Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dołącz do nas

Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych Inżynierów i Techników! Zapraszamy

Archiwum

Sprawozdanie z VIII. Walnego Zgromadzenia, 2005

26.11.2005

Zgromadzenie odbyło się w dniu  26.11.2005.

w siedzibie VPI - w Domu Inżyniera, 2.piętro

A - 1010 WIEN, Eschenbachgasse 9

  

PORZĄDEK OBRAD:

1.

Otwarcie obrad, powitanie gości.

2.

Potwierdzenie quorum.

3.

Wybór komisji skrutacyjnej.

4.

Zatwierdzenie protokołu obrad ostatniego walnego zebrania (prosimy o dokładne zapoznanie się z protokołem, który przesłany został wraz z listem kwartalnym z dnia 21.12.2004).

5.

Poddanie pod głosowanie przynania tytułu członka honorowego VPI Kol. Stefanowi Galeckiemu.

6.

Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, przedstawienie planów na  przyszłość (referat Prezydenta VPI - Kol. Wojciecha Rogalskiego).

7.

Sprawozdanie Skarbniczki Kol. Grażyny Zbieszczyk na temat stanu finansowego Stowarzyszenia

8.

Komisja Rewizyjna – Sprawozdanie z kontroli finansowej.

9.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu. (Komisja Skrutacyjna).

10.

Dyskusja i głosowanie na temat pisemnie złożonych wniosków.

11.

Dyskusja wolnych wniosków.

12.

Zamknięcie obrad.

 B U F E T, wraz z degustacją win firmy MARCO

 

Ad. Pkt. 1.            Otwarcie obrad, powitanie gości.

Prezydent Stowarzyszenia – Kol. Wojciech Rogalski serdecznie powitał zaproszone na obrady osoby: -

          - inż. Barbarę Huslik – Prezesa „Strzechy”

          - Jadwigę Hafner – Redaktora „Jupitera”

         .-.mgr Piotra Piotrowskiego, II. Sekretarza Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej

          - Mieczysława Hrabiego Ledóchowskiego – znanego działacza polonijnego

          - Adama Kiss-Orskiego – Redaktora witryny internetowej „Austriapol”

prof. Adam Zieliński usprawiedliwił swoją nieobecność pisemnie, Minister Oliwiński i Radca Kuźma usprawiedliwili telefonicznie nieobecność, oraz wydelegowali w swoim zastępstwie Pana mgr Piotra Piotrowskiego.

Ad. Pkt.2.            Potwierdzenie quorum. – Listę obecności podpisały 24 osoby (w tym 22 członków zwyczajnych, 1 członek honorowy i 1 członek organizacyjny). 8 osób nadesłało upoważnienia do głosowania w ich imieniu. 7. upoważnień wystawionych było dla Kol. Bożeny Prochaska ( Kol.Kol. Marek Drożdż, Małgorzata Hochleitner, Sławomir Kotowski, Katarzyna Mianowska, Elżbieta Olbiński, Tadeusz Pająk, Bartosz Winiecki), 1. upoważnienie do głosowania wystawione było dla Kol. Wiesława Mroza (Kol. Andrzej May). Kol. Józef Lato usprawiedliwił swoją nieoczekiwaną nieobecność telefonicznie.

Ad. Pkt.3.            Wybór komisji skrutacyjnej.

Do komisji Skrutacyjnej zgłosiły sie 2 osoby: Kol.Ryszard Kijek oraz Kol.Grażyna Zbieszczyk.

Ad. Pkt.4.            Zatwierdzenie protokołu obrad poprzedniego walnego zgromadzenia (protokół ten przesłany był wraz z listem kwartalnym z dnia 21.12.2004). Protokół zatwierdzony został przez aklamację.

Ad. Pkt.5.            Poddanie pod głosowanie przyznania tytułu członka honorowego VPI Kol. Stefanowi Galeckiemu.

Decyzją Prezydium przyznane zostało Kol. Stefanowi Galeckiemu Członkostwo Honorowe VPI. Kol. Wojciech Rogalski uzasadnił zasługi Kol. Galeckiego w popieraniu rozwoju Stowarzyszenia:

 

„Kolega Stefan Galecki w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii, przysparzając swoimi bogatymi doświadczeniami zawodowymi
i dużymi osobistymi osiągnięciami w zakresie działalności handlowo-gospodarczej wartości materialnej
i ideowej Stowarzyszenia”.

