Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Walne zgromadzenia

II Nadzwyczajne Walne Wyborcze Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników

Sobota 10 października 2009 - godz. 15.00 
Miejsce obrad: Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk, Wiedeń 3, Boerhaavegasse 25.
 
Porządek obrad:
 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Uczczenie minutą ciszy pamięci kol. Stefana Galeckiego.
 3. Potwierdzenie quorum.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Zatwierdzenie protokołu z walnego zgromadzenia w roku 2008.
 6. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, przedstawienie planów
 7. na przyszłość (referat Prezydenta VPI).
 8. Sprawozdanie Skarbniczki na temat stanu finansowego Stowarzyszenia.
 9. Sprawozdanie z kontroli finansowej - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Prezydium.
 11. Ustąpienie Prezydium.
 12. Dyskusja nad przyszłościowymi kierunkami działalności Stowarzyszenia.
 13. Zgłaszanie kandydatur i prezentacja kandydatów do Prezydium.
 14. Wybór nowego Prezydium.
 15. Przerwa.
 16. Ogłoszenie wyników wyborów.
 17. Dyskusja i głosowanie na temat pisemnie złożonych wniosków.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.
 20. Bufet (w sali Rycerskiej).

 
Ad.1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

II Nadzwyczajne Walne, Wyborcze Zgromadzenie VPI otworzył  pod nieobecność prezydenta kol. Mariusza Podgórskiego, który z przyczyn prywatnych nie przybył na zgromadzenie, wiceprezydent kol. Krzysztof Zgud. Przywitał on wszystkich obecnych członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia otrzymał pisemne zawiadomienie o absencji z powodów prywatnych na II Nadzwyczajnym, Walnym, Wyborczym Zgromadzeniu prezydenta Stowarzyszenia kol. Mariusza Podgórskiego.

 
Ad.2.  Uczczenie minutą ciszy pamięci Kol. Stefana Galeckiego.

Uczestnicy Zgromadzenia powstali i uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w sierpniu tego roku kol. Stefana Galeckiego, członka honorowego Stowarzyszenia i długoletniego działacza VPI.
 

Ad.3.  Potwierdzenie quorum

Kol. Bogdan Zieliński sprawdził ilość obecnych i potwierdził quorum.


1.Ilość obecnych na sali osób uprawnionych do głosowania - 21
2. Upoważnień - 16
2.a  Kol. Bożena Prochaska otrzymała upoważnienia do głosowania od następujących osób:  kol. Grzegorza Piotrowskiego, kol. Wiesława Mroza, kol. Sławomira Kotowskiego, kol. Tomasza Żuchowicza oraz kol. Bolesława Wrońskiego.
2.b      Kol. Wanda Zgud otrzymała upoważnienia do głosowania od następujących osób: kol. Wojciecha Rogalskiego, kol. Marka Staszczyka, kol. Jerzego Staszczyka, kol. Magdaleny Maj, kol. Piotra Jeleńskiego, kol. Marcina Wolniewicza, kol. Renaty Kaps, kol. Grażyny Zbieszczyk.
2.c       Kol. Krzysztof Zgud otrzymał upoważnienie do głosowania od kol. Mariusza Podgórskiego.
2.d      Kol. Krzysztof Dąbrowski otrzymał upoważnienia od kol. Elżbiety Chołkowskiej i kol. Jana Gańczarczyka.

W sumie potwierdzono 37 ważnych głosów.

 
Ad.4.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Prowadzący zgromadzenie poprosił o zgłoszenie się kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Wybrano i przegłosowano poniżej podany skład Komisji skrutacyjnej:

 1. Tomasz Przybyła -  Przewodniczący
 2. Joanna Szymczak
 3. Iwona Król


 
Ad.5.  Zatwierdzenie protokołu z walnego zgromadzenia w roku 2008.

Kol. Bożena Prochaska zgłosiła następujące uwagi i poprawki do protokołuz XI Walnego Zgromadzenia:
Do punktu Ad. 9. sprawozdania zamiast "Prezydium uzyskało" powinno być "udzielono".
Biorąc pod uwagę wnioski przedstawione przez kol. Bożenę Prochaska protokół z XI Walnego Zgromadzenia z 2008 roku został zatwierdzony jednogłośnie.
 

