Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Archiwum

Walne Zgromadzenie 2003

06.09.2003

 

Sprawozdanie z VI. Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii
Zgromadzenie odbyło się w dniu 06.09.2003.
w siedzibie VPI - w Domu Inżyniera, sala Liebl
A - 1010 WIEN, Eschenbachgasse 9

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad, powitanie gości i udzielenie im głosu.
2. Prelekcja pt. "Językowe problemy integracji europejskiej" -
Prof. dr hab. Franciszek Grucza - Członek Honorowy Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii.
3. Potwierdzenie quorum.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie protokołu obrad ostatniego walnego zebrania (prosimy o dokładne zapoznanie się z protokołem, który przesłany został wraz z listem kwartalnym z dnia 25.06.2003).
6. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, przedstawienie planów na przyszłość (referat Prezydenta VPI - Kol. Wojciecha Rogalskiego).
7. Multimedialna prezentacja opracowania "Inżynier XX wieku" - Kol. K.Dąbrowski, Kol. Wanda Zgud.

P R Z E R W A, B U F E T

8. Sprawozdanie Skarbniczki Kol. Grażyny Zbieszczyk na temat stanu finansowego Stowarzyszenia.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawi Przewodniczący Kol. Andrzej May.
10. Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia - Kol. Wojciech Rogalski - Prezydent VPI
11. Dyskusja i głosowanie na temat zmian w statucie VPI.
12. Dyskusja i głosowanie na temat pisemnie złożonych wniosków.
13. Dyskusja wolnych wniosków.
14. Zamknięcie obrad.

Ad. Pkt.1. Otwarcie obrad, powitanie gości i udzielenie im głosu.

Uroczystego otwarcia obrad dokonał Prezydent Stowarzyszenia - Kol. Wojciech Rogalski.
Powitał:
- obecnych na zebraniu, zaproszonych Gości:
* Pana Konsula Zbigniewa Zarębę, Kierownika Działu Konsularnego Ambasady RP w Austrii.
* Pana Konsula Andrzeja Kuźmę, Sekretarza Ambasady RP w Austrii.
* Pana prof.dr hab. Franciszka Gruczę - Honorowego Członka VPI
* Pana prof. Adama Zielińskiego, pisarza.
* Pana Hrabiego Mieczysława Ledóchowskiego.
* Pana mgr Andrzeja Lecha, Prezesa Forum Polonii.
* wszystkich zebranych, zarówno Członkinie, Członków jak i sympatyków.

- po powitaniu Prezes zaprosił Gości do zabrania głosu.
Przemawiali:
* Pan Konsul Zbigniew Zaręba, który stwierdził, że czuje się wyróżniony zaproszeniem na dzisiejsze spotkanie. Podziękował za wydelegowanie przedstawicieli do prac Komisji Wyborczej w czasie Referendum w sprawie wstąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, w czerwcu bieżącego roku. Ambasada RP jest pełna uznania dla działalności VPI i wybieranych przez Stowarzyszenie tematów pracy oraz udziela naszemu Stowarzyszeniu pełnego poparcia.
* Pan Andrzej Lech podarował kilkadziesiąt egzemplarzy pierwszego biuletynu Forum Polonii, które właśnie odebrał z drukarni, zreferował w skrócie działalność swojej organizacji a także podziękował za zaproszenie na dzisiejsze obrady.

Prezydent VPI - Kol. Wojciech Rogalski serdecznie podziękował Gościom za zajęcie głosu i poprosił prof. Gruczę o wygłoszenie prelekcji.