 

Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie, decyzja Prezydium przyjęta została jednogłośnie, po czym odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu członkostwa honorowego, oraz złotej odznaki VPI.

 

Ad. Pkt.6.            Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, przedstawienie planów na  przyszłość (referat Prezydenta VPI - Kol. Wojciecha Rogalskiego).

 

„Drodzy Goście, Szanowne Koleżanki i Koledzy, pozwólcie, że dokonam krótkiego podsumowania stowarzyszeniowych wydarzeń ostatnich - niemal dokładnie - 12 miesięcy.

  

6.1. Organizacja konferencji:

  

·         12 - 14. października 2005 – Międzynarodowa Konferencja na temat: „ZAGOSPODAROWANIE ŹRÓDEŁ GEOTERMALNYCH W POLSCE SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO, PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ AUSTRIACKICH” . 13.10.2005 – część teoretyczna w Domu Inżyniera, 1010 Wien, Eschenbachgasse 9, 2. piętro. Organizatorami konferencji było VPI i Ekologus, patronat objął: Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu; www.handelsratpolen.at, oraz Prezydent miasta Krakowa www.krakow.pl

 

W skład komitetu organizacyjnego wchodziły następujące osoby:

 

Dipl.-Ing. Wojciech Rogalski

Prezydent Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii

Dr. Krzysztof Jakubiszyn

Kierownik WEH Ambasady Rzeczypospolitej w Wiedniu

Arch. Dipl.-Ing. Mirosław Zawiła

Architekt, Projektant, Członek VPI

Mgr Inż. Jacek Buchta

Prezes Ekologus Polska i Ekologus Austria, Członek VPI

Dipl.-Ing. Krzysztof Zgud

Wiceprezes VPI

Arch. Dipl.-Ing. Marek Drożdż

Architekt, Wykonawca, Członek VPI

 

Konferencja uwieńczona została dużym sukcesem, 70 uczestników śledziło z uwagą przebieg poszczególnych wykładów.

Temat i koncepcja konferencji spotkała się również z dużym zainteresowaniem Austriackiej Izby Gospodarczej oraz Landu Styrii - organizacje poparły finansowo nasze prace.

Jestem przekonany, że temat wód geotermalnych będzie dalej mieć miejsce na porządku dziennym naszych działań, planowane są dalsze spotkania- tym razem zainteresowanych budową i eksploatacja odpowiedniech zakładów w Polsce firm asutriackich z odpowiedzialnymi za te sprawy jednostkami polskimi. VPI będzie pełnić rolę aktywnego pośrednika.

 

Przy tej okazji pragnę jeszcze raz bardzo serdecznie i „coram publicum” podziekować wszystkim Koleżankom i Kolegom zaangażowanym w pracę nad przeprowadzeniem tej konferencji za włożony nakład pracy. Oprócz członków komitetu organizacyjnego dużym wkładem pracy odznaczyły się Koleżanki Bożena Prochaska, Wanda Zgud, Grażyna Zbieszczyk, Ela Chołkowska, oraz Koledzy Krzysztof Milewski, Krzysztof Dąbrowski, Wiesław Mróz,

 

W imieniu Stowarzyszenia i w moim własnym imieniu składam Wam jeszcze raz serdeczne podziękowania.

  

6.2.         Działalność celem prezentacji VPI na zewnątrz:

   

·         23. lutego 2005 – Spotkanie z Panem Ambasadorem Ambasady RP w Austrii – Markiem Jędrysem. Na spotkaniu obecni byli Prezydent VPI – Kol. Wojciech Rogalski i Kol. Bożena Prochaska – Sekretarz Generalna. Spotkanie to było okazją do osobistego kontaktu
i przedstawienia planów pracy VPI na najbliższą przyszłość.

·         21. czerwca 2005 – miało miejsce spotkanie z Panem Dr. Haydarem Sari, który jest kierownikiem referatu do spraw interkulturalnych (Interkurturelle Aktivitäten) przy Wydziale Magistratu Nr. 7 - Kultura. Podzielono się poglądami na aktualne wydarzenia w życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym, oraz nakreślono możliwości współpracy w przyszłym roku.