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, przedstawienie planów
na przyszłość - referat Prezydenta VPI kol. Mariusza Podgórskiego.


Wiceprezydent kol. Krzysztof Zgud przeczytał referat przygotowany przez nieobecnego w tym dniu prezydenta kol. Mariusza Podgórskiego.

"Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy !
Konieczność wypełnienia innych, dużo wcześniej ustalonych terminów i zobowiązań w Polsce nie pozwoliła mi niestety, na wzięcie udziału w dzisiejszym zebraniu. Przepraszam i proszę o usprawiedliwienie mojej nieobecności. Prawo do głosowania w moim imieniu przekazałem Koledze Krzysztofowi Zgudowi. 

Miniony rok był rokiem dalszej działalności Stowarzyszenia. Rokiem wyzwań i reorganizacji.
Nowy Zarząd stanął na progu istniejących zobowiązań, przekształceń i jednocześnie nowej wizji efektywnej działalności organizacji. Niestety, światowy kryzys bankowy odbił się także i na naszej sytuacji finansowej. Przede wszystkim na naszych wpływach. Dotacje przyznawane przez wiedeński magistrat i stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zostały poważnie zredukowane, terminy i zasady ich przyznawania zmienione.

Nowy, wybrany rok temu zarząd, stanął przed zadaniem poważnego zmniejszenia wydatków na bieżącą. działalność. Nie można było dopuścić do zachwiania podstaw finansowych istnienia VPI. Stąd rok miniony był rokiem trudnym.

Po przeanalizowaniu wszystkich argumentów prezydium podjęło decyzję o skupieniu sie na takiej działalności Stowarzyszenia, która przyniesie korzyść jej członkom, pozwoli na obecność w życiu Polonii, a jednocześnie pozwoli uniknąć dużych nakładów finansowych.

Ostatni rok rozpoczął się koncertem noworocznym zorganizowanym w sali Polskiej Akademii Nauk. Koncert ten połączony był z wernisażem wystawy prac pani Bärbel Jedlicka i spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Kolejną imprezą z cyklu „Muzyka i Technika” był koncert ostatkowy – koncert muzyki operetkowej, który odbył się w lutym 2009 roku. Koncertem tym zakończyliśmy cykl „Muzyka i Technika” a głównej organizatorce, kol. Bożenie Prochaska, która koncertom tym przez długie lata towarzyszyła, składamy serdeczne podziękowania.

Następną imprezą zorganizowaną także dzięki przychylności Polskiej Akademii Nauk była prelekcja kol. Krzysztofa Dąbrowskiego poświęcona polskiemu uczonemu z XIII w., Witelonowi. Był on pierwszym polskim uczonym, który zyskał sobie sławę europejską. Prelekcja ta odbyła się w języku niemieckim i cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Także w marcu odbył się wernisaż wystawy malarstwa pań Barbary Vecer i Soji Fabinski w sali Stacji Naukowej PAN. VPI objęło patronat honorowy nad tą impreząi oczywiście było tam też reprezentowane.

Na wszystkich imprezach rozprowadzane były wśród uczestników foldery VPI przygotowane przez kol. Bogdana Zielińskiego a mające na celu reklamę naszego stowarzyszenia.

W maju, kontynuując wieloletnią tradycję, delegacja VPI wzięła udział w uroczystościach z okazji rocznicy wyzwolenia obozów koncentracyjnych w Mauthausen i Gusen.

Także w maju tego roku wizytą w firmie Di-Tech zapoczątkowaliśmy nowy cykl spotkań mających na celu przedstawienie i przybliżenie członkom i sympatykom Stowarzyszenia nowoczesnych firm działających na terenie Austrii. Uczestnikom takich spotkań pragniemy przybliżyć historię powstania i rozwoju wybranych przedsiębiorstw, przedstawić ich pozycję na rynku oraz ukazać ich drogę do sukcesu. Nowoczesne technologie, stosowane metody zarządzania, interesujące rozwiązania
i tematy badań, ciekawe dziedziny przemysłu oraz przyszłościowe miejsca pracy
to czynniki, na które przy okazji takich spotkań zwracamy szczególną uwagę.

