Danutę Butler i  Pana Martina Mauerböcka przedstawicieli witryny internetowej
- Panią Dipl.-Ing. Barbarę Husslik – Prezydenta Związku Polaków w Austrii „Strzecha” – która równocześnie jest członkiem VPI.
- wszystkich zebranych, zarówno Członkinie, Członków jak i sympatyków.

 po powitaniu Prezes zaprosił Gości do zabrania głosu.

 - Pan Minister Tadeusz Oliwiński, który w imieniu Pana Ambasadora – Marka Jędrysa, oraz zgodnie ze swoim własnym przekonaniem stwierdził że Ambasada RP jest pełna uznania dla działalności VPI i wybieranych przez Stowarzyszenie tematów pracy oraz na całej linii udziela naszemu Stowarzyszeniu pełnego poparcia. Wyliczył szereg konferencji i seminariów, które były przez Stowarzyszenie organizowane, wyrażając wyjątkowe uznanie Ambasady RP w Austrii dla ważnych skutków działalności VPI jako jednostki łączącej interesy kontaktów polsko-austriacko-polskich.

Prezydent VPI – Kol. Wojciech Rogalski serdecznie podziękował Panu Ministrowi za zabranie głosu i wysoką ocenę działalności VPI.

 

Ad. Pkt.2. Potwierdzenie quorum.

Stowarzyszenie zrzesza obecnie 152 osoby. Kol. Ryszard Kijek potwierdził quorum:

Obecnych: 

32 Członków Zwyczajnych,
2 Członków Honorowych,
9 niżej wymienionych osób usprawiedliwiło swoją nieobecność oraz udzieliło pisemnie prawa głosowania w ich imieniu:

Kol. Krzysztof Dąbrowski przekazał glos – Kol. Bożenie Prochaska
Kol. Elżbieta Olbińska przekazała głos – Kol. Bożenie Prochaska
Kol. Wiesław Mróz przekazał głos – Kol. Bożenie Prochaska
Kol. Joanna Mękal pryekazała głos -  Kol. Bożenie Prochaska
Kol. Krzysztof Mękal przekazał głos – Kol. Bożenie Prochaska
Kol. Tadeusz Pająk przekazał głos – Kol. Bożenie Prochaska
Kol. Małgorzata Hochleitner przekazała głos – Kol. Bożenie Prochaska
Kol. Janusz Petri przekazał głos – Kol. Wandzie Zgud
Kol. Grażyna Zbieszczyk przekazała głos – Kol. Wandzie Zgud

W sumie 32 + 2 + 9 =43  osoby uprawnione do głosowania

Kol. Tadeusz Pająk oraz Pan mgr Zbigniew Zaręba nadesłali życzenia udanych obrad, podziękowania dla Prezydium VPI za dotychczasowe działania jak i wielu sukcesów na przyszłość nowo-wybranym do pracy osobom. Nieobecni, zaproszeni goście – Pan Prof.Dr Adam Zieliński, oraz Pani Dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu nadesłali uzasadnienia swojej nieobecności, oraz życzyli dalszego powodzenia. Wśród obecnych na sali obrad było kilku kolegów, którzy specjalnie w celu wzięcia udziału przyjechali do Wiednia:

Kol. Stefan Galecki i Kol. Piotr Nieckuła z Warszawy, Kol. Józef Lato przyjechał z Imst (Tyrol, 6 godz. jazdy samochodem), a Kol. Dariusz Brożyniak z Linzu. Dziękujemy Kolegom za ich zaangażowanie, oraz stawiamy za wzór tym wszystkim, którzy mieszkają o wiele bliżej Wiednia a nie umieją się zmobilizować raz w roku do udziału w tak ważnym wydarzeniu, jakim jest Walne Zgromadzenie.

 

Ad. Pkt. 3. Wybór komisji skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłosiły się 3 osoby:

Kol.Kol. Malgorzata Machata, wybrana na przewodniczącą Komisji, Kol. Barbara Husslik, oraz Bogdan Zieliński

 

Ad. Pkt. 4. Zatwierdzenie protokołu obrad ostatniego Walnego Zgromadzenia

Protokół z VIII Walnego Zgromadzenia VPI z roku 2005 zatwierdzono jednogłośnie.

 

Ad. Pkt. 5. Poddanie pod głosowanie przyznania tytułu Członka Honorowego VPI.

Prezydium Stowarzyszenia wystosowało wniosek przyznania tytuł Członka Honorowego Kol. Bożenie Prochaska, oczywiście warunkiem przyznania Członkostwa Honorowego było uznanie wniosku Prezydium przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.