·         14. września 2005 - ukazał się dodatek specjalny wydawnictwa „die Presse” pod tytułem „POLEN”. Stowarzyszenie umieściło w tym dodatku obszerną notatkę na temat naszej organizacji. Notatka jest do wglądu w witrynie internetowej VPI. Sekretariat może także zainteresowanym pokazać oryginał, lub wykonać kopię tej notatki.

·         7. czerwca 2005 – miałem zaszczyt, jako Prezydent VPI, wziąć udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez Komunalną Izbę Gospodarki Odpadami (KIGO) w Warszawie na temat: „Zmiany w ustawie o gospodarce odpadami”.

Ostateczna forma tej ustawy nie jest w prawdzie w pełni zadowalająca, niemniej jednak stanowi przynajmniej mały krok do przodu.

·         24.- 25. października 2005 - miałem możliwość wzięcia udziału - między innymi również jako Prezydent VPI w konferencji zorganizownaej w Krakowie przez dr. Tadeusza Pająka na temat „Obróbka termiczna odpadów - argumenty za i przeciw” oraz na wygłoszenie referatu na temat zasad finansowania wiedeńskiego systemu gospodarki odpadami.

 

  6.3.         Obowiązki honorowe:

   

W dniach 7-9. maja 2005 - odbyły się uroczystości związane z 60 rocznicą wyzwolenia obozów systemu Mauthausen – Gusen. Pod pomnikami w Gusen i Mauthausen nie zabrakło przedstawicieli VPI, którzy złożyli tam wiązanki kwiatów. Udział w uroczystościach jubileuszowych był wyrazem hołdu dla zmarłych w cierpieniach i pomordowanych w obozach, jak również przywiązania do Polski.  VPI dziękuje wszystkim Koleżankom i Kolegom za udział w tych obchodach. Ten skromny gest pamięci dla tamtych lat uważamy za nasz patriotyczny obowiązek.

 

  6.4            Międzynarodowy udział w pracach Stowarzyszeń Inżynierskich:

   

●          04. czerwca 2005 – odbyło się w Paryżu Walne Zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Delegatem VPI był Kol. Paweł Raczew. Na mocy ustaleń Walnego Zebrania Federacji z roku 2004 (w Londynie) siedzibą tej organizacji jest na stałe wiedeńskie biuro VPI. Tablica Federacji - autorstwa Kol. Raczewa - znajduje się przy wejściu do Domu Inżyniera, oraz na drzwiach wejściowych biura VPI.

Od 3 czerwca 2005 VPI pełni również funkcję Zarządu Federacji. Sekretariat Generalny Federacji pozostaje na następne 2 lata w dotychczasowym składzie. Kol. Paweł Raczew pełni
w Sekretariacie Generalnym Federacji funkcję zastępcy Sekretarza Generalnego.

 

 

●          8 – 11 września 2005 roku – Kraków - Polska Akademia Umiejętności we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” zorganizowały: I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie.

 

I na tym Kongresie reprezentował Kol. Paweł Raczew zarówno Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii, jak i Europejskią Federację Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, wygłosił on także obszerny referat na temat naszej działalności. Celem konferencji było przedstawienie osiągnięć nauki polskiej w świecie, a także doprowadzenie do współpracy towarzystw i naukowców polskiego pochodzenia, pracujących w różnych krajach
i kontynentach.

●          22 . października 2005 – odbyły się w Londynie obchody 65-lecia istnienia Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii –  delegatami VPI byli: Kol. Bożena Prochaska i Kol. Paweł Raczew.

●                      23. października 2005 – także w Londynie, odbyło się – 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - VPI reprezentowali: Kol. Bożena Prochaska i Kol. Paweł Raczew. Wybrano Komisję Statutowo-Rewizyjną Federacji, zatwierdzono statut, deklarację przystąpienia do Federacji, oraz ustalono termin płacenia składek (najpóźniej do końca 1.kwartału każdego roku).