Oprócz firmy Di-Tech zwiedziliśmy w tym roku główną oczyszczalnię ścieków na Simmeringu w Wiedniu, UNO City i wytwórnię samolotów Diamond Aircraft w Wiener Neustadt. Głównymi organizatorami tych imprez byli Wanda i Krzysztof Zgudowie. Imprezy te były dostepne także dla sympatyków VPI i zaowocowały m.in. wstąpieniem do VPI nowych członków.
Podobnie do rozpropagowania VPI przyczynili się kol. Wojciech Rogalski i kol. Wanda Zgud. Kol. Rogalski przygotował wycieczkę do spalarni odpadow w Spittelau oraz prelekcję dla dzieci ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ekologii „Eco Terra” z Polski. Kol. Wanda Zgud pomagała polskim studentom w organizacji zwiedzania austriackich elektrowni wodnych.

Jak co roku odbyło się w Mauerbach tradycyjne ognisko VPI.
Jak już w lipcu informowaliśmy odszedł z naszego inżynierskiego grona kol. Stefan Galecki. W uroczystościach pogrzebowych w Warszawie wziął udział kol. Piotr Nieckuła, który złożył w imieniu Stowarzyszenia VPI wieniec i wygłosił mowę pożegnalną. W imieniu zarządu serdecznie dziękujemy Koledze za godne reprezentowanie Stowarzyszenia VPI w tej smutnej uroczystości.
Miniony rok nacechowany był nie tylko reprezentacją i wystapieniami VPI na zewnątrz.
Nastąpiły też przekształcenia i zmiany w samym Stowarzyszeniu. Przeprowadzona została inwentaryzacja, uaktualniono stan posiadania VPI, zoptymalizowano taryfy telefoniczne, zredukowano koszty obsługi sprzętu komputerowego. Bezowocne okazały się niestety rozmowy na temat redukcji kosztów istniejącej siedziby. W zwiazku z tym zarząd Stowarzyszenia podjął w lipcu decyzję o wypowiedzeniu lokalu przy Gschwadnergasse 25.

Rozmowy i poszukiwania nowego lokum zakończyły się pozytywnie i mamy nadzieję, że dzięki pomocy kol. Józefa Buczaka nie pozostaniemy bezdomni. Z dotychczasowego adresu będziemy mogli nadal, dzięki uprzejmości dotychczasowych gospodarzy, korzystać. Baza danych o naszych członkach została już częściowo doprowadzona do aktualnego stanu.

Planowane unowocześnienie strony internetowej oraz stworzenie platformy komunikacyjnej dla wszystkich członków Stowarzyszenia niestety ze względów finansowych nie zostały zrealizowane. Mam nadzieję, że w przyszłej działalności VPI będą to tematy priorytetowe ponieważ szybka, wygodna komunikacja oraz możliwość otwartego wypowiadania się członków stanowi nieodzowny element prawidłowego funkcjonowania.

W ciągu ubiegłego roku z pełnienia swych funkcji w zarządzie zrezygnowali Kol. Krzysztof Dąbrowski (Sekretarz Generalny) oraz Kol. Elżbieta Chołkowska (Z-ca Sekretarza Generalnego). Za ich dotychczasowy wkład pracy serdecznie dziękujemy.

Jakie są cele, zamierzenia i plany Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość ?
Oprócz kontynuowania dotychczasowych, sprawdzonych form działalności Stowarzyszenie powinno zająć się szerszym rozpropagowaniem VPI wśród polskich inżynierów i techników, nie tylko tych mieszkających na stałe ale też tych czasowo przebywających w Austrii. Idąc z duchem czasu powinniśmy odejść od stereotypu „Polaka na emigracji” i stać się też organizacją atrakcyjną dla tych, dla których Austria będzie tylko etapem w międzynarodowej karierze zawodowej.