Ad. Pkt. 2. Prelekcja pt. "Językowe problemy integracji europejskiej" - Prof. dr hab. Franciszek Grucza - Członek Honorowy Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii.
Rozpoczynając wykład prof. Grucza stwierdził, że czuje się wyróżniony faktem posiadania tytułu Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia, ponieważ jest zdania że działalność którą prowadzimy zasługuje na szczególne wyróżnienie. Pan Profesor zaznaczył, że z przyjemnością wspomina okres swojego pobytu w Wiedniu i wspólnie zorganizowane sympozja. Obydwa sympozja uwiecznione zostały w skryptach wydanych przez PAN z tej okazji. (Informacja dla zainteresowanych: książki te można otrzymać w naszym Sekretariacie).
Wystąpienie swoje nazwał Pan Prof. Grucza "pogadanką". Na wstępie podkreślił że integracja Polski w Europie jest koniecznością cywilizacyjną, którą można porównać z powstaniem pojęcia rodziny i należy ją rozpatrywać jako aspekt technologii cywilizacji ludzkiej. Integracja jest procesem, a proces jest funkcją trwającą permanentnie - integracja aktualnie "staje się". Jeżeli nie byłoby integracji, to musiałaby zaistnieć dezintegracja, co miałoby fatalne skutki zarówno historyczne, jak i polityczne. W integracji europejskiej chodzi o to, czy ją Polska przetrwa, czy nie - na podstawie wydarzeń historycznych jednak wiemy, że to nepewno się stanie i będzie dla naszego kraju pozytywnym zdarzeniem.
Z niezwykłą precyzją, używając logicznych konsekwencji (wręcz matematycznie) udowodnił nam Prelegent jak niedoskonałą jest mowa, którą się posługujemy i fakt, że porozumiewamy się tylko "na niby" - że rozumiemy się, ale nie do końca, ponieważ innego rodzaju porozumienie w zasadzie nie jest możliwe.
W dalszym ciągu swojej pogadanki określił Pan Profesor pojęcie integracji: integracja jest postępem i koniecznością - a więc integrując się idziemy do przodu. Bez integracji możemy się tylko cofać, co byłoby bardzo niekorzystnym zjawiskiem.
Pan prof. Grucza jako humanista, stwierdził ponadto, że niestety jego gałęź wiedzy nie nadąża za historią. "Myślimy i mówimy, a także piszemy historię w kategoriach XIX wieku. Język polski jest językiem przestarzałym, mało tego martwym, ponieważ się nie rozwija. Czas, aby to zmienić".

Nadzwyczaj interesujący wykład prof. Gruczy spotkał się z bardzo serdecznym przyjęciem i nagrodzony został długimi oklaskami.

Ad. Pkt.3. Potwierdzenie quorum.

Kol. Ryszard Kijek potwierdził quorum:
Obecnych: 8 zaproszonych gości,
37 Członków Zwyczajnych,
1 Członkini Honorowa, 1 Członek Honorowy
8 osób udzieliło pisemnie prawa głosowania w ich imieniu i usprawiedliło swoją nieobecność.
2 osoby nadesłały pisemne usprawiedliwienie nieobecności.

Ad. Pkt.4 Wybór komisji skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłosiły się:
Kol.Kol. Elżbieta Olbiński - jako przewodnicząca Komisji, Elżbieta Chołkowska, oraz Elisabeth Suska.

Ad. Pkt.5. Zatwierdzenie protokołu obrad ostatniego walnego zgromadzenia

Protokoł z V Walnego Zgromadzenia VPI z roku 2002 zatwierdzono jednogłośnie.

Ad. Pkt. 6 Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, przedstawienie planów na przyszłość - referat Prezesa Zarządu Kol. Wojciecha Rogalskiego.

Drodzy Goście, Szanowne Koleżanki i Koledzy, pozwólcie teraz, że dokonam krótkiego podsumowania wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich 14 miesięcy.

Przede wszystkim staraliśmy się na miarę naszych możliwości umożliwić naszym członkiniom i członkom jak najlepszy dostęp do informacji zarówno technicznych jak i innych dotyczących dnia codziennego w Austrii i w Polsce.
Temu celowi służyły i służą nasze cotygodniowe spotkania wtorkowe, nasza coraz bogatsza biblioteczka fachowa, oraz oczywiście nasza witryna internetowa prowadzona przez Kol. Krzysztofa Dąbrowskiego.