●                      Należy nadmienić, że w związku z postanowieniami Federacji VPI przyjęło na siebie pełnienie roli centrum kompetencji w zakresie ochrony środowiska. Szereg artykułów opracowanych przez naszych członków (dr Pająk, kol. Rogalski, kol. Staszczyk) jest dostępnych w witrynie internetowej VPI. (www.vpivienna.org/federacja/centrum kompetencji/. Zapraszamy Koleżanki i Kolegów, którzy zajmują się tematem ochrony środowiska do nadsyłania swoich opracowań celem ich publikacji.

●          W ramach działalności Federacji wysłano 19 listów adresowanych do oficjałów UE w Brukseli,
w których sugerowano lokalizację Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT) w Polsce, we Wrocławiu.

Wzorcem dla powstania EIT jest istniejący od 1895 r. w Bostonie / Massachusetts Institut of Technology. Ponad 100 lat sukcesów tej uczelni wskazuje na potrzebę stworzenia podobnego instytutu w zjednoczonej Europie. Instytut tej rangi powinien skupiać funkcje edukacyjne
i badawcze oraz tworzyć platformę do scalenia wysiłków w kierunku właściwego wykorzystania naukowo- badawczego potencjału krajów członkowskich UE.

Cel zintegrowania i zbliżenia potencjałów naukowo – badawczych nowych krajów członkowskich
z pozostałymi krajami UE nakreśla zdecydowanie przyszłość Europy w kierunku integracji nauki
i techniki w obszarze nakreślonym przez jej nowe granice. Działalność VPI oraz Federacji opowiada w całości tym zadaniom.

Nadchodzi szereg pozytywnych pism w tej sprawie, rozstrzygnięcie lokalizacji ma być dokonane
w najbliższym półroczu, mamy nadzieję, że nasza inicjatywa odniesie pozytywny wpływ na tę prestiżową sprawę.

 

  • 23. października 2005 – także w Londynie, wykorzystując zjazd przedstawicieli różnych organizacji naukowo-technicznych na 65-lecie STPwWB, odbyło się 1. Światowe Forum Polskich Organizacji Naukowo-Technicznych. Oprócz organizacji zrzeszonych w Europejskim Forum Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (Anglia, Austria, Francja, Litwa, Niemcy) udział wzięli przedstawiciele polskich władz FSNT NOT, przedstawiciele polskich uczelni i polskiej izby inżynierskiej, jak również osoby reprezentujące Amerykę Północną

i Kanadę.

Zarówno na obchodach 65-lecia STPwWB, jak i na 1.Forum obecna była TV Polonia. Reportaż telewizyjny na temat tych spotkań można było obejrzeć w dniu 17.11. br. VPI posiada także taśmę z nagraniem audycji, planujemy prezentację audycji na spotkaniu wtorkowym w 1. kwartale 2006.

  

6.5.         Wykłady i pogadanki na tematy techniczne:

 

6.5.1.                 W lutym 2005 – Kol. Krzysztof Dąbrowski wygłosił pogadankę pod tytułem: „Pionerzy polskiej radiotechniki”. Bardzo interesujące i obszerne opracowanie, które wzbudziło szerokie zainteresowanie. W przygotowaniu jest CD-ROM na ten temat. Aktualnie CD zostało już wydane, prezentacja odbędzie się 13.12.2005. Dziękujemy Koledze.

6.5.2.                 12. kwietnia 2005 – Kol. Jan Siwczyk wygłosił pogadankę o uprawnieniach wymaganych w Austrii do otwarcia firmy w tzw. branżach reglamentowanych (n.p. architektura wnętrz, elektrotechnika, maszynoznawstwo, informatyka, warsztaty, rzeczoznawstwo i inne). Dziękujemy Koledze za ciekawą prelekcję.

6.5.3.                 31. maja 2005 – Kol. Krzysztof Dąbrowski - wygłosił bardzo ciekawy wykład na temat: „Radiotechnika i prognozowanie trzęsień ziemi”. Kolega omówił znane aktualnie zjawiska związane z wpływem fal długich na organizmy żywe oraz materiały organiczne, teorie dotyczące powstawania fal elektromagnetycznych w rejonach sejsmicznych a także przygotował i przedstawił szereg interesujących diagramów, schematów i rysunków wyjaśniających pracę radiowych systemów ostrzegawczych oraz przedstawił zasady działania sieci obserwatoriów naziemnych.