Wniosek poddano pod głosowanie i jednogłośnie zatwierdzono.

Prezydent Stowarzyszenia Kol. W.Rogalski wygłosił mowę pochwalną, oraz odbyło się uroczyste wręczenie tego wyróżnienia. Kol. Bożena Prochaska podziękowała ze wzruszeniem za odznaczenie i ten sympatyczny sposób wynagrodzenia jej za wniesiony wkład pracy.

 

Ad. Pkt. 6. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, przedstawienie planów na przyszłość - referat Prezydenta Stowarzyszenia - Kol. Wojciecha Rogalskiego. (oryginał)

 

„Podsumowanie działalności VPI w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Drodzy Goście, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, pozwolą Państwo, pozwolicie, że dokonam krótkiego podsumowania stowarzyszeniowych wydarzeń ostatnich - niemal dokładnie - 12 miesięcy.


1.
Obowiązki honorowe:

W dniach 6 i 7. maja 2006 - odbyły się uroczystości związane z 61 rocznicą wyzwolenia obozów systemuMauthausen – Gusen. Pod pomnikami w Gusen i Mauthausen nie zabrakło przedstawicieli VPI, którzy złożyli tam wiązanki kwiatów. Udział w uroczystościach był wyrazem hołdu dla zmarłych w cierpieniach i pomordowanych w obozach, jak również przywiązania do Polski. VPI dziękuje wszystkim Koleżankom i Kolegom za udział w tych obchodach. Ten skromny gest pamięci dla tamtych lat uważamy za nasz patriotyczny obowiązek.

 
2. Zebrania wtorkowe, wykłady i pogadanki

Nasze otwarte zebrania Prezydium VPI, inaczej „spotkania wtorkowe” były również w ostatnim roku podstawowym elementem kontaktów wewnątrz-stowarzyszeniowych.
Wiele z tych spotkań uzupełnianych było wykładami i pogadankami na tematy techniczne, finansowe ale również inne ogólne. I tak na przykład:

 

10 stycznia 2006 – krótkie opowiadanie o 50 leciu Planetarium w „Stalinogrodzie” (Katowice/Chorzów), którego projektantem był znany  architekt krakowski, Zbigniew Solawa.

17 stycznia 2006
- prezentacja „IFS Invest – Finance GmbH”: prowadził szef firmy - Pan Bruno Hatschka. Wykład dotyczył zagadnień zarządzania majątkiem i możliwości korzystnych ubezpieczeń.

21 luty 2006
- „Od fotogrametrii do informatyki” – o swojej drodze zawodowej opowiedziała Kol. Barbara Husslik,  Członek VPI a równocześnie Prezes „Strzechy”.

25 kwietnia 2006
- wykład na temat: Niezależność energetyczna, ogrzewanie energią odnawialną. – Kol. Piotr Lapiński był organizatorem tego wieczoru. Referat wygłosił sympatyk VPI – Pan Roland Miksche, uzupełnień na podstawie doświadczeń uzyskanych na terenie Polski dokonał Kol. Piotr Lapiński

30  maja 2006- Kol. Krzysztof Milewski prezentował koncert Andre Rieu.

 Kol. Krzysztof Dąbrowski wygłosił szereg ciekawych pogadanek fachowych – na tematy związane z radiofonią, a także o perspektywach rozwoju telefonii komórkowej.

Kol. Wanda Zgud – przypomniała szczegóły programów Word i Ekscel.

Mieliśmy również możliwość zapoznania się z wrażeniami naszych koleżanek i kolegów z ciekawych urlopów między innymi na Kubę i do Tunezji.


3.  
Muzyka i Technika:

W roku 2006 po raz pierwszy w swojej historii VPI zorganizowało serię koncertów pod wspólnym tytułem „Muzyka i Technika”. Zarówno wybór wykonawców koncertów, jak i prezentowane programy uzyskały wśród słuchaczy bardzo wysoką ocenę. Możemy ze spokojem stwierdzić, że cykl zrealizowanych dotychczas koncertów był dużym osiągnięciem.

Bliskość muzyki i techniki jest widoczna nie tylko w zakresie instrumentów muzycznych – ich konstrukcji czy ich działania. Zwracamy uwagę na fakt spokrewnienia muzyki z matematyką
i fizyką  - zasady harmonii muzycznej odpowiadają prawom Keplera, muzyka dodekafoniczna ma ścisłe powiązania z fizyką teoretyczną.