Jako jedyna organizacja zrzeszająca polską inteligencję techniczną powinniśmy być przygotowani na otwarcie się austriackiego rynku pracy. Powinniśmy stać się pierwszym adresem w Austrii dla młodych inżynierów przyjeżdżających tu w celu zdobycia praktyki zawodowej lub dla firm i przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą polsko-austriacką.

Jednocześnie, nie powinniśmy zapomnieć o pokoleniu Polaków, którzy wychowali się i zdobyli wykształcenie w Austrii. Oni są bowiem przyszłością naszego Stowarzyszenia.
Tylko poprzez dotarcie do młodych , czynnych zawodowo polskich inżynierów i techników, Stowarzyszenia ma szanse nie tylko na przetrwanie ale przede wszystkim na prężny rozwój we właściwym kierunku.

Nawiązanie kontaków ze środowiskiem studenckim techniczynym, studentami polskigo pochodzenia jak rownież studentami innych narodowości, daje nam jako organizacji, szanse na rozpropagowanie naszej działalności. Daje równiez szanse na wzbogacenie Stowarzyszenia o nowe elementy i kierunki działania. Daje szanse stworzenia z naszej organizacji platformy wymiany myśli technicznej, miejsca kontaktu europejskiej inteligencji technicznej.

Innym ważnym zadaniem jest poparcie dla starań o uzyskanie statusu mniejszości narodowej dla Polaków w Austrii. Temat ten nigdy nie został niestety w środowisku polonijnym doprowadzony pomyślnie do końca, a jest bardzo istotny dla podniesienia znaczenia Polaków i ich organizacji w Austrii.

Bardzo ważną dla istnienia Stowarzyszenia kwestią jest finansowanie naszej działalności. W tym miejscu zwracamy się z apelem do wszystkich członków o uregulowanie składek członkowskich – także tych zaległych. Przypominamy, że pomimo ogólnego wzrostu cen i kosztów wysokość składek się nie zmieniła i nadal wynosi € 3,- miesięcznie (€ 36,- rocznie).

Zapraszamy także do brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia tak, aby każda dziedzina techniki czy sztuki inżynierskiej mogła być zaprezentowana szerszemu gronu odbiorców. Jesteśmy przekonani, że członkowie Stowarzyszenia mają do przekazania wiele interesujących ciekawostek ze swojej pracy zawodowej, swoich osiągnięć i sukcesów.

Będziemy także podtrzymywać i pogłębiać udaną współpracę międzynarodową w ramach Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Przypomnijmy, że siedziba VPI jest jednocześnie siedzibę Federacji.

Jako ustępujący z pełnienia funkcji Prezydenta Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii składam członkom Prezydium oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom serdeczne podziękowania za współpracę, a nowemu prezydium życzę wielu sukcesów. Wszystkim zebranym życzę owocnych obrad oraz proszę o pozbawioną emocji, rzeczową, mając na uwadze dobro i dalszy rozwój Stowarzyszenia, dyskusję.

Dipl.-Ing. Mariusz Podgórski
Prezydent VPI"
 

Ad.7. Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Kol. Wanda Zgud przedstawiła roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia:

"Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Po przejęciu funkcji skarbnika VPI od Kol. Grażyny Zbieszczyk zostałam skonfrontowana z rzutującymi na rozwój i istnienie Stowarzyszenia czynnikami jakimi są finanse. W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować mojej poprzedniczce kol. Grażynie Zbieszczyk za nieograniczoną pomoc nie tylko przy wprowadzaniu mnie do wypełniania tej funkcji, lecz stałe wspieranie swoim doświadczeniem.
 