6.5.4.                 14. czerwca 2005 – Kol. Ela Chołkowska zapoznała nas z tematem: „Pasożyty
i człowiek”. Dziękujemy Koleżance za podzielenie się z nami swoimi zawodowymi doświadczeniami.

 

6.6.         Pogadanki na tematy ogólne

  6.6.1.                 10. maja 2005 – odbyła się prezentacja „Tupperware” – inteligentnych pojemników, naczyń i urządzeń kuchennych. Spotkanie organizowała Kol. Fritzi Weiss, co zapewniło bardzo sympatyczny przebieg imprezy i wspaniałe smakołyki zarówno przyniesione z domu, jak
i przygotowane w trakcie pokazu.

Na zakończenie wszyscy obecni otrzymali katalogi prezentowanych produktów, oraz broszurkę pełną ciekawych przepisów kuchennych. Dziękujemy zarówno prelegentce, jak

i Fritzi za tę interesującą imprezę.

6.6.2.                 18. października 2005 – odbył się wykład na temat obowiązującego w Austrii prawa – współpraca z kancelarią ENWC-Anwälte ( www.enwc.com).

  

Tytuł wykładu: „Die Haftung des Ingenieurs, Rechtsgrundlagen und Absicherung.“

 


6.7.         Wieczory literackie:

  6.7.1.                 26. kwietnia 2005 – Pani mgr Marzanna Danek-Hnelozub z wrodzonym sobie wdziękiem prezentowała szereg swoich wierszy. W związku z 60-leciem wyzwolenia obozu zagłady w Oświęcimiu odczytano także szereg smutnych i przerażających wierszy o tematyce związanej z historią z tamtych lat. Dla przypomnienia tego wieczoru, a także dla tych osób, które nie były obecne na tym spotkaniu, prezentujemy szereg wierszy w witrynie internetowej VPI (Informator - Kronika kulturalna). Pani Marzannie serdecznie dziękujemy za udział
w naszej  imprezie i gratulujemy kolejnych wyróżnień literackich.

  

6.8.         Prezentacje zdjęć z podróży:

  6.8.1.                 07. grudnia 2004 godz. - Prezentacja „San Francisco” – Kol. Bożena Prochaska – wspomnienia z ostatniego urlopu.

6.8.2.                 14. grudnia 2004 – Kol. Elżbieta Chołkowska opowiedziała o ubiegłorocznej podróży po Kalifornii oraz zaprezentowała szereg pięknych przeźroczy z tamtego rejonu.

6.8.3.                 13. września 2005 – kol. Ela Chołkowska opowiedziała o swoim tegorocznym, majowym urlopie w Kalifornii. Przeźrocza, które pokazała nam Koleżanka były bardzo piękne
i nastrojowe. Dziekujemy.

 

6.9.             Zmiana lokalizacji biura VPI. Na początku września 2005 odbyły się przenosiny naszego biura z poprzedniego pomieszczenia, wydzielonego ściankami działowymi od sali obrad, w której się aktualnie znajdujemy do pokoju znajdującego się za plecami stołu prezydialnego. Nowe biuro jest bardziej reprezyntacyjne niż poprzednie i nieco większe. W odnowieniu pomieszczenia pomogli: Kol.Kol. Krzysztof Milewski, Wiesław Mróz, Bożena Prochaska, Wanda i Krzysztof Zgud. Serdecznie dziękujemy za wykonanie tej terminowej pracy.

 

6.10.Wycieczki:

 

6.10.1.                    03. czerwca 2005 - odbyło się zwiedzanie Uniwersyteckiego Instytutu Atomowego, zlokalizowanego w centrum Wiednia (jedyna tego rodzaju lokalizacja na świecie). Niewątpliwie największym przeżyciem dla zwiedzających było zobaczenie wnętrza pracującego reaktora. W ciemnej czeluści widoczne były kręgi niebieskawego światła – promieniowania Czerenkowa powstającego w wyniku hamowania cząstek beta w wodzie. Dopiero po włączeniu oświetlenia widać było na dnie pręty paliwowe i regulujące szybkość reakcji.