28 lutego 2006– odbyły się tradycyjne ostatki. Obecnych było 30 osób. Dodatkową atrakcją był bardzo udany koncert na gitarę i skrzypce. Był to pierwszy koncert z cyklu „Muzyka i Technika”, w wykonaniu studentów klasy podyplomowej wiedeńskiego  Uniwersytetu Muzycznego i Sztuki Teatralnej.

02 kwietnia 2006  w „Festsaal” w Domu Inżyniera, odbył się drugi koncert  z serii „Muzyka i Technika”.  Obecnych było tym razem ponad 80 osób. Kocert ten z udziałem pianisty Cezarego Kwapisza oraz kwartetu smyczkowego uzyskał nazwę: „KONCERTU  PIĘCIU WSPANIAŁYCH”.

11 czerwca 2006 – odbył się kolejny, trzeci  koncert z cyklu Muzyka i Technika”. Program naszych koncertów obejmuje różne zakresy muzyki klasycznej poczynając od Hendla poprzez Mozarta, Beethovena, Schuberta, Chopina po Piazzollę i innych twórców.

27 czerwca 2006– czwarty koncert cyklu VPI „Muzyka i Technika”, tym razem koncert na gitarę i skrzypceW programie utwory kompozytorów latynoamerykańskich. (Skrzypce – Anna Gutowska, gitara – Zsofia Boros). 
Również dzisiaj bedziemy mieli możliwość wysłuchania koncertu. W programie w wykonaniu pianisty Cezarego Kwapisza: Sonata J. Brahmsa, Liszta / Paganini - Etiuda a-moll, Debussyego – Złote rybki. W części drugiej koncertu usłyszymy Annę Gutowską – skrzypce oraz Zsofię Boros – na gitarze – utwory Merlina i Pujola.


4. Spotkania towarzyskie, wycieczki

10 grudnia 2005 - odbył się wigilijny wieczór członków i przyjaciół VPI w restauracji „la marée”, miła atmosfera, oplatek

24 czerwca 2006– odbyło się tradycyjne ognisko VPI w Mauerbach. Ze śpiewami i jak zwykle w bardzo sympatycznej atmosferze.

22 lipca 2006 – tradycyjna, coroczna wycieczka VPI - tym razem autokarem. Główną organizatorką była nasza członkini honorowa – Fritzi Weiss.

W programie: zwiedzenie wystawy pod tytułem „Węgiel i para” (Kohle und Dampf) w Ampflwang.

Potem kolejną atrakcją był przejazd z Ampflwang do Timelkam historyczną, muzealną, parową kolejką. Dalsza droga prowadziła do Linzu – na spotkanie z Prezesem Związku Polaków w Górnej Austrii – Panem Krzysztofem Sierańskim.

Mieliśmy okazję odwiedzenia siedziby Związku Polaków w Górnej Austrii. Prezes Sierański czekał na nas ze wspaniałym poczęstunkiem, po którym towarzyszył nam w drodze przez Linz, objaśniając polskie akcenty historyczne w powiązaniu z zabytkowymi budowlami. Kolejnym punktem programu był wyjazd na „Akropolis von Linz” (537 m npm) czyli na Pöstlingberg.

Kolejka na Pöstlingberg była wynalazkiem polskiego inżyniera, Józefa Urbańskiego żyjącego w Linzu na przełomie XIX i XX wieku i jest szczegółowo opisana w naszej publikacji „ Inżynier XX wieku” (płyta CD). Warto przypomnieć tę niezwykłą postać naszego rodaka utalentowanego inżyniera, którego niestety niedoceniono za życia a jego pomysł: ideę kolejki górskiej wykorzystano i zrealizowano, nie wspominając nawet o autorze. W międzyczasie jednak jedna z ulic Linzu jest nazwana jego nazwiskiem.

Dalsza droga prowadziła nas do „Neufelden an der Großen Mühl”, gdzie czekała wyborna kolacja w 4-gwiazdkowym „Mühltalhof”, potem jeszcze spacer do zalewu „Stausee Neufelden – Langhalsen”  - najstarszy zbiornik piętrzący w Austrii -  i powrót do Wiednia.