Referendum, które odbyło się w dniu 7.06.2003 na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zakończyło się pełnym sukcesem. Jest to dla mnie osobiście jedno z najważniejszych wydarzeń dla każdego Polaka i każdego, kto w sercu Polskość niesie.
Na tym miejscu chciałbym na ręce obecnych u nas dzisiaj przedstawicieli polskich Władz Dyplomatycznych złożyć raz jeszcze serdeczne Gratulacje oraz słowa uznania za całoksztat działalności przygotowawczej.
Jestem bardzo dumny, ze również Stowarzyszenie mogło przyczynić sie do tego sukcesu czy to przez działalność statutową, czy przez bezpośrednią pomoc przy przeprowadzeniu Referendum w budynku Konsulatu w Wiedniu.

Szeczegślnie dumnym jestem z faktu zaproszenia mojej osoby jako Prezydenta VPI do wzięcia udziału w Konferencji Przedstawicieli Polnii Krajów 15-ki UE w Warszawie w dniu 10 maja 2003. Uwieńczona wspólnym apelem o jedność w staraniach Polski o przystąpienie do UE. Konferencja została w perfekcyjny sposób zorganizowana przez Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Prof. Longina Pastusiaka.

Trzecim zakresem naszej działalności były, są i będą spotkania towarzyskie takie jak wycieczka statkiem po Dunaju w lecie 2002, ogniska w Lindabrunn (w tym roku obecne były 42 osoby), coroczne Andrzejki, "Ostatki" czy spotkania świąteczne. Nasza tegoroczna wycieczka wakacyjna miała miejsce 20 lipca i prowadziła do Styrii śladami koni i kulturowego centrum Europy, które wtym roku przypadło na Graz. W wycieczce wynajętym przez VPI autobusem wzięło udział 28 osób.

Ale wróćmy do chronologicznego przypomnienia najważniejszych wydarzeń.

Tradycyjnie, w każdy wtorek, w godz. 18.00 - 21.00: odbywały się nasze spotkania, w czasie których przedstawiane były ciekawe prelekcje i referaty na tematy takie jak "Australia" (Kol. Zieliński), tajemnice piramid (Kol. Dąbrowski), porady z zakresu obsługi poczty elektronicznej, (Kol. Dąbrowski i Kol. Szpetkowski), rozmowy z przedstawicielami BRH z Panem Radcą Jakubiszynem na czele, kursy CAD (Kol. Zgud i Kol. Zieliński), wieczór poetycki mgr Marzanny Danek-Hnelozub, ostatki, tym razem w siedzibie, na temat "O muzyce i fizyce" mgr Halina Jasik.

W roku 2002 - Mimo zaplanowanej przerwy wakacyjnej przez cały miesiąc lipiec i sierpień prowadzono prace związane z udziałem VPI w realizacji programu Leonardo da Vinci (LdV), dla 25-osobowej grupy studentów i uczniów pochodzących z regionu Mazur.
VPI podjęło się opieki nad grupą na prośbę przedstawicieli ambasady RP, ponieważ pierwotnie przewidziany partner austriacki nie dotrzymał umowy i nie chciał mieć kontaktów z polską młodzieżą. Zgodnie z wyjaśnieniami LdV Wiedeń było to spowodowane nieporozumieniami związanymi z pobytem w Austrii poprzedniej grupy z tego samego regionu.
Promotorem zespołu przebywającego do końca sierpnia w Wiedniu, był Prezes Mazurskiego Centrum Informacji Europejskiej w Szczytnie. Szczególnym problemem dla uczestników projektu (beneficjentów) była niedostateczna znajomość języków obcych.
Zaangażowanie to zakończyło się dla Stowarzyszenia w sposó bardzo niemiły. Mazurskie Centrum Informacji Europejskiej w Szczytnie zaprezentowało się jako kompletnie niekompetentna banda, odpowiednie raporty na ten temat zostały wystosowane do odpowiednich placówek polskich. (na poczatku lipca, niestety jak dotad brak odpowiedzi).