6.10.2.                    W dniu 31 lipca 2005 - odbyła się tradycyjna wycieczka „Statkiem VPI” po Dunaju. Jak zwykle statek zapełniony był do ostatniego miejsca, na pokładzie nie zabrakło gości z Austrii oraz z Polski, także Chiara i Afrodyta dotrzymały nam towarzystwa. W tym roku trasa wycieczki wiodła kanałem Dunaju do śluzy Nussdorf, dalej do starej stoczni Korneuburg, potem Dunajem przez Wiedeń oglądany z perspektywy drogi wodnej.

         Wczesnym wieczorem czekały nakryte stoły restauracji „Der rostige Anker”. Pokrzepieni wybornymi daniami, przy lampce wina, śpiewach i harmonijkowym muzykowaniu Krzysztofa Milewskiego. Natępnie odbyło się śluzowanie w odwrotnym kierunku tym razem na Dunaju na stopniu wodnym Freudnau.

         Późnym wieczorem statek dobił do portu w centrum Wiednia. Niestety w tym roku wolność poruszania się po pokładzie była ograniczona. Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami bezpieczeństwa nie było możliwości trzymania wachty „na oku”. Pogoda dopisała, nastroje uczestników były znakomite.

6.10.3.            9. listopada 2005 (środa) – odbyło się – zwiedzanie  budowy przedłużenia linii U2. Udział w tej eskapadzie wzięło 13 osób. Relacja z przebiegu tego spotkania znajduje się
w witrynie VPI. Kol. Markowi Staszczykowi serdecznie dziekujemy za wykonanie
(i natychmiastowe przesłanie!) zdjęć.

 

6.11.      Zabawy:

 

6.11.1.                    30. listopada 2004 – tradycyjne Andrzejki, w siedzibie VPI. Obecnych było 20 osób.

6.11.2.                    18. grudnia 2004 – odbył się wieczór wigilijny VPI – w restauracji „Rips of Vienna”, Weihburggasse 22, Wien 1. Jak co roku w bardzo miłej atmosferze podzielono sią opłatkiem.

Zaszczycili nas także swoją obecnością Pan Minister Tadeusz Oliwiński i Pan Radca Andrzej Kuźma.

6.11.3.                    08. lutego 2005 - Karnawałowe Ostatki. Spotkanie w karnawałowach przebraniach. Dziękujemy wszystkim Członkiniom i Członkom za ich obecność. Miło było pogwarzyć w zgranym gronie. Naszemu Członkowi Honorowemu – Panu Radcy Zbigniewowi Zarębie serdecznie dziękujemy za przesłane życzenia dobrej zabawy. Atmosfera spotkania podporządkowała się tym miłym życzeniom.

6.11.4.                    19. czerwca 2005 - odbyło się w Mauerbach ognisko VPI. Pogoda jak zwykle dopisała, po zimnych dniach pierwszej połowy czerwca spędziliśmy w Mauerbach piękne niedzielne popołudnie paląc ognisko, piekąc smakołyki i zacieśniając osobiste kontakty. Śpiewy były „takie sobie”, głosy wykształcone, lecz nie wyćwiczone, ale wszyscy starali się aby brzmiało jaknajlepiej. Znakomity był natomiast koncert w c-dur Kol. Krzysztofa Milewskiego na ustnej harmonijce, oraz imponujące popisy Kol. Bogdana Zielińskiego na digiridu. Uchwalono przy tej okazji, że na kolejnym Walnym Zgromadzeniu VPI odegrane będą przez Kolegę hymny VPI
i Federacji. Kol. Bogdan Zieliński otrzymał oficjalne zlecenie na kompozycję hymnów.

6.11   Plany na pozostały okres roku 2005:

6. grudnia 2005 (wtorek) - godz. 18.00 - św. Mikołaj w siedzibie Stowarzyszenia. Jeszcze nie wiemy kto przebierze się za Mikołaja i kto będzie sponsorem prezentów, ale czas wyjaśni te „problemy".