Przedstawiam rachunek wplywów i wydatków za rok 2008 w euro:

Wpływy
- składki                                                                    2.291,00
- poz. wpływy                                                           9.851,25
Razem wpływy                                                      12.142,25
Razem wydatki                                                     17.233,28
Wynik roku 2008 na dzień 31.12.2008             5.091,03

Stan posiadania
Stan banku na dzień 01.01.2008                             9.690,39
Stan kasy na dzień 01.01. 2008                                  1,77
Wynik roku 2008                                                         -5.091,03
Wynik lat poprzednich (na 1.1.2008)                      9.692,16
Wynik na 31.12.2008                                                 4.601,13
 
Przedstawiam stan przejęcia finansów Stowarzyszenia VPI na dzień 30.09.2008
Stan banku na dzień 30.09.2008                             9.282.24
Stan kasy na dzień 30.09.2008                                 328,93
Stan banku na dzień 31.12.2008                            4.516,44
Stan kasy  na dzień 31.12.2008                                  84,69
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2009 na dzień 30.09.2009
A teraz przedstawiam rachunek wyników na koniec września b.r. w euro:
 
Wpływy
- składki                                                                         2.219,00
- poz. wpływy                                                                 4.144,22
Razem wpływy                                                              6.363,22
Razem wydatki                                                             7.019,39
Wynik na dzień 30.09. 2009                                       -656,17
 
Stan posiadania:
Stan banku na dzień 30.09.2009                                3.094,70
Stan kasy na dzień 30.09.2009                                     850,26
Wynik roku 2009 na dzień 30.09.2009                        -656,17
Wynik lat poprzednich (na 1.1.2009)                           4.601,13
Wynik na dzień 30.09.2009                                           3.944,96
 
W przeciągu tego minionego roku nastąpiło wiele zmian mających wpływ na finansowanie Stowarzyszenia. Wysokość wpływów ze składek członkowskich w porównaniu z rokiem poprzednim bardzo niewiele sie zmieniła. Wielu czlonków Stowarzyszenia zalega z wpłatami składek za lata poprzednie. Pomimo wysyłanych przeze mnie przypomnień i upomnień niewiele osób poczuło się w obowiązku uregulować zaległości. Tym Koleżankom i Kolegom, którzy dokonali wpłat serdecznie dziekuję.

Także wpływy z subwencji nie doszły do skutku tak jak tego oczekiwaliśmy.
Wyższa opłata za wynajmowanie siedziby, która wynosi 350,00 euro znacznie obciążyła nasze koszty utrzymania. Miesięczne stałe opłaty takie jak telefon stacjonarny, komórka, internet podwyższają koszty miesięcznych stałych wydatków.

Brak perspektyw na uzyskanie finansowania z innych źródeł niż dotychczasowe spowodował z mojej strony szukanie oszczędności i radykalne ograniczenie wydatków. Między innymi wstrzymanie realizacji dwóch koncertów z cyklu „Muzyka i Technika 2009”. W miesiącu lipcu decyzją Zarządu została wypowiedziana umowa najmu lokalu Stowarzyszenia. Ze strony kol. Józefa Buczaka otrzymaliśmy przyrzeczenie udostępnienia pomieszczenia na spotkania otwarte Zarządu tzw. „wtorkowe zebrania” oraz dodatkowe pomieszczenie magazynowe na przechowanie majątku trwałego Stowarzyszenia do czasu uzyskania nowej Siedziby VPI.

Przy tego rodzaju ograniczeniu wydatków możliwe będzie przygotowanie bazy do dalszej dzialalności Stowarzyszenia. Mam nadzieję, że nowowybrany Zarząd Stowarzyszenia VPI znajdzie receptę na poprawienie sytuacji finansowej VPI."


Ad.8. Protokół kontroli finansowej VPI

Komisja Rewizyjna w składzie: kol. Andrzej May i kol. Piotr Jasiewicz w obecności skarbnika VPI kol. Wandy Zgud dokonała kontroli dokumentów finansowych Stowarzyszenia za okres od 30 września 2008 r. do 30 września 2009 r.

Do kontroli przedstawiono:

 1. Raporty kasowe wraz z rachunkami.
 2. Zestawienia wyciągów bankowych.
 3. Rachunki wyników za dwa wymienione okresy.

W toku kontroli stwierdzono co następuje:

 1. Wszystkie wpływy i wydatki są prawidłowo udokumentowane.
 2. Nie stwierdzono przypadków braku rachunków.
 3. Nie było przypadków niecelowych bądź nieuzasadnionych wydatków.
 4. Rachunkowość jest prowadzona sumiennie i prawidłowo.