 

24.08.2002 już wspomniana wycieczka lato 2002. W rejsie do Orth an der Donau wzięło udział 20 osób dorosłych, oraz 2. dzieci. Stan Dunaju był jeszcze po ubiegłorocznej powodzi dosyć wysoki, na brzegach ślady zalewu były jednak co najmniej o 6 m. wyższe.
Na przystani w Orth nad Dunajem zwiedziliśmy "Schiffmühle - Orth an der Donau". Młyn ten jest jedynym na Dunaju, funkcjonującym wodnym młynem. Budowa trwała 3 lata, plany techniczne pochodziły z 1800 roku, finansowanie - kraj Dolna Austria i Unia Europejska. Z punktu widzenia inżynierii wodnej szczególnie interesujący był system uruchamiania młyna przez odpowiednie kierowanie przepływu strumienia wody i spowodowanie zawirowań umożliwiających pracę tego urządzenia.

17.10 - 20.10.2002 - Odbyła się najważniejsza impreza IV kwartału 2002 - wystawa, pod tytułem: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 50 lat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - Wybrane Osiągnięcia Naukowe.
Wystawę przygotowano wspólnie z Akademią Górniczo- Hutniczą w Krakowie przy poparciu Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego otwarcia dokonał prof. dr hab. Andrzej Maria Gołaś Prezydent Miasta Krakowa, Honorowy Członek VPI. Przybyło wiele znamienitych gości. Wystawa odbyła się w ramach Roku Polskiego w Austrii i Dni Krakowa w Wiedniu. Było to okazją do prezentacji wysokiego poziomu naukowego polskiego szkolnictwa wyższego. ( w oficjalnych sprawozdaniach z roku polskiego niestety pominieto te informację). Przy okazji omawiania tej ciekawej wystawy Kol. Rogalski przekazał serdeczne pozdrowienia i życzenia owocnych obrad od Kol. Tadeusza Pająka, który niestety tam razem nie mógł wtiąć udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 16.-17.11.2002, Kol. B. Prochaska reprezentowała VPI na obchodach 85-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji . Uroczystości odbyły się w Paryżu. Udział w spotkaniu wzięło około 70 osób. Obecne były delegacje stowarzyszeń inżynierskich z Anglii, Niemiec, USA i z Polski. Prezentacja, którą opracowała i przedstawiła Koleżanka nosiła tytuł: "Działalność Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii w okresie pięciolecia: 15.11.1997 - 15.11.2002".

21.11.2002, na zaproszenie redakcji "Forum Polonijnego", które prowadził Wojciech Zieliński - TV Polonia w Warszawie odbyła sie dyskusja, w której wzięła udział Sekretarz Generalny naszego Stowarzyszenia Kol. Bożena Prochaska.

30.11.2002, tradycyjne "Andrzejki"

14.12.2002 wspólna wigilia VPI.

ROK 2003

9 i 10 maja odbyła się w Warszawie wspomniana już Konferencja Polonii z krajów UE. Zaproszonych zostało po 4 przedstawicieli Polonii z 15 krajów należących do Unii Europejskiej. Na zakończenie zredagowano oświadczenie przedstawicieli organizacji i środowisk polonijnych z krajów Unii Europejskiej, które rozesłane zostało do Polonii świata. Podkreślono jak ważnym aspektem jest szeroki udział w referendum, historycznym momencie, w którym naród polski zadecyduje o swojej przyszłości.

W dniach 10 i 11 maja - uroczystości poświęcone pamięci wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego w Mauthausen. Jak corocznie tak i w tym roku reprezentantki i reprezentanci Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystościach i złożyli kwiaty w imieniu naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy za podtrzymanie tradycji i wypełnienie tego bardzo ważnego obowiązku. Równocześnie zwracam się z prośbą do wszystkich obecnych o udział w tych uroczystościach także w roku 2004

. 22 - 23 maja odbyła się w Domu Inżyniera, w "Festsaal" - Eschenbachgasse 9, 1010 Wien, Konferencja pod tytułem: "Fermentacja beztlenowa odpadów organicznych - Zakład Fermentacji w Wiedniu" temat był bardzo interesujący, VPI było współorganizatorem tego przez Miasto Wiedeń przeprowadzonego Sympozjum, w którym wzięło udział ponad 100 osób z tego 20 z Polski.

W dniach 7 - 8 czerwca odbyło się referendum akcesyjne do Unii Europejskiej.
Kol. Wiesław Mróz wraz z Kol. Markiem Bińkowskim byli członkami komisji wyborczej, powołanej przez polską Ambasadę i Konsulat w Wiedniu z okazji tego historycznego wydarzenia. Kol. Mróz był Przewodniczącym Komisji, a więc przypadła mu szczególnie ważna rola. Praca trwała przez 2 dni - sobotę i niedzielę, 7 - 8 czerwca br. Oficjalnie w godzinach od 6.00 rano do 20.00 wieczorem (prace przeciągały się nawet do 2,00 w nocy).
W kuluarach Konsulatu przewinęło się ponad 2000 Polek i Polaków. Zjawili się nie tylko ci, którzy stale mieszkają w Austrii, ale także przejezdni z Ameryki i innych dalekich krajów.

14 czerwca - miało miejsce tradycyjne już ognisko VPI w SYMPOSION - Lindabrunn. Obecnych było 47 osób i dwa rasowe pieski. Tak liczne spotkanie Polonii Austriackiej zawdzięczamy coraz lepszej opinii o pracy VPI i można je z czystym sumieniem nazwać polonijnym wydarzeniem towarzyskim.

28 - 29 czerwca - Kolejna, Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii w Warszawie. Tym razem VPI zaproszone zostało do prezentacji swoich osiągnięć. Informacje na temat zadań, celów i osiągnięć naszego Stowarzyszenia umieszczone zostały w katalogu informacyjnym.
VPI reprezentował Kol. Stefan Galecki, w konferencji uczestniczyło około 600 osób - przedstawicieli najwyższych władz państwowych Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawicieli firm polskich i polonijnych z całego świata.

Zakończono opracowanie tematu "Inżynier XX wieku" (poprzedni tytuł: Inżynier 2000). Wydany został CD-ROM ze zbiorem wszystkich zgłoszonych życiorysów.
Prezentacja tego opracowania jest osobnym punktem naszego dzisiejszego spotkania

22-25.sierpnia 2003 - wizyta zespołu filmowego "Czołówka"- Prezentacja systemów gospodarki odpadami w Wiedniu, zdjęcia do cyklu filmowego "Planeta Śmieci". Stowarzyszenie umożliwiło 8-osobowej grupie filmowej załatwienie pozwoleń na dokonanie zdjęć w najważniejszych objektach gospodarki odpadami w Wiedniu, towarzyszyło grupie podczas pobytu w Wiedniu, pomagając w znalezieniu odpowiednich motywów i służąc pomocą w tłumaczeniach i wywiadach.

Jakie mamy plany na przyszłość?

Kontynuować będziemy oczywiście nasze tradycyjne już i spotkania towarzyskie i wycieczki fachowe. Następną przez nas organizowaną wycieczką miało być zwiedzanie "Najbezpieczniejszej Elektrowni Atomowej Świata" - w Zwentendorf. Niestety jak narazie została ona zamknięta dla zwiedzających - jeżeli uda się załatwić zezwolenie na te odwiedziny oczywiście podejmiemy się realizacji tego przedsięwzięcia w późniejszym terminie.

Zapraszamy wszystkich zorganizowanych w VPI do zgłaszania dalszych tematów - każdy z nas zaproszony jest do dzielenia się z uczestnikami wtorkowych spotkań informacjami na temat swoich prac, osiągnięć, ciekawymi przeżyciami urlopowymi lub innymi interesującymi zdarzeniami.

Trwają prace nad Katalogiem Europejskich Firm Ekologicznych. Inicjatywa i duży wkład pracy pochodzi od Ekologusa. Gotowe są już foldery informacyjne. VPI zdobyło do tego projektu poparcie Austriackiej Izby Gospodarczej oraz ÖWAV.
Szukamy naturalnie firm, które zechciałyby za drobną opłatą zaprezentować się w tym katalogu. Prowadzenie rozmów z firmami, sporządzanie umów i zbiór materiałów stanowić będzie podstawowe zajęcie tegorocznej jesieni.

Wiemy, że olbrzymie przez Unię postawione do dyspozycji środki finansowe przepadają, ponieważ brakuje w Polsce Know how jak te pieniądze wykorzystać. W dalszym ciągu prowadzimy prace nad przygotowaniem programu umożliwiającego w ułatwienia w tym zakresie. Istnieje pomysł, aby wprowadzić w życie projekt transformacji rolnictwa polskiego z tzw. rolnictwa konwencjonalnego (nawozy sztuczne, pestycydy itd.) na rolnictwo biologiczne. Dalszymi zakresami działań są agroturystyka, markieting produktów rolnych, współpraca Parków Narodowych Austrii i Polski. Tematami tymi zajmuje się Kol. Mróz.

W dniu 5 października odbędzie w Festsaal uroczysta prezentacja książki biograficznej pana hrabiego Mieczysława Ledóchowskiego. Jest to impreza organizowana wspólnie przez "Wiener-Krakauer Kulturgesellschaft" i VPI - jednocześnie wkład Stowarzyszenia do Dni Polskich w Wiedniu (6.09 - 25.10. 2003). Zapraszam do wzięcia udziału, będzie to niewątpliwie bardzo interesujące wydarzenie.

W dniach 24 - 26 października odwiedzą nas Inżynierowie z Anglii i z Francji. Jest to rewizyta z okazji pobytu Kol. Bożeny Prochaska w Paryżu w listopadzie ubiegłego roku. VPI zapewni naszym gościom ciekawy program zwiedzania Wiednia, spotkanie w Heurigerze, odbędą się również rozmowy robocze w Siedzibie Stowarzyszenia a dotyczące spraw powstania Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - dążymy do uzyskania przedstawicielstwa inżynierów polskiego pochodzenia w Brukseli.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Drodzy Goście!

Mam nadzieję że udało mi się w tym koniecznym skrócie przedstawić osiągnięcia Stowarzyszenia oraz nakreślić nasze plany na przyszłość.

Przed nami dużo pracy, program jaki został opracowany przez Prezydium wymagał będzie znowu olbrzymiego zaangażowania, wiele pracy i sporych środków finansowych.

Serdecznie dziękuję za uwagę i przekazuję głos Kol. Krzysztofowi Dąbrowskiemu.

Ad. Pkt. 7 Multimedialna prezentacja opracowania "Inżynier XX wieku"
Kol. Krzysztof Dąbrowski, Kol. Wanda Zgud.


Kol.Kol. Wanda Zgud i Krzysztof Dąbrowski przygotowali prezentację dysku CD pt. "Inżynier XX wieku". Obecni na sali uczestnicy Walnego Zgromadzenia zostali poinformowani o celach przyświecających temu opracowaniu i niektórych, zdaniem autorów interesujących jego aspektach. Następnie została przedstawiona w skrócie zawartość dysku oraz 2 wybrane życiorysy i interesująca prezentacja osiągnięć Arch. Dipl.-Ing. Tadeusza Spychały.
Pomysłodawcą tematu był Kol. Andrzej Szpetkowski.
Wszyscy obecni na zebraniu otrzymali dysk CD z tym opracowaniem.

Przerwa - Bufet

Kanapki były bardzo smakowite, wypieki Kol. Elisabethy Suski - palce lizać, a wierszyk "przy cylindrze" - znakomity i pozwolę sobie w tym protokole uwiecznić to dzieło poetyckie Kol. Grzegorza Piotrowskiego - Redaktora Biuletynu VPI:

Koleżanki, Koledzy, Degustatorzy!

n- euro wrzucić tu wypada
za kaloryczną swawolę
podniebienia głaskanie
trunków smakowanie

jako wyraz solidarności
szacunku, a nawet czci
dla drobnej gastronomii
spod znaku VPI.

Efektem czytania tej poezji było oczywiście n-euro w cylindrze.

Ad. Pkt. 8 Sprawozdanie Skarbniczki - Kol. Grażyny Zbieszczyk.

Kol. Grażyna Zbieszczyk zrefeferowała stan finansów VPI za rok ubiegły, oraz przedstawiła preliminarz na rok bieżący.

Ad. Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący Kol. Andrzej May.

Kol. May odczytał: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VPI:
Dnia 22.07.2003 roku Komisja Rewizyjna w składzie:
- Andrzej May - przewodniczący
- Piotr Jasiewicz
- Piotr Nieckuła

dokonała kontroli dokumentów finansowych przedstawionych przez Skarbnika VPI
Kol. Grażynę Zbieszczyk
. Skontrolowane zostały wpływy i wydatki oraz sposób prowadzenia dokumentacji finansowej.
W toku kontroli stwierdzono co następuje:
1. wszelkie wpływy i wydatki są prawidłowo udokumentowane.
2. Nie stwierdzono przypadków braku rachunków.
3. Nie było przypadków niecelowych bądź niezasadnionych wydatków.
4. Rachunkowość jest prowadzona sumiennie i prawidłowo.

Sumując wyniki przeprowadzonej kontroli Komisja stwierdza, że dokumentacja finansowa prowadzona jest bardzo dobrze i nie ma zastrzeżeń do przedstawionego bilansu VPI za rok 2002. Kol. May podkreślił, że kierunki prac, które podejmuje Prezydium VPI są bardzo celowo wybrane i przynoszą Stowarzyszeniu wymierne zyski na dalsze prowadzenie działalności.

Podpisali
: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej May
Członkowie Komisji Rewizyjnej Piotr Jasiewicz, Piotr Nieckuła

Ponownie stwierdzono quorum: Obecnych na sali - 28 osób,
Upoważnienia do głosowania: 2 głosy (Kol. Kol. Marek i Łukasz Drożdż, którzy musieli wcześniej opuścić Walne Zgromadzenie, udzielili ustnie upoważnienia) - Kol. E. Olbiński,
1 głos (Kol. B.Wroński) - Kol. W. Rogalski,
7 głosów (Kol.Kol. Magdalena i Wojciech Kruczyńscy, Kol. Katarzyna Mianowska, Kol. Lech Miśkiewicz, Kol. Jacek Potocki, Kol. Paweł Raczew, Kol. Jan Siwczyk) - Kol. B. Prochaska.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu przeprowadziła Komisja Skrutacyjna - absolutorium udzielone zostało jednogłośnie.

Kol. Maciek Biesiekierski serdecznie podziękował Prezydentowi VPI - Kol. Wojtkowi Rogalskiemu za wkład pracy i konsekwentną realizację wyznaczonych celów. Wypowiedź swoją zakończył: Drogi Wojtku, Drogi Prezydencie - prowadź nas tak dalej.

Ad.Pkt.10 Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia - Kol. Wojciech Rogalski - Prezydent VPI -
Statut Stowarzyszenia uległ zmianom spowodowanym koniecznością:
* zgłoszenia nowego adresu VPI,
* podania do wiadomości zmiany nazw funkcji (Prezydent, Wiceprezydent i Sekretarz Generalny) zaakceptowanej na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2002 a także związanej z tym faktem zmiany nazwy "Zarząd" na "Prezydium",
* dostosowania go do wymogów obowiązujących od 01.07.2002 wg. Ustawy o Stowarzyszeniach (BGBl. I Nr. 66/2002).
Zaktualizowany Statut Stowarzyszenia jest załącznikiem Nr.1 do niniejszego sprawozdania.

Ad.Pkt.11 Dyskusja i głosowanie na temat zmian w statucie VPI.
Statut zatwierdzono jednogłośnie.

Ad.Pkt.12 Dyskusja i głosowanie na temat pisemnie złożonych wniosków.
Nie było zgłoszonych pisemnie wniosków.

Ad.Pkt.13 Dyskusja wolnych wniosków.
Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad.Pkt.14 Zamknięcie obrad
Kol. Wojciech Rogalski podziękował wszystkim zebranym za obecność, za pomoc w organizacji spotkania, za zaangażowanie dla wspólnej sprawy.

Załącznik 1: Zaktualizowany Statut VPI w języku niemieckim.

Sprawozdanie zatwierdzone będzie na VII Walnym Zgromadzeniu w 2004 roku.
Za treść sprawozdania odpowiedzialna: Sekretarz Generalna VPI - Bożena Prochaska