 17 września 2006 – w tym dniu obchodziliśmy w Wiedniu „Denkmalschutztag”Było to dla nas okazją do zwiedzenia "Wasserturm in Favoriten" - zbiornika wyrównawczego wody pitnej, zbudowanego w latach 1898/99 w 10 dzielnicy Wiednia. Interesujące. Zdjęcia z tej wycieczki dostępne są w witrynie internetowej VPI. (www.vpivienna.org)

 
5. Plany na IV kwartał 2006

17 października 2006, godz. 18:00 – „Polscy muzycy w okresie II Wojny Światowej” – wykład gościnnie wygłosi sympatyk naszego Stowarzyszenia - Pani Anna Gutowska.

 16, 17, 18 listopada 2006
V Sympozjum „Polacy Razem” na temat: „Energia odnawialna w kontekście ochrony środowiska” – Duża Sala Konferencyjna. Zgłoszenia udziału w sympozjum nadesłało 80 osób w tym 42 z Polski, 10 z Austrii, 9 osób z Francji, 6 osób z Wielkiej Brytanii, 5 osób z USA, 3 osoby z Kanady,2 osoby z Niemiec, 2 z Litwy, 1 osoba ze Szwecji.

Patronat honorowy nad naszym spotkaniem objął osobiście Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii – Pan Marek Jędrys, patronat medialny zabezpieczyła dla siebie TV-Polonia.

Zgłoszenie swojej obecności nadesłał osobiście Naczelny Redaktor TV-Polonia Pan Antoni Bartkiewicz.

18 listopada 2006, godz. 16:00 – Walne, Wyborcze Zgromadzenie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Dom Inżyniera, 2. piętro, Mała Sala Konferencyjna. Obecni będą delegaci poszczególnych organizacji technicznych, które są członkami zwyczajnymi EFPSN-T: STP – Wielka Brytania, SPIT - Francja, SPIT - Litwa, oraz ZPIT - Niemcy. Funkcja kierownicza, którą pełni aktualnie VPI zostanie przekazana kolejnemu członkowi Federacji.

28 listopada 2006, godz. 18:00
„Nowości z dziedziny radiotechniki” – wykład  Kol. Krzysztofa Dąbrowskiego.

05 grudnia 2006, godz. 18:00
- Święto patronki górników – Barbary oraz Św. Mikołaja odbędzie się w siedzibie VPI. Zapraszamy na koncert gitarzysty – Marka Długosza (www.gitara.art.pl) w programie: "Hommage à Chopin".

16 grudnia 2006, sobota, godz. 17:30
- Wigilia VPI w wybranej restauracji. Jak zwyczaj nakazuje będziemy się dzielić opłatkiem. Na menu składają się: czerwony barszcz  z uszkami, oraz ryba, dla vegetarian osobne dania – opłata za menu wynosi 10 € od osoby. Napoje opłaci każdy uczestnik wigilii indywidualnie u kelnera. Niespodzianką będzie koncert kolęd (fortepian i 2 głosy). Szczegóły dotyczące koncertu wigilijnego będą umieszczone w witrynie internetowej. Oczekujemy na zgłoszenia.

 

6.  Plany na rok 2007

pogadanki fachowe, koncerty (noworoczny, wiosny, koncert z okazji 10-lecia VPI!), wieczory poezji, pogadanki na temat podróży, pokazy multimedialnych nowości, wieczory towarzyskie: ostatki, barburki, wspólna wigilia, w czasie przerwy wakacyjnej wycieczka statkiem po Dunaju.

Jesteśmy otwarci dla wszelkich inicjatyw Koleżanek i Kolegów, prosimy o dzielenie się swoimi wrażeniami urlopowymi, opisem wykonywanych projektów itp.

Spotkania wtorkowe w biurze VPI. 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Drodzy Goście!

Mam nadzieję że udało mi się w tym koniecznym skrócie przedstawić osiągnięcia Stowarzyszenia oraz nakreślić nasze plany na przyszłość. Przed nami dużo pracy, program jaki został opracowany przez Prezydium VPI wymagał będzie znowu olbrzymiego zaangażowania dużo pracy i sporych środków finansowych. Jestem jednak dobrej myśli, że uda nam się te cele zrealizować.

Serdecznie dziękuję za uwagę i przekazuję głos Kol. Ryszardowi Kijkowi, Wiceskarbnikowi Stowarzyszenia, z prośbą o przedstawienie stanu finansowego.”

  

Ad. Pkt. 7 Sprawozdanie Skarbniczki - Kol. Grażyny Zbieszczyk, Kol. Kijek odczytał protokół przygotowany przez nieobecną Koleżankę.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2006

 

na dzień 30.09.06

 

 

 

W tym roku sytuacja wplat skladek pogorszyła się w stosunku do roku poprzedniego,

mimo tego, że zwiększyła się liczba członków organizacyjnych z 5-ciu do 11-tu.

Przypominam: do końca 1 kwartału mamy obowiązek opłacenia skladek za dany rok.

W tym roku  zorganizowaliśmy i będziemy jeszcze organizować koncerty

przy pomocy finansowej Magistratu Wideńskiego (MA7) oraz Wspólnoty Polskiej.

W listopaduie organizujemy V Sympozjum "Polacy Razem", dlatego mamy na naszym

koncie wpłaty uczestników sympozjum oraz zaliczkę z magistratu, którą rozliczymy

na koniec roku.

 

 

 Ad. Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący Kol. Andrzej May.

Kol. May odczytał: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VPI:

Dnia 2.10.2006 roku Komisja Rewizyjna w składzie:

Andrzej May – przewodniczący
- Piotr Jasiewicz
- Piotr Nieckuła
- w obecności Kol. Grażyny Zbieszczyk

dokonała kontroli dokumentów finansowych przedstawionych przez Skarbnika VPI Kol. Grażynę Zbieszczyk. Sprawdzono prowadzenie buchalterii Stowarzyszenia za rok 2005, oraz do 31.09.2006. Skontrolowane zostały wpływy i wydatki oraz sposób prowadzenia dokumentacji finansowej.

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

 1. Wszelkie wpływy i wydatki są prawidłowo udokumentowane
 2. Nie stwierdzono przypadków braku rachunków.
 3. Nie było przypadków niecelowych bądź nieuzasadnionych wydatków.
 4. Rachunkowość jest prowadzona sumiennie i prawidłowo.


Sumując wyniki przeprowadzonej kontroli Komisja stwierdza, że dokumentacja finansowa prowadzona jest bardzo dobrze i nie ma zastrzeżeń do przedstawionego bilansu VPI za rok 2005 oraz do końca września 2006.

Kol. May podkreślił, że kierunki prac, które podejmuje Prezydium VPI są bardzo celowo wybrane i przynoszą Stowarzyszeniu wymierne zyski na dalsze prowadzenie działalności.

Podpisali:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Andrzej May
Członkowie Komisji Rewizyjnej - Piotr Jasiewicz, Piotr Nieckuła
Kol. May przedstawił do głosowania wniosek o udzielenie absolutorium.

 

Ad. Pkt. 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu

Głosowanie przeprowadziła Komisja Skrutacyjna – absolutorium udzielone zostało jednogłośnie.

Kol. Maciek Biesiekierski przekazał ustępującemu Prezydium podziękowania za dotychczasową działalność, podkreślając wyjątkowo ważną rolę Prezydenta Kol. Wojciecha Rogalskiego.

 

Ad. Pkt. 10. Ustąpienie dotychczasowego Prezydium i dotychczasowej Komisji Rewizyjnej.

Kol. Krzysztof Zgud – dokonał w imieniu Prezydium wręczenia Kol. Wojciechowi Rogalskiemu  nowo wydanej „Encyklopedii Światowego Dziedzictwa Naukowo-Technicznego Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Europie, Argentynie i Singapurze”, opracowanej przez prof. Zbigniewa Piaska, a wydanej przez Oficynę Wydawniczą Fogra w Krakowie. /www.fogra.com.pl/

Kol. W.Rogalski zakomunikował ustąpienie Prezydium, podziękował Koleżankom i Kolegom za współpracę.

 

Ad. Pkt. 11. Wybory nowego Prezydium i nowej Komisji Rewizyjnej:

Z pracy w Prezydium VPI zrezygnował Kol. Ryszard Kijek, pozostałych 6 osób podtrzymało swoje kandydatury. Prezydent Wojciech Rogalski podziękował Kol. Kijkowi za jego pracę w Prezydium.

a) wystąpienia kandydatek i kandydatów – osobista prezentacja osób, które dotychczas nie były w Prezydium
ponieważ nikt z obecnych nie zgłosił się do współpracy, poddano pod głosowanie 6 osób, które wyraziły chęć dalszej pracy dla Stowarzyszenia.

b) przygotowano listy wyborcze (Kol. Wanda Zgud)

Referat Pana Mieczysława hr. Ledóchowskiego na temat aktualnej sytuacji w Polsce.

Pan Ledóchowski bardzo ciekawie scharakteryzował obecną sytuację w Polsce, podkreślając absolutny brak politycznego zainteresowania społeczeństwa, czego dowodem były wybory – w których wzięło udział tylko 35 % uprawnionych do głosowania. Po zmianach ustroju Polacy liczyli  na  szybkie  i  korzystne  zmiany,  co niestety nie spełniło się, ponieważ jak wiadomo: „z pustego i Salomon nie naleje” –  obecny  nieład  i  nieobecność  w  polityce  osób,  które z uwagi na swoje wykształcenie powinny mieć wpływ na politykę kraju można usprawiedliwić zniechęceniem społeczństwa.

c) rozdanie list wyborczych,

 Komisja Skrutacyjna rozdała listy wyborcze.

d) tajne wybory 6. osób do Prezydium i 3. osób do Komisji Rewizyjnej.

Komisja Skrutacyjna zebrała listy wyborcze i podliczyła oddane głosy.

W dalszym przebiegu zgromadzenia Kol. W.Rogalski zaprosił zebranych do dużej sali konferencyjnej, celem wysłuchania koncertu.

Znakomity, młody, polski panista - Cezary Kwapisz – wykonał: Johannesa Brahmsa- Sonatę  f-moll  op.5 Andante, Ferenca Liszta / na motywach Paganininiego - Etiudę a-moll, oraz Claude Debussyego - Poissons d’or.

Kolejnym punktem programu było wykonanie 5 utworów argentyńskich kompozytorów na skrzypce i gitarę: Jose Luis Merlina – Evocacion oraz Joropo, jak i Maximo Pujola – Suitę “Buenos Aires” no 1, ”Pompeya no 2” oraz „Palermo”.

Grały Panie: Anna Gutowska – na skrzypcach, Zsofia Boros na gitarze.

Muzycy występujący w dniu dzisiejszym kontynuują na kursach podyplomowych swoje studia na Wiedeńskim Uniwersytecie Muzyki i Sztuki Teatralnej. Cała znakomita trójka uzyskała szereg wyróżnień i nagród ( przważnie 1-miejsca!) na międzynarodowych konkursach. Zaangażowanie w wykonaniu utworów, znakomita technika, młodzieżowa fantazja i brawura charakteryzowały dzisiejszy koncert. Słuchacze byli pełni uznania i niekłamanego podziwu dla artystów.

 

Ad. Pkt. 12. Ogłoszenie wyników wyborów: Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, Kol. Małgorzata Machata  ogłosiła wyniki głosowania:

6 osób do Prezydium VPI:

Kol. Krzysztof Dąbrowski

41 głosów

Kol. Bożena Prochaska

41 głosów

Kol. Wojciech Rogalski

41 głosów

Kol. Grażyna Zbieszczyk

39 głosów

Kol. Krzysztof Zgud

39 głosów

Kol. Wanda Zgud

39 głosów 

 

3 osoby do Komisji Rewizyjnej:

Kol. Piotr Jasiewicz

39 głosów

Kol. Andrzej May

39 głosów

Kol. Piotr Nieckuła

38 głosów

 Podział funkcji ustalony będzie na najbliższym zebraniu wtorkowym.

 

Ad.Pkt.13 Dyskusja i głosowanie na temat pisemnie złożonych wniosków.

Nie było zgłoszonych pisemnie wniosków.

 

Ad.Pkt.14. Dyskusja wolnych wniosków.

Dyskutowano sprawę opłacania składek członkowskich, padła także propozycja podniesienia wysokości składki. Dotychczasowe opłaty w wysokości 36 € rocznie a dla osób do 27 lat  7 € rocznie uznane zostały jako w zasadzie symboliczne. Stwierdzono, że szeroka działalność VPI wymaga poważnego i ogólnego wsparcia finansowego. Opłacenie składki członkowskiej powinno być sprawą honoru każdego członka VPI. Wysokość składki nie została podwyższona. Ogłoszony został apel, solidnego uiszczania składek przez wszytskich członków VPI.

 

Ad. Pkt.15.  Zamknięcie obrad

Kol. Wojciech Rogalski  podziękował  wszystkim  zebranym  za  obecność,  za  pomoc
w organizacji spotkania, za zaangażowanie dla wspólnej sprawy, oraz zaprosił do bufetu.

W ramach przyjemności dla podniebienia podano wspaniałe kanapki (zamówiła Kol. Grażyna Zbieszczyk, wspaniałą szarlotkę w wykonaniu Fritzi Weiss, oraz inne (w tym socjalne) produkty żywnościowe. Wino – Markowitsch.

Za wszystkie specjały serdecznie dziękujemy. Sprawozdanie zatwierdzone będzie na X Walnym Zgromadzeniu w 2007 roku.
 

Powrót