Podsumowując wyniki kontroli komisja stwierdza, że dokumentacja finansowa prowadzona jest bardzo dobrze i nie ma zastrzeżeń do przeprowadzonego bilansu na dzień 30.09.2009 r.
Kontrolę przeprowadzono dnia 5 października 2009 roku w siedzibie Stowarzyszenia, Wiedniu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej May /-/
Członek Komisji Rewizyjnej Piotr Jasiewicz /-/
Kol. Andrzej May podkreślił, że priorytetowym celem nowego Zarządu powinno być poszukiwanie źródeł finansowania dla zapewnienia dalszej egzystencji Stowarzyszenia.
 

Ad.9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Prezydium.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium dla Prezydium brało udział 37 członków, z czego 21 osobiście i 16 przez udzielenie pełnomocnictwa. Komisja Skrutacyjna przeliczyła głosy uprawnionych.
 
Wyniki głosowania:
Za udzieleniem absolutorium głosowało 21 osób, przeciw 1 osoba, 15 wstrzymało
się od głosu. W wyniku głosowania absolutorium zostało udzielone.

 
Ad.10.  Ustąpienie Prezydium.

Po uzyskaniu absolutorium dotychczasowe Prezydium ustąpiło.
 
Ad.11. Dyskusja nad przyszłościowymi kierunkami działalności Stowarzyszenia.

Dyskusja na temat przyszłościowych kierunków Stowarzyszenia poprzedzona była rozległą krytyką działalności Stowarzyszenia w czasie działalności ustępującego zarządu. W trakcie tej krytyki poddano w wątpliwość celowość poczynań ustępującego prezydenta i jego podejście do pozostalych członków zarządu, co m.in. było przyczyną nie wyrażenia ochoty przez większą część ustępujących członków prezydium na kandydowanie w następnej kadencji.
Ożywiona debata  przyniosła  tylko cześciowo zadawalające rezultaty.
 

Ad.12. Zgłaszanie kandydatur i prezentacja kandydatów do Prezydium.

Po długiej dyskusji zgłoszono kandydatury następujących członków:
kol. Józef Buczak, kol. Paweł Raczew, kol. Bogdan Zieliński, kol. Sławomir Kotowski, kol. Wanda Zgud, kol. Andrzej Tombiński.

Do pracy w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia kandydaturę zgłosił kol. Maciej Biesiekierski, kol. Andrzej May, kol. Piotr Jasiewicz.
 
Ad.13. Wybór nowego Prezydium.

Komisja Skrutacyjna zebrała karty wyborcze od obecnych na sali członków Stowarzyszenia.
 
Ad.14. Przerwa.

Obliczanie głosów odbyło się w czasie przewidzianej na ten cel przerwy.
 
Ad. 15. Ogłoszenie wyników wyborów.

Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów:
W wyborze nowego prezydium brało udział 37 członków, w tym 21 osobiście i 16 przez udzielenie pełnomocnictwa. 

Wyniki głosowania:
Kol. Józef Buczak - 36 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu
Kol. Sławomir Kotowski - 34 głosów za, 0 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu
Kol. Paweł Raczew - 37 głosów za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Kol. Andrzej Tombiński - 36 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu
Kol. Wanda Zgud - 37 głosów za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Kol. Bogdan Zieliński - 37 głosów za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
 
W skład prezydium weszli: Józef Buczak, Sławomir Kotowski, Paweł Raczew, Andrzej Tombiński, Wanda Zgud, Bogdan Zieliński.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jednogłośnie został wybrany kol. Maciej Biesiekierski.

 
Ad.16. Dyskusja i głosowanie na temat pisemnie złożonych wniosków.

Do Sekretariatu Prezydium wpłynęły pisemne wnioski od kol. Krzysztofa Dąbrowskiego, kol. Teresy Kopeć, kol. Bożeny Prochaska i kol. Tomasza Żuchowicza.

Kol. Krzysztof Dąbrowki złożył wniosek następującej treści:

"Uprzejmie proszę obecnych o podjęcie uchwały zobowiązującej na przyszłość prezydium VPI do regularnego informowania członków o przebiegu spraw związanych z kontaktami zewnętrznymi Stowarzyszenia, a w szczególności dotyczących współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami których działalność może mieć istotny wpływ na pracę VPI i jego dalsze perspektywy. Przykładem mogą być współpraca z Europejską Federacją Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych, kontakty z instytucjami dysponującymi funduszami na działalność stowarzyszeniową jak Wspólnota Polska lub poszczególne wydziały Magistratu wiedeńskiego. Lista ta nie wyczerpuje wszystkich wchodzących w grę podmiotów i ma jedynie ułatwić zrozumienie intencji wnioskodawcy."
 
Kolejny wniosek pisemny złożyła kol. Teresa Kopeć:

"Wnoszę o poddanie pod głosowanie w dn. 10.10.2009 w trakcie II Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zgromadzenia VPI następujących wniosków:
1. Wymogu kontroli dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu inżyniera lub technika w celu uzyskania statusu członka zwyczajnego VPI przy wypełnianiu deklaracji wstąpienia do naszego stowarzyszenia.
2. Powyższy dokument należy w formie kopii przechowywać w archiwum VPI.
3. Podtrzymać zwyczaj rozsyłania sprawozdań z co tygodniowych zebrań, a w nich prezentować nowych członków z zachowaniem uwzględnienia ich profilu wykształcenia."
 
Następny wniosek do głosowania przedstawiła kol. Bożena Prochaska:

"1. W ramach kontaktów wewnątrz stowarzyszenia, a także właściwej prezentacji VPI na zewnątrz uważam za słuszne zwrócenie uwagi na prawidłową redakcję dokumentów rozsyłanych zarówno do członków, jak i do potencjalnych partnerów VPI.
2. i 3. Proponuję powrót do dobrych zwyczajów sporządzania listów kwartalnych informujących o wykonanych zadaniach, a także informowania o planach pracy przed rozpoczęciem każdego kwartału jak i na kolejny rok. Informacje te powinny być rozsyłane zarówno do członków Stowarzyszenia, jak i na zewnątrz (Ambasady RP, PAN, WP, osoby współpracujące z VPI, osoby zainteresowane naszą działalnością, media polonijne [Austriapol, Kalendarz, Polonika, Jupiter, EFPSNT], oraz zaprzyjaźnione organizacje techniczne [N, WB, F, L,  RP, Kanada, Ameryka]).
4. Witryna internetowa VPI: www.vpivienna.org jest wizytówką naszej organizacji na cały świat. Powinna zatem istnieć osoba, której obowiązkiem będzie zapewnienie aktualnych informacji i sprawozdań z pracy, którą VPI wykonuje, oraz aktualizacja danych osobowych (kontakty)."

 
Ostatni wniosek, pisemnie złożony przez kol. Tomasza Zuchowicza odczytała kol. Wanda Zgud.
"Szanowne Koleżanki i Koledzy !
Niniejszym zgłaszam wniosek do włączenia do programu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania VPI kwestii wernisażu moich obrazów w siedzibie PAN-u w Wiedniu. Wystawa ta została mi obiecana przez kol. Bożenę Prochaska już w ubiegłym roku, nie doszła jednak do skutku. Mam nadzieję, że stanie się jednym z punktów działalności naszego Stowarzyszenia w roku 2010. Serdecznie pozdrawiam Tomasz Zuchowicz."

Wszystkie pisemne wnioski zostały bez sprzeciwu przyjęte do realizacji. Do ich wypełnienia zobowiazało się nowo wybrane Prezydium Zwiazku.


Ad.17. Wolne wnioski.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
 
Ad.18. Zamknięcie obrad.
Kol. Krzysztof Zgud ogłosił zamknięcie obrad.
 
Ad.19. Bufet
 

Sprawozdanie opracowane przez Zarząd VPI

 

Powrót