10. grudnia 2005 (sobota) - godz. 18.00 - tradycyjna wigilia VPI - Restauracja „la maree", adres: Billrothstr.29, 1190 Wien, koszt: 15 € od osoby. Konsumpcja napoi płatna dodatkowo, bezpośrednio u kelnera. Menu: barszcz z uszkami, ryba, lub danie jarskie do wyboru z karty (www.lamaree.at). Deser we własnym zakresie (prosimy o zgłoszenia jeśli ktoś zechce upiec sernik, lub świąteczny makowiec, a może świąteczne ciasteczka....).

Prosimy o wpłacenie kwoty udziału w wigilii jeszcze w dniu dzisiejszym, ponieważ musimy do dnia 1. grudnia zgłosić w restauracji ilość osób biorących udział w tej imprezie. Zebrania wtorkowe i dyżury sekretariatu odbywają się do dnia 20.12.2005, przerwa świąteczna do 10.01.2006

13. grudnia 2005 (wtorek) – godz.18.30 prezentacja płyty CD, opracowanej dla pisma „Świat Radio” – Kol. Krzysztof Dąbrowski.

 

6.12   Plany na rok 2006:

 

Maj/czerwiec 2006 - V. spotkanie „Polacy Razem", temat:

Zagadnienia ochrony środowiska w oparciu o doświadczenia polskich specjalistów różnych krajów. Proponuje się wspólną organizację konferencji przez Zarząd Główny FSNT-NOT, oraz nasze VPI, w ramach zadań stowarzyszenia pełniącego w okresie VI. 2005 - VI. 2006 funkcję Zarządu Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Przy okazji zjazdu Polaków z całego świata planuje się zorganizowanie 3. Wyborczego Walnego Zebrania Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. VPI przekaże pełnioną obecnie funkcję Zarządu następnej organizacji (prawdopodobnie niemieckiemu zrzeszeniu).

Planujemy włączenie do naszej działalości kilku imprez kulturalnych (m.i. także na spotkaniu „Polacy Razem".)

Ponadto: szereg pogadanek fachowych, na aktualne tematy, spotkania towarzyskie w każdy wtorek, ognisko, wakacyjną wycieczkę. Jesteśmy otwarci dla wszelkich inicjatyw Koleżanek
i Kolegów, prosimy o dzielenie się swoimi wrażeniami urlopowymi, opisem wykonywanych projektów itp.

 

6.13            Informujemy:

  VPI posiada dygitalny aparat fotograficzny. Osoby należące do Stowarzyszenia, które wyjeżdżają na ciekawe urlopy i będą chciały podzielić się na zebraniach wrażeniami z tych podróży mają możliwość wypożyczenia aparatu. Obowiązuje wpłacenie kaucji w wysokości 250 €, przyjęcie na siebie obowiązku ewentualnej naprawy, oraz termininowy zwrot w godzinach urzędowania Sekretariatu VPI.

Pragnę także poinformować, że wszyscy Członkowie VPI otrzymują  dniu dzisiejszym odznaki VPI. Kolejne egzemplarze (wykonane zostały w wersji białej, złotej i czarnej) można zakupić u Kol. Gryżyny Zbieszczyk – skarbniczki VPI.

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Drodzy Goście!

Mam nadzieję że udało mi się w tym koniecznym skrócie przedstawić osiągnięcia Stowarzyszenia oraz nakreślić nasze plany na przyszłość.

Przed nami dużo pracy, program jaki został opracowany przez Prezydium wymagał będzie znowu olbrzymiego zaangażowania dużo prcy i sporych środków finansowych.

Jestem jednak dobrej myśli, że uda nam się te cele zrealizować.

Serdecznie dziękuję za uwagę i przekazuję głos Kol. Grażynie Zbieszczyk, Skarbniczce Stowarzyszenia,
z prośbą o przedstawienie stanu finansowego.”

 

Ad. Pkt.7.            Sprawozdanie Skarbniczki Kol. Grażyny Zbieszczyk na temat stanu finansowego Stowarzyszenia.

„Nasza finansowa egzystencja zależy przede wszystkim od naszego działania, im więcej przedwsięwzięć na zewnątrz, tym lepiej, a także od solidnego wywiązywania się z płacenia składek.

W marcu 2004 zorganizowlismy Seminarium Ochrona Środowiska w UE na przykładzie Wiednia
i Dolnej Austrii i tu sponsorowały nas takie firmy jak: ARA. Komptech, Ekologus, Danube Region.

W tym roku sytuacja wpłat składek zdecydowanie się poprawiła jeżeli chodzi o terminowość, przypominam: składki muszą być uregulowane do końca 1-go kwartału roku bieżącego. Ponadto część członków uregulowała zaległe wpłaty. Również ilość członków oranizacyjnych-firm, których składka członkowska wynosi 100€., zwiększyła się z 3 do 5 i jeszcze zwiększy się w następnym roku do siedmiu”.

W związku z zorganizowaną w październiku tego roku konferencją na temat wód termalnych stan naszego konta się poprawi”.

Kol. Grażyna Zbieszczyk przedstawiła: sprawozdanie finansowe za rok 2004, sprawozdanie finansowe za rok 2005, oraz Preliminarz kosztów na rok 2005.Ad. Pkt.8.            Komisja Rewizyjna – Sprawozdanie z kontroli finansowej. Kol. Piotr Nieckuła odczytał protokół kontroli finansowej VPI, podpisany przez wszystkich 3 członków Komisji Rewizyjnej.

„Komisja Rewizyjna w składzie: Andrzej May i Piotr Jasiewicz w obecności skarbnika VPI, kol. Grażyny Zbieszczyk dokonała kontroli dokumentów finansowych Stowarzyszenia za okres od 1. listopada 2004 do 31. grudnia 2004, oraz od 1.stycznia 2005 do 31 października 2005.

Do kontroli przedstawiono:

a)     raporty kasowe wraz z rachunkami

b)    zestawienia wyciągów bankowych

c)     rachunki wyników za dwa w.w. okresy.

W toku kontroli stwierdzono co następuje:

a)         wszystkie wpływy i wydatki są prawidłowo udokumentowane.

b)         nie stwierdzono przypadków braku rachunków

c)         nie było wypadków niecelowych bądź nieuzasadnionych wydatków.

d)         rachunkowość prowadzona jest sumiennie i prawidłowo.

Sumując wyniki kontroli komisja rewizyjna stwierdza, że dokumentacja finansowa prowadzona jest bardzo dobrze i nie ma zastrzeżeń do przeprowadzonego bilansu za rok 2004 i za skintrolowaną część roku 2005.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 10 listopada 2005 roku w siedzibie VPI”.

 

Kol. Nieckuła wniósł wniosek o udzielenie absolutorium dla Prezydium VPI.

 

Ad. Pkt.9.            Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Prezydium (Komisja Skrutacyjna). Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie zgłoszonego wniosku, Prezydium VPI uzyskało jednogłośnie absolutorium.

 

Tutaj miały miejsce podziękowania dla Prezydenta VPI za wybrane kierunki pracy i jego aktywność.

Najpierw Kol. Grzegorz Piotrowski odczytał swój poemat napisany specjalnie na tę okazję:

  

„Odczytać podczas wyrażania Wojciechowi  wdzięczności

 

 

za poprawnie ludzką współpracę i całokształt osobowości

   

utwór o przypadkowo zamierzonej barwie satyrycznej,

trącający odorkiem klasycznej tematyki salonowej,

powstały na kanwie mitów wiedeńskich (nie mylić z greckimi)

 
Drogi Wojtku, Wojtku drogi

przewódź dalej grupie naszej

nie daj dmuchać sobie w kaszę

a jak trzeba, pokaż rogi

gdy mieszają głupie bogi

 

i ignoruj dyrdymały

co wyłażą z jakiejś pały

bajek krąży cała chmara:

 

a to że się zbytnio starasz

i fundusze skrobiesz wiecznie

to jest bardzo niebezpiecznie

ponoć senat trzęsie kiesą

sypie hojno co niemiara

wszystko inżyniery zjedzą

a polonia głodna szara

 

czy z mniejszości narodowej

czy też bardziej umysłowej

co niektórzy dają wiarę

plotąc jak przekupki stare

 

księga dzisiaj jest symbolem

ma swą wagę - gruba - ciężka

na kształt bata lub oręża

Materiały do pobrania: